fbpx

Diagnozy Lokalne

Na przełomie stycznie i lutego zamknięto pracę nad 30 diagnozami lokalnymi realizowanymi w partnerstwach lokalnych w całym kraju. Realizowane były w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. Każda z przeprowadzonych diagnoz rysuje wielowymiarowy obraz lokalnej polityki i praktyki wobec bezdomności. Czytelnik może się zapoznać z obrazem działania systemu na terenie 30 gmin w kraju. Każdy z dokumentów zawiera analizę statystyk, dokumentów oficjalnych dotyczących gminy, tak uzyskany obraz wzbogacony jest o opinie kluczowych osób w gminie (analiza pogłębionych wywiadów indywidualnych). Ważnym elementem jest prezentacja wyników badania kwestionariuszowego zrealizowanego z osobami bezdomnymi. Całość podsumowują syntetyczne wnioski oraz rekomendacje dotyczące możliwych zmian w lokalnym systemie.

Mamy nadzieję, że Partnerstwa Lokalne dzięki powyższym Diagnozom Lokalnym otrzymają pełną wiedzę na temat problemu bezdomności na ich terenie. Diagnozy były realizowane przez sześciu wykonawców zapew niających zespoły badawcze – każdy obsługiwał partnerstwa z obszaru, za który odpowiada partner w projekcie. Zespoły kierowane były przez – Sylwiusza Retowskiego PFWB, Barbarę Goryńską-Bittner: Sieć Współpracy BARKA, Mirosława Przewoźnika: CARITAS Diecezji Kieleckiej; Anetę Wiącek: TPBA Zarząd Główny, Sławomira Mandesa: Stowarzyszenie Otwarte DRZWI; Marcina J. Sochockiego Stowarzyszenie MONAR.

Prezentowana poniżej Metodologia realizacji lokalnych diagnoz systemu pomocy osobom bezdomnym (dalej: Metodologia) opracowana została przez Zespół Badawczy pod kierunkiem Macieja Dębskiego w fazie modelu Projektu 1.18 Zadanie 4 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Metodologia stanowi swoistego rodzaju zbiór wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia badań, których głównym celem jest dokonanie diagnozy zjawiska bezdomności na terenie zawiązanego partnerstwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem działającego systemu wsparcia osób bezdomnych, jego mocnych i słabych punktów. Przygotowany przez Zespół Badawczy dokument jest odpowiedzią na główne deficyty w zakresie polityki społecznej (współpracy, polityki społecznej, regulacji systemowych oraz w obszarze diagnostycznym). Metodologia realizacji lokalnych diagnoz systemu pomocy osobom bezdomnym opracowana przez Zespół Badawczy GSWB składa się z czterech głównych części. W pierwszej z nich postanowiono zawrzeć ogólne informacje pomocne przy szukaniu odpowiedzi na kluczowe pytanie: po co Partnerstwom Lokalnym oraz całemu środowisku skoncentrowanemu wokół Projektu 1.18 w Zadaniu nr 4 potrzebna jest realizacja 30 lokalnych diagnoz w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

    Życzymy przyjemnej lektury i zapraszam do śledzenia bieżących informacji na naszym profilu FACEBOOKowym :)

    [like url=http://www.facebook.com/pages/Gminny-Standard-Wychodzenia-z-Bezdomno%C5%9Bci/100801483384660 action=like layout=standard div=true]

    Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.