fbpx

Partnerzy

[lang_pl]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności prowadzi szeroka współpracę z różnymi podmiotami m.in.:

 1. Mediami
 2. Ministerstwami i innymi agendami rządowymi
 3. Jednostkami samorządów terytorialnych
 4. Organizacjami pozarządowymi w Polsce
 5. Instytucjami i organizacjami z zagranicy

Współpraca z mediami:

 • Dziennik Bałtycki
 • Radio Gdańsk
 • TVP Gdańsk
 • Głos Pomorza
 • Portal Trójmiasto
 • Moje Miasto Trójmiasto
 • Tygodnik Polityka
 • Wirtualna Polska

Współpraca krajowa

Ogólnopolskie Partnerstwo (POLANTSA) – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Stowarzyszeniem MONAR, Stowarzyszeniem OTWARTE DRZWI, CARITAS Diecezji Kieleckiej, Związkiem Organizacji Sieć Współpracy BARKA zawiązało ogólnopolskie partnerstwo celem przystąpienia do ogłoszenia o nabór partnerów realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Oficjalne partnerstwo jest wynikiem długiej współpracy polskich organizacji w ramach FEANTSA stąd żartobliwe określenie Partnerstwa POLANTSA.

PFWB współpracuje m.in z:

 1. Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 2. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 3. Funduszem Współpracy
 4. Departamentem Wdrażania EFS
 5. Głównym Urzędem Statystycznym
 6. Pomorskim Urzędem Wojewódzkim
 7. Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku

Porozumienie z Komendą Wojewódzka Policji – 3 czerwca 2008 roku przedstawiciele Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności  podpisali Porozumienie o Współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Celem współpracy jest zwiększenie efektywności i jakości pomocy świadczonej osobom bezdomnym przebywającym poza systemem pomocy instytucjonalnej.

Współpraca międzynarodowa

Pomorskie Forum prowadzi szeroką działalność międzynarodową. W związku z naszym doświadczeniem badawczym współuczestniczyliśmy w przygotowaniu dwóch europejskich raportów dotyczących bezdomności, zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Pierwszy raport sporządzony został przez francuską organizację INSEE dla EUROSTATU (Europejskiego Urzędu Statystycznego) w roku 2004. Raport zawiera pierwszą próbę europejskiego opisu bezdomności w kontekście badań realizowanych w całej Europie. Jedyne dane z Polski w tym raporcie pochodzą właśnie z naszych badań. Drugi raport został przygotowany przez grupę badaczy zrzeszonych wokół EOH (Europejskiego Obserwatorium Bezdomności) oraz naukowców różnych instytutów badawczych w całej Europie. Raport ten poświęcony jest definiowaniu bezdomności, opisowi katalogu usług świadczonych w Europie oraz tematyce baz danych zarówno organizacji wspierających, jak i rejestrów osób bezdomnych. Oprócz współpracy badawczej Forum współpracuje z wieloma organizacjami na płaszczyźnie wymiany doświadczeń (m.in. poprzez wizyty studyjne, konferencje, szkolenia). Nasi Partnerzy pochodzą z Holandii, Danii, Czech, Anglii, Francji, Irlandii, Szkocji, Węgier, Włoch, Belgii, Niemiec.

FEANTSA – Forum jest jedną z pieciu polskich organizacji członkowskich Europejskiej Federacji Organizacji Działających na rzecz Bezdomnych FEANTSA. Jest to organizacja zrzeszająca ponad 100 organizacji o zasięgu regionalnym lub krajowym z całej Europy. Forum posiadało swojego przedstawiciela w grupie roboczej do spraw badań i zbierania danych. Obecnie posiada przedstawiciela w Radzie Administracyjnej reprezentującego całą Polskę we władzach FEANTSA.

Więcej o współpracy z FEANTSA

Projekt MPHASIS – Wzajemny postęp w likwidowaniu bezdomności poprzez ulepszanie systemów monitorowania zjawiska

Pomorskie Forum w roku 2008 i 2009 było partnerem projektu MPHASIS finansowanego przez Komisję Europejską – Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans.

Głównym celem projektu MPHASIS było zapewnienie progresu i kontynuacji studium opublikowanego przez Komisję Europejską w 2007 roku – Mierzenie Bezdomności na Poziomie Unii Europejskiej. Studium to proponuje metodologię dla zbierania danych o bezdomności oraz szereg rekomendacji w zakresie metodologii ich zbierania. Celem MPHASIS jest przetestowanie niniejszych metodologii i rekomendacji w różnych kontekstach narodowych. Rekomendacje te uwzględniają wspólną Europejską definicję, zestaw podstawowych wskaźników możliwych do wykorzystania do zbierania danych o krajowej bezdomności.

Więcej o projekcie MPHASIS

Ponadto Forum współpracowało m.in:

[/lang_pl]
[lang_en]

The Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness cooperates with many entities:

 • The Media
 • Ministries and government departments
 • Units of local governments
 • NGOs in Poland
 • Foreign institutions and organizations

Cooperation with the media:

 • Dziennik Bałtycki
 • Radio Gdańsk
 • TVP Gdańsk
 • Głos Pomorza
 • Portal Trójmiasto
 • Moje Miasto Trójmiasto
 • Tygodnik Polityka
 • Wirtualna Polska

National cooperation:

All-Poland cooperation (POLANTSA) – The Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness, Executive Board of St. Brother Albert’s Aid Society, MONAR Association, “Open Door” Association, Caritas Kielce Diocese and BARKA Association formed an all-Poland partnership in order to take part in partner recruitment conducted by the Human Resource Development Centre. The official partnership is the result of a long-term cooperation of Polish organizations in the framework of FEANTSA, hence the name POLANTSA.

PFWB cooperates with:

 • Ministry of Labour and Social Policy
 • The Human Resource Development Centre
 • Cooperation Fund
 • Department of Implementing the European Social Fund
 • Central Statistical Office
 • Pomeranian Provincial Office
 • Office of the Marshall in Gdańsk

Agreement with Provincial Police Headquarters – on 3 June 2008 representatives of the PFWB Foundation and Provincial Police Headquartes in Gdańsk signed a Cooperation Agreement.  The aim of this cooperation is to increase the efficiency and quality of assistance provided to the homeless who are outside the institutional aid system.

International cooperation – The Pomeranian Forum is engaged in active international cooperation. Our experience in the field allowed us to participate in preparing two European Reports on Homelessness for the European Commission. The first report was conducted by the French organization INSEE for EUROSTAT (European Statistical Office) in 2004. The report is the first attempt to describe homelessness in Europe on the basis of surveys conducted throughout Europe. The only information on homelessness in Poland comes from our survey. The second report was conducted by a group of researchers working with the EOH (European Observatory on Homelessness) and scientists from many different research institutes in Europe. The report presents the definition of homelessness, description of the range of services provided in Europe, databases of the supporting institutions as well as registers of the homeless. PFWB cooperates with organisations from Holland, Denmark, The Czech Republic, England, France, Ireland, Scotland, Hungary, Italy, Belgium and Germany by conducting research and exchanging knowledge and experience (through study visits, conferences and trainings.)

FEANTSA – PFWB is one of five Polish member organisations of the European Federation of National Organisations working with the Homeless, FEANTSA. It is the Federation of over 100 national or regional organizations from the whole Europe. PFWB had its representative in the working group for research and data collection. Currently a PFWB representative, Piotr Olech, represents Poland on the Adminstrative Council of FEANTSA.

More about the cooperation with FEANTSA

MPHASIS Project – Mutual Progress on Homelessness Through Advancing and Strengthening Information Systems

In 2008 an 2009 the Pomeranian Forum participated in the MPHASIS Project financed by the European Commission’s Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

The aim of the MPHASIS Project was to maintain the progress and continue the study published by the European Commission in 2007 – Measurement of homelessness at EU level. This study suggests a methodology of data collection on homelessness and a number of recommendations for data collection methodology. MPHASIS aims to test these methodologies and recommendations in different national contexts. Recommendations include a common European definition and a number of basic indicators which can be used when collecting data on homelessness in a given country.

More about the MPHASIS Project

Forum also cooperated with:

 • Danish organisations
 • HOME@WORK Partnership
 • EUROSTAT
 • and within the Framework of European Commission Programme PEER REVIEW

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.