fbpx

Model Polityki Społecznej wobec Bezdomności

Holistyczny system polityki społecznej w zakresie problematyki bezdomności w przekonaniu Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności powinien wypełniać możliwie najpełniejsze spektrum zagadania, jednym ze wskazanych obszarów jest profilaktyka, następnym wczesna interwencja, dalej interwencja kryzysowa (social emergency) oraz pomoc doraźna, opieka na ludźmi niezdolnymi do samodzielności, a następnie wsparcie długofalowe ukierunkowane na integrację społeczną i zawodową.

Cztery filary polityki społecznej w odniesieniu do problematyki bezdomności:

  1. PREWENCJA
  2. INTERWENCJA KRYZYSOWA
  3. OPIEKA
  4. INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Realizacja wszystkich punktów powinna być wdrażana w ramach międzysektorowej współpracy różnych podmiotów organizacji pozarządowych, instytucji sektora samorządowego i rządowego, pracodawców, służby zdrowia, służb porządkowych i innych mogących wnieść swój wkład w pomoc ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.

Poniżej prezentujemy naszą wizję holistycznego Systemu Polityki Społecznej w zakresie problematyki Bezdomności wraz z możliwymi działaniami w zakresie każdego z filarów.

Poniżej prezentujemy materiały PFWB w niniejszym zakresie:

Model Polityki Społecznej wobec Bezdomności PFWB 2008

System polityki spolecznej wzgledem bezdomnosci – Agenda 2006

Wskazówki do prowadzenia polityki społecznej przygotowała FEANTSA (Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi)

Narzędzie do Tworzenia Zintegrowanych Strategii Zwalczania Bezdomności FEANTSA

Kampania na rzecz Rozwiązania Problemu Bezdomności (Ending Homelessness) realizowana przez FEANTSA. Cele walki z bezdomnością:

Rozwiązanie problemu bezdomności FEANTSA – ulotka

Inne materiały instytucji i organizacji w zakresie polityki społecznej:

Rekomendacja do Modelu Pomocy Bezdomnym 2008 – TPBA ZG

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.