fbpx

Badanie socjodemograficzne 2009

Badanie socjodemograficzne
Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego 2009

po raz piąty

Projekt badania socjodemograficznego 2009, zrealizowano 4 grudnia 2009, badanie było powtórzeniem z jednoczesnym rozszerzeniem pewnych aspektów badań, które we współpracy z ponad stu instytucjami zostały zrealizowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w 2001, 2003, 2005 i 2007 roku. W badaniu biorą udział m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, organizacje pozarządowe, Służba Więzienna, Służba Zdrowia itp.

Cele badania:

Przedsięwzięcie ma posłużyć zdobyciu adekwatnej, rzetelnej, a przede wszystkim autentycznej wiedzy o liczbie osób bezdomnych na terenie województwa. Umożliwi także ustalenie podstawowych danych o charakterze bezdomności w naszym regionie. Objęcie pomocą nieznanych dotychczas osób bezdomnych, nawiązanie kontaktu oraz zaoferowanie pomocy.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, jako jedyne w kraju czterokrotnie zrealizowało projekt badania socjodemograficznego w skali całego województwa, który polegał na jednodniowej akcji liczenia oraz ankietowania osób bezdomnych w całym województwie pomorskim. Przedsięwzięcie połączone było z akcją informacyjną o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym. Każdorazowo w badanie zaangażowanych było ponad 400 osób. Sondaż ten jest odpowiedzią na głęboki problem deficytu precyzyjnych danych związanych z bezdomnością w Polsce.

Pierwszym badaniem w 2001 roku dotarto do 2144 osób, drugim zaś do 2384 osób, trzecim do 2753, czwartym do 2408 osób bezdomnych.

Doświadczenia współpracy z wieloma instytucjami zainteresowanymi problemem bezdomności, jak i uzyskane, podczas tego badania, dane przekonują nas o konieczności powtarzania takich przedsięwzięć. Przede wszystkim dlatego, że problem bezdomności wymaga stałego, cyklicznego monitorowania. W naszym rozumieniu bezdomność jest procesem, który ewaluuje i ciągle się zmienia, w konsekwencji raz uzyskana wiedza o tym fenomenie musi zostać poddana metodycznej weryfikacji.

Przeprowadzenie kolejnego badania w odstępie dwóch lat umożliwia rzeczywiste, poprawne metodologicznie rozpoznanie liczby osób oraz charakteru bezdomności na terenie naszego województwa oraz zweryfikowanie wiedzy uzyskanej w grudniu 2001, 2003, 2005 i 2007 roku. Projekt polega nie tylko na pomiarze liczby osób bezdomnych, ale także na uzyskaniu podstawowych informacji i danych o bezdomnych objętych badaniem.

Wyniki naszych badań, jako jedyne dane z Polski, znalazły się w raporcie EUROSTATU (Europejski Urząd Statystyczny) o bezdomności w Europie, opublikowanym w grudniu 2004 roku. Publikacja ta na ponad 400 stronach prezentuje dane socjologiczne o bezdomności wszystkich krajów członkowskich UE.

Realizowane przez nas badanie jest zgodne z europejską typologią bezdomności i wyłączenia mieszkaniowego ETHOS – wypracowaną przez Europejską Federację Organizacji Działających na rzecz Bezdomnych FEANTSA. Typologia ta jest wdrażana we współpracy z Komisją Europejską.

Przeprowadzenie kolejnego badania jest ewenementem na skalę krajową, możliwa rzeczywiste, poprawne metodologicznie rozpoznanie liczby osób oraz charakteru bezdomności na terenie naszego województwa.

W roku 2009 na potrzeby realizacji przedsięwzięcia uzyskaliśmy patronaty: honorowy Wojewody oraz Marszałka Województwa Pomorskiego i medialny „Polska The Times Dziennik Bałtycki” oraz portalu „trojmiasto.pl”.

Badanie zrealizowano 4 grudnia 2009.

Zapraszamy do współpracy.

Materiały z badania 2009 oraz kontakt z organizatorami poniżej.

Def_bezdomnosci_Socjodemograficzne_2009

koordynatorzy_badania_2009

Kwestionariusz_1_2009

Kwestionariusz 2 – 2009

Instruktaż do kwestionariuszy 2009

Prezentacja na szkolenie realizatorów badania

Wstępne wyniki badania 2009

Analiza wyników badania 2009

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.