fbpx

Badanie socjodemograficzne 2005

Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego – 2005

Projekt badania socjodemograficznego 2005 jest powtórzeniem z jednoczesnym rozszerzeniem pewnych aspektów badań, które we współpracy z ponad 100 instytucjami zostały zrealizowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 12 grudnia w 2001 i 2003 roku. W badaniu wzięły udział m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, organizacje pozarządowe, Służba Więzienna, Służba Zdrowia.

Badanie służy zdobyciu adekwatnej, rzetelnej a przede wszystkim autentycznej wiedzy o liczbie osób bezdomnych na terenie województwa. Umożliwi także ustalenie podstawowych danych o charakterze bezdomności w naszym regionie. Ubocznym jego skutkiem jest objęcie pomocą nieznanych dotychczas osób bezdomnych, nawiązanie kontaktu oraz zaoferowanie pomocy poprzez ulotki, w których znajdą się informacje odnoszące się do instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności dwukrotnie zrealizowało projekt badania socjodemograficznego, który polegał na jednodniowej akcji liczenia oraz ankietowania osób bezdomnych w całym województwie pomorskim. Przedsięwzięcie połączone było z akcją informacyjną o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym. Każdorazowo w badanie zaangażowanych było ponad 400 osób. Sondaż ten jest odpowiedzią na głęboki problem deficytu rzetelnych danych związanych z bezdomnością w Polsce.

Doświadczenia współpracy z wieloma instytucjami zainteresowanymi problemem bezdomności, jak i uzyskane, podczas tego badania, dane przekonują nas o konieczności powtarzania takich przedsięwzięć. Przede wszystkim dlatego, że problem bezdomności wymaga stałego, cyklicznego monitorowania. W naszym rozumieniu bezdomność jest procesem, zjawisko bezdomności ewoluuje i ciągle się zmienia, w konsekwencji raz uzyskana wiedza musi zostać poddana metodycznej weryfikacji.

Przeprowadzenie kolejnego badania w odstępie dwóch lat umożliwia rzeczywiste, poprawne metodologicznie rozpoznanie liczby osób oraz charakteru bezdomności na terenie naszego województwa oraz zweryfikowanie wiedzy uzyskanej w grudniu 2001r. i 2003 r.

Realizowane przez nas badanie było zgodne z europejską typologią bezdomności i wyłączenia mieszkaniowego ETHOS, wypracowaną przez Europejską Federację Organizacji Działających na rzecz Bezdomnych FEANTSA. Typologia ta jest wdrażana we współpracy z Komisją Europejską. Badanie socjodemograficzne 2005 było próbą uzyskania informacji o skali zjawiska bezdomności w obszarze dwóch pierwszych kategorii ETHOS, czyli roofless (bez dachu nad głową) i houseless (bez mieszkania).

W roku 2005 Badanie Socjodemograficzne zostało włączone w Dział Analiz, Badań i Standaryzacji w ramach wielkiego projektu Agenda Bezdomnosci finansowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Badanie zrealizowano 9 grudnia 2005r. Realizatorom inicjatywy udało się dotrzeć do 2753 osób bezdomnych na terenie całego województwa pomorskiego.

M.Dębski/P.Olech – Raport Badanie Socjodemograficzne 2005

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Koordynatorzy Badania 2005

M.Dębski – Raport porównawczy badań socjodemograficznych_2001_2003_2005

Raport w wydawnictwie POMOST O bezdomności bez lęku 2005/2006

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.