fbpx

Badanie socjodemograficzne 2003

Raport socjologiczny – Portret zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim, 2003

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności we współpracy z Maciejem Dębskim z Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2003 zrealizowało drugie badanie socjodemograficzne: Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego.

Projekt badania socjodemograficznego 2003 był powtórzeniem z jednoczesnym rozszerzeniem pewnych aspektów badania, które we współpracy z ponad 100 instytucjami oraz Anną Duracz-Walczak zostało zrealizowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 12 grudnia w 2001 roku. W badaniu wzięły udział m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, organizacje pozarządowe, Służba Więzienna, Służba Zdrowia.

Badanie tak jak w 2001 roku polegało przede wszystkim na ustaleniu liczby oraz podstawowych danych dotyczących osób bezdomnych, przebywających w 2003 roku na terenie województwa pomorskiego. Badanie to, w trosce o rzetelne dane, zostało przeprowadzone w ciągu jednego dnia (12 grudzień 2003r.) w placówkach dla osób bezdomnych, szpitalach, więzieniach, izbach wytrzeźwień, altanach i działkach oraz miejscach niemieszkalnych (np. dworce kolejowe) na terenie całego województwa pomorskiego.

Na potrzeby badania przyjęliśmy dwie definicje bezdomności pierwsza to definicja z ustawy o pomocy społecznej, druga zaś to definicja przyjęta w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

W badaniu dotarto do 2384 osób bezdomnych. Wyniki badania z 2003 roku relatywnie trudno jest porównywać z tym wcześniejszym, ponieważ przyjęto inną filozofię porządkowania uzyskanego materiału faktograficznego. W tym badaniu uzyskane dane zestawiano w oparciu o fundamentalną oś: miejsca mieszkalne (placówki itp.) i miejsca niemieszkalne. Zrezygnowano z podziału, który kształtował raport badawczy z pierwszego badania – osoby przebywające na terenie trójmiasta i na terenie pozostałych powiatów województwa.

Maciej Dębski – Raport badania socjodemograficznego 2003

Piotr Olech – Przebieg badania 2003

Raport w wydawnictwie – POMOST O bezdomności bez lęku

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.