fbpx

Cele

Forum powołane zostało aby:

 • Tworzyć rozwiązania dla polityki społecznej zmierzające do skutecznego zwalczania problemu bezdomności.
 • Zwiększać integrację i koordynację działań, stymulować wymianę wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych, instytucji samorządów lokalnych, administracji publicznej oraz innych interesariuszy, aby efektywnie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.
 • Prowadzić i promować realizację badań w zakresie bezdomności, monitorować i diagnozować zagrożenia dotyczące osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu bezdomności.
 • Podnosić poziom świadomości społecznej, edukować i aktywizować społeczności lokalne, środowiska opiniotwórcze oraz wszystkich zainteresowanych w celu rzetelnego rozumienia przyczyn, skutków oraz dróg zapobiegania i wychodzenia z bezdomności.
 • Wzmacniać i rozwijać potencjał członków Pomorskiego Forum.

Celami Fundacji PFWB są:

 

 1. Integracja i koordynacja działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządów lokalnych, środowiska naukowego, służby zdrowia, przedsiębiorców i innych zainteresowanych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz profilaktyki i procesu wychodzenia z bezdomności.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów regionu w tym społecznych, ekonomicznych i innych, a w szczególności przeciwdziałanie i wychodzenie z bezdomności, walka z bezrobociem i innymi patologiami społecznymi.
 3. Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu rzetelnego rozumienia przyczyn, skutków oraz dróg wychodzenia z bezdomności.
 4. Działania na rzecz uzyskania wpływu na tworzenie strategii polityki społecznej rozwiązywania problemów społecznych dotyczących bezdomności na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju.
 5. Monitorowanie i diagnozowanie zagrożeń dotyczących osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu wykluczenia społecznego.
 6. Kreowanie spójnej polityki członków PFWB wobec rozwiązywania problemów osób znajdujących się w kręgu problemu bezdomności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji wspólnych projektów.
 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, finansowego i rzeczowego, podmiotom działającym w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji.
 3. Budowanie zasad, form i modeli porozumienia między sektorami: organizacji pozarządowych, sektora publicznego, samorządów lokalnych, agend rządowych, biznesu i nauki.
 4. Organizacja szkoleń dla podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji.
 5. Organizacja badań socjodemograficznych i innych, które mają na celu zdiagnozowanie zagrożeń dotyczących osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu wykluczenia społecznego.
 6. Organizacja cyklicznych spotkań dla podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji.
 7. Stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy, wspólnej promocji podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji.
 8. Wspieranie i obsługa podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji, określone w § 3 niniejszego statutu, a także innych inicjatyw i nieformalnych płaszczyzn współpracy różnych podmiotów w sferze problematyki wykluczenia społecznego.
 9. Wydawanie i publikowanie wydawnictw dotyczących szeroko pojętego zagadnienia wykluczenia społecznego.
 10. Kampanie informacyjno – edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na terenie kraju i zagranicy.
 11. Organizowanie konferencji i seminariów dotyczących bezdomności i szeroko pojętego wykluczenia społecznego.
 12. Podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonych bezdomnością oraz wzmocnienie procesu wychodzenia z bezdomności.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.