fbpx

zagraniczna wizyta studyjna

Program naszej wizyty studyjnej zakładał m.in.  spotkanie z  vice-burmistrzem Londynu, vice konsulem RP w Edynburgu , przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych i grup terenowych. Mieliśmy także możliwość uczestniczenia w patrolu nocnym, który  codziennie podejmują liderzy „Barki” (osoby, które niegdyś same doświadczyły bezdomności, a obecnie pracują w „Barce UK”), poszukując na ulicach i docierając do osób bezdomnych.  Na  podkreślenie zasługuje spotkanie z  londyńską „Homeless Link”, pozarządową organizacją parasolową, zrzeszającą 500 NGO-sów i pracującą w obszarze wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem bezdomności. Organizację wspierają instytucje publiczne. „Homeless Link” podejmuje różnorodne działania, mające na celu  pomoc doraźną osobom bezdomnym, jednak jej celem głównym jest włączanie osób bezdomnych w życie społeczne i gospodarcze.  Chociaż „Homeless Link” jest przykładem działania partnerskiego ograniczonego tylko do jednego sektora, warta podkreślenia jest sama możliwość współpracy tak wielu organizacji, które potrafią – mimo swoich ewentualnych partykularnych interesów czy odmienności sposobów działania – porozumieć się i działać wspólnie na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  Podczas spotkania w siedzibie „Barki UK” zapoznaliśmy się z działaniami podjętymi wspólnie przez  „Barkę”, samorządy kilku dzielnic Londynu, centra pomocy dziennej oraz przedstawicieli grup terenowych, pracujących bezpośrednio z osobami bezdomnymi. Ten rodzaj współdziałania jest dobrym przykładem działań partnerskich, uwzględniających wielosektorowość współpracujących podmiotów. Działalność „Barki” i samorządów koncentruje się na pracy z osobami bezdomnymi, przede wszystkim Polakami, aczkolwiek pomocowa działalność dotyczy także migrantów innych narodowości. Z pozyskanych informacji wynika, że sposób pracy „Barki”, opierający się nie tylko na wykwalifikowanych pracownikach, ale także na pracy osób, które same niegdyś doświadczyły bezdomności  jest postrzegany przez miejscowe samorządy jako innowacyjna i warta spopularyzowania forma pracy. Liderzy „Barki” przekazali nam cenną informację – w Londynie, przynajmniej jeden raz w roku, na ulice miasta wysyłane są ambulanse medyczne. Każdy bezdomny ma wówczas możliwość skorzystania z  usług medycznych (podstawowe badania laboratoryjne, badanie EKG, także zabiegi „kosmetyczne” – usługi fryzjerskie, manicure itd.). Koszty tej działalności pokrywa samorząd miasta Londynu.  W  Edynburgu spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji „StreetWork”, prowadzącej pracę w terenie na rzecz osób bezdomnych. Sam sposób pracy nie różni się zasadniczo od praktyki stosowanej w Polsce, najważniejsza różnica polega na stałym dofinansowaniu działalności organizacji przez samorząd miasta. W Edynburgu zostaliśmy zaproszeni także do trzech hosteli dla osób bezdomnych. Standard hosteli nie odbiega znacznie od standardów hosteli polskich, natomiast rzeczą zaskakującą dla nas był fakt,  że  jeden z hosteli przyjmuje wszystkie osoby bezdomne, nie stawiając im żadnych warunków. W praktyce oznacza to przyjmowanie także osoby, która jest uzależniona od alkoholu  czy narkotyków. Ten sposób działania wydaje się szczególnie warty przeniesienia na grunt polski. Szkoci wychodzą z założenia, że tego typu pomoc umożliwia dotarcie do każdego człowieka i daje każdemu szanse na powrót do normalnego życia, podczas gdy stawianie rygorystycznych warunków osobie jeszcze do tego nieprzygotowanej sprawia, że człowiek ten jest pozostawiony samemu sobie i zachodzi duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie wyjdzie z bezdomności. Podczas spotkania z organizacją „Four Square” mieliśmy okazję zapoznania  się z utworzonym przez tę organizację przedsiębiorstwem społecznym, zajmującym się renowacją i sprzedażą mebli i i sprzętów. Odnowione meble (w bardzo dobrym stanie i cenowo bardzo korzystne), znajdują nabywców nie tylko miejscowych – wśród klientów przedsiębiorstwa są także cudzoziemcy, Przedsiębiorstwo dysponuje własnym transportem, umożliwiającym wysyłkę mebli zagranicę. Dla byłych bezdomnych, którzy pozyskali własny lokal, stosowany jest upust cenowy w granicach od 20 do 25%.

Zdecydowana większość działań, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jest finansowana ze środków samorządowych. Daje to poczucie finansowego bezpieczeństwa danej organizacji, ale jednocześnie ogranicza, lub może ograniczyć, potrzebę poszukiwania partnerów do prowadzenia wspólnej działalności (inne organizacje, sektor biznesu, itp.). Może z tego faktu wynika niewielki stopień zaawansowania rozwoju partnerstw lokalnych na terenie Wielkiej Brytanii

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.