fbpx

Sprawozdawczość

[lang_pl]

Sprawozdania merytoryczne i finansowe PFWB

Każdego roku (od 2002) biuro PFWB przygotowuje szczegółowy raport o działaniach PFWB. Raport obejmuje działania merytoryczne oraz specjalny raport finansowy. Zapraszamy zainteresowanych do lektury. Sprawozdania do pobrania:

Sprawozdanie roczne – 2011

Sprawozdanie roczne – 2010

Sprawozdanie roczne – 2009

sprawozdanie 2009

Sprawozdanie roczne – 2008

Sprawozdanie PFWB 2008

Sprawozdanie roczne – 2007

Sprawozdanie Forum 2007

Sprawozdanie roczne – 2006

Sprawozdanie Forum 2006

Sprawozdanie roczne – 2005

Sprawozdanie Forum 2005

Sprawozdanie roczne – 2004

Sprawozdanie Forum 2004

Sprawozdanie roczne – 2003

Sprawozdanie 2003

Sprawozdanie roczne – 2002

Sprawozdanie PFWB w roku 2002

Aktywności Forum od 1997 do 2001 roku

Rok 2001

 • W roku 2001 odbyło się 12 spotkań Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 9 spotkań Prezydium Forum i 6 spotkań Zespołów Roboczych i Komisji.
 • Wypracowanie i zatwierdzenie Modelu Pracy Socjalnej. Opracowany model pracy z osobami bezdomnymi oparty jest na współpracy klienta, a zakres pracy socjalnej uzależniony jest od etapu rozwiązywania problemu. Program zakłada, że odpowiednikiem każdego z etapów może być wyspecjalizowana placówka. Wobec powyższego tworzy się specyficzną hierarchizację ośrodków wsparcia. Pierwszym z nich jest noclegownia, placówka o najniższym standardzie a kolejnymi schronisko, dom socjalny i mieszkanie kontraktowe.
 • Powołanie sekretariatu Pomorskiego Forum oraz zatrudnienie sekretarza Forum.
 • Podjęcie kontaktów z litwińskimi przedstawicielami samorządów oraz organizacji pozarządowych, które również zaczęły zmierzać się z problemem bezdomności.
 • Kontynuacja współpracy z instytucjami duńskimi (Forsorgscenter Syd, Fyns Amt oraz Forsorgshjemmet Saxenhoj z gminy Sakskobing). Wizyta partnerów duńskich (2 instytucje) w Polsce oraz wizyta dwoch przedstawicieli Forum w Danii.
 • Przygotowanie merytorycznej opinii do projektu rozporządzenia MPiPS prośba wystosowana przez MPiPS.
 • Podpisanie Porozumienia o Współdziałaniu. Myśląc o uporządkowaniu i usystematyzowaniu pracy Pomorskiego Forum, które jak dotychczas jest grupą nieformalną, uczestnicy spotkań Forum na drodze dialogu i kompromisu stworzyli Deklarację Członkowską oraz formę umowy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w spotkaniach, nazwaną Porozumieniem o Współdziałaniu. Nad jego tekstem pracowali wszyscy członkowie oraz osoby reprezentujące Podmioty należące do Pomorskiego Forum. Takie rozwiązanie w wydatny sposób ułatwiło pracę a po części sformalizowało działalność naszej organizacji. Oficjalna uroczystość podpisania Porozumienia o Współdziałaniu nastąpiła 11 września 2001r, sam dokument został sygnowany przez Sekretarz Stanu Minister Joannę Staręgę – Piasek.
 • Realizacja Badania Socjodemograficznego Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego. Sondaż ten posłużył zdobyciu adekwatnej, rzetelnej a przede wszystkim autentycznej wiedzy o liczbie osób bezdomnych na terenie województwa Pomorskiego. Przeprowadzenie takiego badania okazało się ewenementem na skalę krajową, umożliwiło rzeczywiste, poprawne metodologicznie rozpoznanie liczby osób oraz charakteru bezdomności na terenie naszego województwa. Udział w realizacji tego przedsięwzięcia miały Ośrodki Pomocy Społecznej (ponad 120 OPS zostało poproszonych o udział w badaniu) placówki dla osób bezdomnych (34), Policja, Straż Miejska, Inspektoraty Służby Więziennej, SOK oraz grono wolontariuszy, badanie zostało wykonane w przeciągu jednego dnia 12 grudnia 2001r. Część merytoryczną, narzędzia oraz procedurę badawczą przygotowała Dr Anna Duracz – Walczak, natomiast część praktyczną, związaną z koordynacją i przeprowadzeniem projektu, zorganizowało Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
 • Książka W kręgu problematyki bezdomności polskiej. Na przełomie roku opublikowana została książka pod redakcją Anny Duracz-Walczak W kręgu problematyki bezdomności polskiej. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności jest współwydawcą oraz współautorem wyżej wymienionej pozycji. Publikacja ta zawiera – a jednocześnie grupuje i porządkuje – różnorodne rozważania, koncepcje, modele i podejścia do kwestii bezdomności, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
 • Forum pozyskało na realizację projektów z różnych źródeł środki w wysokości 38 000 zł.
 • Stworzono i przedłożono projekt o dotację z programu PHARE ACCESS

Rok 1999 i 2000

 • Forum przez cały rok 1999 skupiało swoją energię na zmianie nastawienia mediów do problemu bezdomności. Media (zarówno prasa, radio jak i telewizja) dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu ze strony członków Forum przestały się jedynie skupiać na tropieniu kolejnych afer. Zwróciły uwagę na sposoby pracy z osobami bezdomnymi, a także na konieczność szeroko rozumianej współpracy przy wychodzeniu z tak trudnej sytuacji życiowej. W Radiu Gdańsk odbył się cykl rozmów z klientami, pracownikami MOPS oraz przedstawicielami organizacji pomocowych pod wspólnym tytułem Rozmowy nocą. Powstał też program telewizyjny o zasięgu krajowym pod tytułem Powiedz to głośno. Uczestnikami tego programu były zarówno osoby bezdomne, jak i osoby zajmujące się tematyką bezdomności profesjonalnie. Tematem wiodącym było Poczucie godności ludzkiej w bezdomności.
 • Spotkania dotyczące opracowywania standardów usług zaowocowały również nowymi autonomicznymi projektami strategicznymi, które dotyczą etapowej pracy z osobą bezdomną w zależności od deklarowanego z jej strony poziomu współpracy z pracownikiem socjalnym, np. Gdyński Program Pomocy Osobom Bezdomnym oraz Gdański Model Pracy z Osobami Bezdomnymi.
 • Współpraca przy skonstruowaniu projektu świetlicy profilaktyczno – środowiskowej dla dzieci przebywających w Noclegowni dla Bezdomnych MOPS w Gdańsku. Świetlica ta umożliwiła podjęcie pracy systemowej z rodziną, w tym także z rodziną niepełną – samotne matki, samotni ojcowie przebywający w Noclegowni.
 • Konsultacje i współtworzenie Biura Przeciw Bezdomności Gdańskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które pomaga osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją w znalezieniu partnera dysponującego mniejszym lokalem o niższym standardzie a mogącego spłacić zadłużenie. Biuro inicjuje i wspomaga współpracę takich partnerów zapobiegając drastycznym sytuacjom, gdy rodzina eksmitowana automatycznie staje się rodziną bezdomną.
 • Aktualni i potencjalni uczestnicy Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności odbyli staże zawodowe w duńskiej placówce przeznaczonej dla osób bezdomnych oraz wizytowali wiele placówek w Kopenhadze i innych dużych miastach. Poznali oni system pracy w tych instytucjach oraz różnice prawne pomocy społecznej pomiędzy naszymi krajami.
 • Współpraca przy tworzeniu Projektu Barakowego. Projekt trójstronnej współpracy rozpoczęty w 1999 roku a kontynuowany do dziś polegał na stworzeniu i prowadzeniu mieszkania treningowego dla osób wchodzących w proces wychodzenia z bezdomności. Barak powstał we współpracy z Duńską instytucją Forsorgshjemmet Saxenhoj, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku a Towarzystwem. W projekcie tym zrealizowane były działania w sferze pomocy psychologicznej, edukacji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Rezultatem projektu jest zakończona pełnym sukcesem droga wyjścia z bezdomności dwóch osób (znalezienie pracy, terapia, uzyskanie własnego mieszkania), pierwszych mieszkańców baraku.
 • Zmiana nazwy z Gdańskiego na Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wraz z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych dwukrotnie przygotowało publikację poświęconą bezdomności. Publikacje te zawierały: Informator, w którym znajduje się wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym oraz pismo Pomost – O bezdomności bez lęku.
 • Działalność Forum została wyróżniona nagrodą im. Lecha Bądkowskiego przyznaną przez Prezydenta Miasta Gdańska najlepszej Organizacji Pozarządowej w roku 2000.

Najważniejsze działania podejmowane w ramach Forum w roku 1997 i 1998.

 • Począwszy od października 1997r. do grudnia 1998r. na spotkaniach roboczych grono pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych a także przedstawicieli wojewody przy aktywnej współpracy Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, opracowało projekt dokumentujący standardy jakie powinny spełniać placówki dla osób bezdomnych.
 • Efektem spotkań i dyskusji był projekt dokumentujący wszelkie standardy, jakie powinny spełniać placówki dla osób bezdomnych. Standardy te dotyczą zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i opieki specjalistycznej. Przykładem wdrożenia tych standardów jest schronisko Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku – Nowym Porcie. Forum monitoruje proces wprowadzania standardów do już istniejących placówek.

[lang_en]TO BE COMPLETED[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.