fbpx

lata 2011-2012

Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

Zaproponowane w modelu GSWB rozwiązania nie są zamkniętym katalogiem usług, ale są propozycją, która zostanie poddana kolejnej fazie projektu systemowego – fazie pilotażu, przeprowadzanego w kilkunastu gminach w Polsce. Zaproponowany model GSWB powinien stanowić podstawę do konstruowania gminnych modeli rozwiązywania problematyki bezdomności. Publikacja składa się z dwóch części, właściwej – prezentującej standardy usług dla ludzi bez domu w sześciu sferach: partnerstw lokalnych, pracy socjalnej, mieszkalnictwa
i pomocy doraźnej, zdrowia, edukacji i zatrudnienia, streetworkingu oraz aneksu zatytułowanego Teoretyczne i praktyczne aspekty modelu GSWB. Nakreśla on teoretyczne tło poszczególnych standardów,
odwołuje się do ich genezy i założeń, na których oparły się zespoły autorskie. Wersja elektroniczna dostępna tutaj

 • W publikowanej publikacji Stanowisku wobec definicji oraz typologii bezdomności znalazł się błąd w odsyłaczu oraz bibliografii:
  Zapis w bibliografii na s. 29 brzmi:
  FEANSTA, b.d. Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS. tłum. P. Olech. J. Wygnańska. www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf, dostęp: 20.09.2009.
  A brzmieć powinien:

  FEANSTA, b.d. Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, tłum. J. Wygnańska,
  www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf, dostęp: 20.09.2009.. Na potrzeby polskiego stanowisku wobec definicji oraz typologii bezdomności tłumaczenie przejrzał i zmodyfikował P. Olech.

Podręcznik Streetworkera Bezdomności.


Jest niezmiernie ważnym wkładem w rozwój pracy socjalnej w Polsce, szczególnie wobec osób głęboko wykluczonych, gdyż szczegółowo opracowano w nim, w pełni skończone narzędzie metodyczne, choć jak zaznaczają we Wstępie autorzy opracowania, materiał należy traktować jako punkt wyjścia do pracy z osobami bezdomnymi, a nie jako sztywne wytyczne. Niemniej adresaci Podręcznika – indywidualni i instytucjonalni – otrzymują zbór wytycznych pomocnych m.in. przy tworzeniu struktur i zasad pracy w podejściu outreach. Ponadto, opracowane standardy streetworkingu w środowisku osób bezdomnych mogą być punktem wyjścia i świetną inspiracją do opracowania standardów streetworkingu skierowanego do innych grup docelowych. Wersja elektroniczna dostępna tutaj

„Forum. O bezdomności bez lęku”, red. M. Dębski, Ł. Browarczyk, A. Maj, Gdańsk 2011.

Składamy na ręce czytelnika kolejny rocznik „Forum. O bezdomności bez lęku.” Zdominowany jest on zgodnie z rokiem tematycznym zagadnieniami silnie splecionymi z pracą socjalną. Całość otwiera dość obszerny raport roczny przedstawiający dotychczasowy dorobek Forum w zakresie tematu rocznego. Zgodnie z tradycją staraliśmy się uniknąć jednej perspektywy, dlatego też na całość składa się kilka optyk. Prezentujemy materiały empiryczne, warto tu zwrócić uwagę na raporty badawcze Maciej Dębskiego. Następnie proponujemy kilka refleksji w obrębie tematu rocznego, np. tekst Dobroniegi Trawkowskiej traktujący o wadze współpracy w zmaganiach z problemem bezdomności. Czytelnik znajdzie również zapisy rozmów z praktykami zajmującymi się terapią uzależnień, a także opisy kilku pomorskich praktyk pracy z ludźmi bezdomnymi. Całość zamyka się w pięciu rozdziałach, a każdy z nich poprzedzony jest lapidarium Izabeli Malik. Publikacja, jak co roku, jest urozmaicona grafikami Marka Kłuska. Życzymy inspirującej lektury.

Drukowaną wersję książki można odbierać w biurze Forum. Natomiast jej wersja elektroniczna dostępna jest tutaj.

DIAGNOZOWANIE BEZDOMNOŚCI Jak przeprowadzać badanie socjodemograficzne, red. M. Dębski, Ł. Browarczyk, A. Michalska, Gdańsk 2011.

Ze wstępu do publikacji: „Oddajemy w Państwa ręce krótki materiał opisujący ponad dziesięcioletnie doświadczenie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w zakresie realizacji socjodemograficznych badań profilu osób bezdomnych. Jako organizacja działająca na rzecz osób nieposiadających własnego domu dzielimy się najważniejszą wiedzą dotyczącą liczenia osób bezdomnych, pragniemy rozpropagować ideę spisu metodą pomorską w innych województwach. (…) Gorąco zachęcamy do lektury treści zawartych w poniższym materiale (…).”

Drukowaną wersję publikacji można odebrać w biurze Forum, natomiast wersja elektroniczna jest dostępna tutaj.

Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, red. R. Stenka, Gdańsk 2011.

Z przedmowy: „Partnerzy projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, pragną przedłożyć Państwu finalny produkt z realizacji pierwszej fazy projektu – Diagnozy. (…) Prace grup eksperckich i Zespołu Badawczego trwały od grudnia 2009 roku i zakończyły się w czerwcu 2010 roku. Łącznie nad raportem z fazy diagnozy pracowało niemal 100 ekspertów z różnych sektorów i badaczy z całej Polski. Zrealizowano około 50 spotkań ekspertów i badaczy, niektóre z nich połączone były z wizytami studyjnymi. Niniejszy raport jest pierwszym zbiorowym opracowaniem tak kompleksowo podsumowującym kilkunastoletnie funkcjonowanie systemu polityki społecznej wobec zjawiska bezdomności. W ramach diagnozy skatalogowaliśmy istniejące dzisiaj doświadczenia, formy pomocy oraz programy w zakresie streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i zakwaterowania, pomocy doraźnej, zdrowia, partnerstwa, a także rynku pracy i edukacji. Zebraliśmy, uspójniliśmy i zanalizowaliśmy istniejące i realizowane w Polsce filozofie, modele, metody i standardy w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Całość raportu obejmuje nie tylko problematykę integracji społecznej ludzi bezdomnych, ale także zagadnienie interwencji oraz prewencji bezdomności jako niezbędnych elementów systemu rozwiązywania problemu bezdomności. (…) Zadanie realizowane jest przez partnerstwo sześciu dużych, doświadczonych organizacji pozarządowych, które reprezentują szerokie spektrum poglądów, metod pracy z ludźmi bezdomnymi. Prócz zaangażowania partnerów z trzeciego sektora podkreślenia wymaga fakt włączenia w prace licznego grona ekspertów sektora publicznego zajmujących się tą problematyką, a także środowiska badaczy. Takie podejście stanowi praktyczny przykład partycypacyjnego rozumowania, to znaczy angażowania środowisk znajdujących się możliwie blisko problemu (praktyków i teoretyków) w prace zmierzające do tworzenia katalogu działań składających się na różnorodne ścieżki wychodzenia z bezdomności. (…).”

Zapraszamy do lektury. Publikację można odebrać w biurze Forum, natomiast wersja elektroniczna dostępna jest tutaj.

 • W publikowanej publikacji Stanowisku wobec definicji oraz typologii bezdomności znalazł się błąd w odsyłaczu oraz bibliografii:
  Zapis bibliograficzny na s. 53 brzmi:
  FEANSTA, Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, tłum. P. Olech i J. Wygnańska, www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf, 20.09.2009.
  A brzmieć powinien:
  FEANSTA, Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS, tłum. J. Wygnańska,
  www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en, data dostępu. Na potrzeby polskiego stanowisku wobec definicji oraz typologii bezdomności tłumaczenie przejrzał i zmodyfikował P. Olech.

Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, red. M. Dębski, Gdańsk 2011.

Jednym z produktów pierwszej fazy projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” jest Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego. We wstępie czytamy:

„(…) Podczas ustalania zasad funkcjonowania i realizacji projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” (GSWB) powołano Zespół Badawczy, którego głównym celem (…) było opracowanie diagnozy sytuacji bezdomności w Polsce, która z założenia miała kłaść nacisk na teoretyczne aspekty interesującego nas zjawiska. Treści zawarte w poniższym dokumencie powstawały na styku świata akademickiego oraz świata praktyków (…).

Diagnozę opracowaną przez Zespół Badawczy należy traktować z jednej strony jako swoistego rodzaju teoretyczne spojrzenie na problem bezdomności w Polsce, z drugiej zaś jako bezpośredni wstęp do treści zawartych w poszczególnych raportach grup eksperckich: ds. zdrowia, pracy socjalnej, streetworkingu, zatrudnienia i edukacji, partnerstw lokalnych oraz mieszkalnictwa. Swoim zasięgiem diagnoza ta dotyka problemów, które nie były podejmowane przez żadną z wyżej wymienionych grup, proponując poruszanie się w obszarze bezdomności na nieco innym poziomie. (…) Treści spisane przez poszczególnych autorów nie wyczerpują problematyki bezdomności, a raczej stanowią intelektualne dopełnienie diagnozy grup eksperckich i jako takie powinny traktowane być jako punkt wyjścia do dalszych badań i analiz.

(…) Diagnoza opracowana przez Zespół Badawczy miała na celu przede wszystkim opis sytuacji bezdomności w Polsce, wielu autorów (Sławomir Mandes, Piotr Olech, Barbara Goryńska-Bittner, Mirosław Przewoźnik) zakorzeniło swoje rozważania, opisując różnorodne doświadczenia europejskie (…).

Diagnozę (…) rozpoczyna tekst Sławomira Mandesa, który w sposób wnikliwy dokonuje przeglądu literatury socjologicznej dotyczącej problematyki bezdomności w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. (…) Zakresem tematycznym kolejnego tekstu, autorstwa Aleksandra Pindrala, jest przegląd i analiza krytyczna istniejących w polskiej literaturze naukowej definicji pojęć bezdomność (…) typologii osób bezdomnych. Przegląd definicji dostarcza wiedzy m.in. o stopniu ich różnorodności. (…) Kolejną część diagnozy kreśli Maciej Dębski, który w sposób wnikliwy ukazuje najważniejsze przyczyny stawania się osobą bezdomną. (…) Zwraca uwagę na główne problemy metodologiczne związane z przyczynami bezdomności na gruncie polskim, jak również przedstawia dychotomiczny podział czynników prowadzących do bezdomności, koncentrując się na przyczynach makro i mikrostrukturalnych. (…) Czwarty artykuł, autorstwa Marcina J. Sochockiego, poświęcony jest (…) problemom związanym z mierzeniem skali zjawiska bezdomności w Polsce, (…) ogólnej charakterystyce osób bezdomnych w aspekcie najważniejszych zmiennych społeczno-demograficznych. W swoich rozważaniach autor stara się udzielić odpowiedzi na pytanie: dlaczego dzisiaj w Polsce różnego rodzaju instytucje i organizacje nie są w stanie podać konkretnej liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Polski? (…) Barbara Goryńska-Bittner w kolejnej części diagnozy skoncentrowała uwagę czytelnika na zagadnieniu skali i charakteru zjawiska bezdomności Polaków poza granicami kraju, w Europie. (…) Piotr Olech – autor trzech kolejnych artykułów – przybliża Czytelnikowi kwestie związane z opracowywaniem europejskich strategii walki z bezdomnością i łagodzenia jej skutków. (…) Piotr Olech w sposób szczegółowy przedstawia najważniejsze problemy związane z mieszkalnictwem na terenie naszego kraju. (…) Kontynuację refleksji Piotra Olecha stanowi tekst Macieja Dębskiego, który poprzez analizę wybranych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych ujawnia, jak niewiele uwagi poświęca się w nich zjawisku bezdomności. (…) Mirosław Przewoźnik w swoim opracowaniu prezentuje najważniejsze akty prawne, które w sposób bezpośredni bądź pośredni związane są z problemem bezdomności. Autor przedstawia najważniejsze europejskie i polskie dokumenty prawne, poddając je krytycznej interpretacji. (…) Przedostatni artykuł, autorstwa Macieja Dębskiego, poświęcony krytycznej analizie wsparcia osób bezdomnych w Polsce, ukazuje najważniejsze minusy i bolączki systemu pomocy osobom doświadczających braku dachu nad głową. (…) Materiał zamykają obszerne rekomendacje (…).”

Życzymy inspirującej lektury. Wersję elektroniczną publikacji można pobrać tutaj.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.