fbpx

2008 rok

Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach

Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, A. Dębska-Cenian, P. Olech, Gdańsk 2008.

Szanowni Czytelnicy,

W Wasze ręce oddajemy podręcznik „Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach”. Stanowi on spis nowatorskich rozwiązań, prekursorskich pomysłów i innowacyjnych metod pracy z osobami bezdomnymi, wypracowanych w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Wszystkie prezentowane w tym podręczniku rozwiązania zostały stworzone z myślą o wsparciu procesu wychodzenia z bezdomności, czyli o takich przedsięwzięciach w obszarze (re)integracji społecznej i zawodowej, które pozwoliłby osobom bezdomnym odzyskać i trwale utrzymać samodzielność życiową.

Niniejszy podręcznik wiąże się z dwoma kluczowymi pojęciami – standardami i sferami działania. Prezentowane standardy zostały skonstruowane w taki sposób, aby stanowić propozycję całościowego systemu pomocy – poczynając od ulicy, czyli pracy z osobami bezdomnymi, znajdującymi się poza instytucjonalnym systemem pomocy, aż do samodzielności życiowej, czyli do przedsięwzięć podejmowanych z osobami bezdomnymi, które skutecznie zaczynają z bezdomności wychodzić. Tak więc w podręczniku odnajdziecie Państwo osiem standardów:

 • etyczny
 • streetworkingu
 • pomocy instytucjonalnej
 • pracy socjalnej
 • edukacji
 • aktywizacji zawodowej
 • monitorowania postępów oraz asystowania

Wszystkie zaprezentowane standardy wypływają z świadomości złożoności procesu wychodzenia z bezdomności i konieczności odpowiadania na zwielokrotnione potrzeby osób bezdomnych. Zakładają one kompleksowe oddziaływanie na wzajemnie przenikające się sfery życia osoby bezdomnej: psychologiczną, zawodową, zdrowotną, socjalno-bytową, mieszkaniową i społeczną.

Podręcznik „Od ulicy do samodzielności życiowej…” powstał w ramach projektu „AGENDA BEZDOMNOŚCI…” realizowanego w ramach IW EQUAL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wersja e-book powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podręcznik ukazał się w dwóch wersjach:

 • Pierwsza wersja to materiał wydrukowany. Całość materiału ze względu na jego objętość została skrócona (brak załączników).
  Wersję drukowaną można pobrać tutaj: Od ulicy do samodzielności życiowej (wersja drukowana)
 • Druga wersja to tzw. e-book, zawierający całość materiału wraz z załącznikami.
  Wersję elektroniczną (e-book) należy pobrać z poniżej zamieszczonego linka. Następnie rozpakować (plik zip). Aby móc przeglądać podręcznik należy otworzyć plik e-book.exe. Od ulicy do samodzielności życiowej (wersja e-book).

Zapraszamy do lektury

Forum – O bezdomności bez lęku

„Forum. O bezdomności bez lęku”, red. Ł. Browarczyk, Gdańsk 2008.

Mamy nieskrywaną przyjemność donieść o wydaniu pierwszego numeru roczniaka „Forum. O bezdomności bez lęku”.

Nowa publikacja liczy w tym roku aż 416 str., udało się nam zebrać 20 tekstów, a także kilkanaście grafik. Całość podzieliliśmy na trzy części, pierwszą poświęconą zagadnieniom kobiecej i dziecięcej bezdomności, drugą zarezerwowaliśmy dla tekstów, które są dla nas ważne, jednak przekraczają tematykę numeru. Natomiast ostatnia stanowi swoisty dziennik najważniejszych, z naszej perspektywy, wydarzeń ostatniego roku w Pomorskim Forum.

W części pierwszej znajdą państwo aż siedem tekstów, w tym obszerny i interesujący raport Macieja Dębskiego: Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim. W drugiej części czytelnik znajdzie m.in. tekst Juli Wygnańskiej: Fundusze strukturalne, a usługi dla ludzi bezdomnych, czy raport: Mieszkalnictwo i bezdomność, którego autorem jest Piotr Olech. Natomiast w trzeciej części zamieściliśmy: Strategię rozwoju Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności na lata 2008-2013.

W tym roku w publikacji zaszło sporo zmian. Najbardziej widoczna jest zmiana formatu, jednak, dla nas najważniejsze jest to, że się usamodzielniliśmy.

Życzymy inspirującej lektury i jednocześnie zachęcamy do przygotowywania materiałów do kolejnego numeru poświęconego profilaktyce bezdomności.

Wersję elektroniczna publikacji można poprać klikając na poniższy link:

Forum. O bezdomności bez lęku

Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście

Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, red. M. Dębski, S. Retowski, Gdańsk 2008.

Jak wskazuje prof. Andrzej Przymeński w swojej recenzji naukowej Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście „jest obszerną pracą zbiorową, w której przedstawiono interesujące wyniki badań empirycznych na temat osób bezdomnych, zjawiska i problemu bezdomności. W publikacji pod redakcją Macieja Dębskiego i Sylwiusza Retowskiego dominują dwie perspektywy badawcze spisane na podstawie badań zrealizowanych wśród 200 osób bezdomnych zamieszkujących teren Gdańska, Sopotu i Gdyni

Perspektywa socjologiczna:

 • Ekonomiczne wyizolowanie osób bezdomnych
 • Obywatelskość bezdomnych. Analiza postaw i zachowań obywatelskich w kontekście rozwiązywania problemu bezdomności
 • Kondycja zdrowotna osób bezdomnych
 • Postrzeganie szans wyjścia z własnej bezdomności
 • Układ stosunków rodzinnych osób bezdomnych
 • Obraz samych siebie osób bezdomnych – zjawisko autostereotypu
 • Problem uzależnienia od alkoholu wśród osób bezdomnych

Perspektywa psychologiczna:

 • Modele radzenia sobie z sytuacją własnej bezdomności – konsekwencje psychologiczne
 • Bezpośrednie i pośrednie przyczyny bezdomności, w retrospektywnej ocenie osób bezdomnych – w poszukiwaniu konsekwencji psychologicznych
 • Drogi przebiegu bezdomności a charakterystyka psychologiczna osób bezdomnych
 • Ogólna charakterystyka psychologiczna osób bezdomnych, na tle porównawczym osób długotrwale bezrobotnych i populacji ogólnej

W publikacji poświęconej problemowi bezdomności znalazł swoje miejsce szczegółowy raport sporządzony przez zespół pedagogów zatrudnionych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego poświęcony Bezdomności w autobiografiach sporządzony na podstawie 30 wywiadów biograficznych zrealizowanych z osobami bezdomnymi w Trójmieście. Poza artykułami i wynikającymi z nich wnioskami, w pracy zamieszczono obszerny tekst zawierający rekomendacje kierunków działań w praktyce pracy z bezdomnymi, w którym znaleźć można dobrze ugruntowane wskazania dotyczące profilaktyki  bezdomności, pomocy bezdomnym i działań na rzecz ich integracji społecznej.

Część z tych rekomendacji wykracza poza podsumowania przedstawianych w pracy badań i odwołuje się do całościowej wiedzy i praktycznych doświadczeń autorów tomu. Jak wskazuje recenzent pracy – prof. Przymeński – doświadczenia te, pomimo ich młodego na ogół wieku, są wielorakie – oprócz wiedzy nabytej w toku badań, także praktyczne, nabyte w toku bezpośredniej działalności na rzecz bezdomnych. Część z zaproponowanych w pracy rekomendacji wykracza poza perspektywę “frontowej” pracy z bezdomnymi i jest istotna także dla naukowej i praktycznej perspektywy polityki społecznej”.

Publikacja do pobrania:

Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście

Oblicza Bezdomności

Oblicza bezdomności, red. M. Dębski, K. Stachura, Gdańsk 2008.

W ramach realizacji projektu „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy” w lutym 2008 roku została wydana publikacja pt: Oblicza Bezdomności (Maciej Dębski, Krzysztof Stachura (red.) Oblicza bezdomności, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008). Projekt jest finansowany ze środków IW EQUAL a Uniwersytet Gdański współpracujący z pomorskimi organizacjami działającymi  na rzecz ludzi bezdomnych stanowią  wiodące środowisko w badaniach nad bezdomnością w Polsce. Książka, zawierająca rozważania teoretyczne oraz empiryczne na temat różnorodności zjawiska, jakim jest bezdomność została podzielona na trzy części…

W pierwszej z nich umieszczone zostały artykuły o charakterze teoretycznych rozważań ludzi nauki oraz specjalistów, którzy na co dzień zajmują się problematyką bezdomności. Część druga to spojrzenie na problematykę bezdomności poprzez pryzmat prowadzonych badań naukowych. O bogactwie publikacji świadczy fakt, że w zbiorze artykułów znajdują się badania zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Trzecia część publikacja zawiera spis dyskusji panelowych, jakie prowadzone były podczas odbytej w maju 2006 roku konferencji naukowej.

Recenzent naukowy publikacji – prof. Andrzej Przymeński z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uważa, że Oblicza Bezdomności mają zdecydowanie interdyscyplinarny charakter a niewątpliwą wartością tomu jest udział w nim praktyków, stykających się z bezdomnymi w swojej pracy, oraz stenogramy z dyskusji panelowych na temat różnych „oblicz” bezdomności, także z cennym współuczestnictwem praktyków. W artykule poszczególni autorzy podjęli próbę zgłębienia takich tematów jak, przedstawienie ogólnej diagnozy problemu bezdomności w Polsce z punktu widzenia polityki społecznej państwa, społeczny odbiór osób bezdomnych, przedstawienia systemu pomocy ludziom bezdomnym funkcjonujące w krajach europejskich, dostęp osób bezdomnych do szeroko pojętej przestrzeni publicznej, bezdomności a problem kapitału społecznego, prezentacja kondycji systemu pomocy osobom bezdomnym w Polsce, wizerunek bezdomności i osób bezdomnych w świetle filmowych materiałów dokumentalnych, prezentacja zadań podejmowanych na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy”.

W części empirycznej publikacji poruszono kwestie związane z mierzeniem bezdomności w województwie pomorskim, procesem poszukiwania tożsamości osób bezdomnych, aktywności społecznej osób bezdomnych oraz dokonano opisu codziennej aktywności osób bezdomnych. Cennym wkładem w badania nad bezdomnością jest ukazanie, czym osoby bezdomne wykazujące się pewną aktywnością różnią się pod względem psychologicznym od osób bezdomnych zamieszkujących gdańskie schroniska dla bezdomnych oraz jak prezentuje się religijność osób bezdomnych.

Dystrubucja publikacji w ramach projektu Agenda Bezdomności

Publikacja do pobrania:

Oblicza Bezdomności

Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim

„Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim” red. Ł. Browarczyk, Gdańsk 20008.

Plik [3 MB]

Plakat informacyjny: Trójmiasto, 2008

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.