fbpx

„WERBEL DEMOKRACJI”

[lang_pl]

werbel demokracji

WERBEL Demokracji – kampania ku przeciwdziałaniu dyskryminacji osób bezdomnych

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Okres realizacji: 1.09.2008 – 31.10.2009

Status projektu: zakończony

Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce, duża, profesjonalna kampania nakierowana na przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością. Przedsięwzięcie Werbel, w nazwie odnoszące się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet w chaosie przekaz, zwrócić ma uwagę na prawdziwe oblicze bezdomności poprzez wydobycie głosu osób bezdomnych spośród zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób przełamujący stereotypy. Werbel Demokracji rozbrzmiewa przez niemalże cały 2009 rok w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk). Kampania realizowana jest przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, przy współpracy z irlandzką organizacją Focus Ireland.

W województwie pomorskim jest około 3000 osób bezdomnych. Nie należy ich osądzać, gdyż każda z nich ma swoje własne powody bezdomności. Bezdomność to nie tylko alkoholizm, narkomania, własny wybór. Bezdomność to także wynik bezrobocia, panującej w Polsce biedy mieszkaniowej, przemian gospodarczych, kryzysu. Bezdomność to również wynik przemocy domowej, choroby, niepełnosprawności, zadłużenia, rozpadu związku, problemów rodzinnych, wypędzenia. Bezdomności doświadczają zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci, osoby wykształcone, młode i starsze. Zgubić klucze do własnego domu może praktycznie każdy – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie życiowe.

Warto mieć świadomość, iż w województwie pomorskim:

  • Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania.
  • Co druga osoba bezdomna jest osobą starszą. Niemal 60% tych osób doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby oraz rozpadu związku partnerskiego.
  • Mężczyźni w średnim wieku stanowią ponad 60% populacji osób bezdomnych. Ponad 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji.
  • Co piąta osoba bezdomna jest osobą młodą. Niemal 60% staje się bezdomna z powodu problemów rodzinnych i domowych oraz wypędzenia.

Celem kampanii Werbel Demokracji jest ukazanie, jak wiele dróg prowadzi do bezdomności i unaocznienie faktu, iż przy zaistnieniu pewnej grupy kilku czynników, niemalże każdy może jej doświadczyć.

Kampania realizowana była poprzez:

  • Działalność Rady Medialnej

Zadanie Rady: wypracowanie koncepcji całej kampanii.

Skład: dziennikarze lokalnych mediów, przedstawiciel firmy, posiadającej nośniki outdoor (citylighty i billboardy), grafik i fotograf tworzący wizualną część kampanii, przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych, przedstawiciele Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Prace nad całą kampanią wspierają przedstawiciele irlandzkiej organizacji Focus Ireland.

  • Działalność Rady Mentorskiej

Zadanie Rady: lobbowanie społeczne na rzecz przeciwdziałania stereotypom osób bezdomnych, w tym rozpowszechnianie wypracowanych rozwiązań w temacie niedyskryminującego sposobu ukazywania bezdomności oraz przyznanie 10 szczególnie zaangażowanym dziennikarzom bądź rozgłośniom radiowym, telewizyjnym czy prasie tytułu „Medium Przyjazne Ludziom Bezdomnym”.

Skład: kluczowi w województwie pomorskim działacze – politycy, przedstawiciele władz, decydenci.

  • Prezentację materiałów medialnych

Zakres: prezentowanie niestereotypowego oblicza bezdomności poprzez wywiady prasowe, audycje radiowe, telewizyjne, informacje na portalach internetowych.

  • Ekspozycję billboardów, citylightów dotyczących bezdomności

Przez cały sierpień 2009 roku w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Słupsku na 250 citylightach i 50 billboardach, będących własnością firmy AMS wyeksponowane zostały cztery oblicza bezdomności.  O bezdomności opowiadały cztery postacie – młoda i starsza kobieta, a także mężczyźni – młody i w średnim wieku. Każda z postaci skojarzona jest z własną przyczyną bezdomności, do której należy doświadczenie przemocy, choroba, bezrobocie, wypędzenie.  Informacja o przyczynach prowadzących do bezdomności poszerzona jest o statystyczne dane dotyczące bezdomności oraz połączona z hasłem: „Nie osądzaj mnie. Każdy ma swój powód bezdomności”.

Twarzy do kampanii Werbel Demokracji, przy pełnej współpracy ze środowiskiem osób bezdomnych z województwa pomorskiego, udzielili „pomagacze” – osoby na co dzień pracujące bezpośrednio z osobami bezdomnymi. Zabieg nie prezentowania na citylightach i billboardach prawdziwych osób bezdomnych jest świadomy i wynika z chęci dodatkowego nie upokarzania osób doświadczających braku domu koniecznością eksponowania swojej twarzy jako osoby bitej, niechcianej, bezrobotnej, chorej. Zaprezentowane postacie odpowiadają prawdziwym osobom doświadczającym w województwie pomorskim problemu bezdomności.

Plakaty kampanii

  • Realizację happeningów połączonych z występami trupy teatralnej

Na przełomie lipca i sierpnia, w kluczowych arteriach Gdańska, Sopotu, Gdyni i Słupska, odbędą się realizowane przez Teatr ZNAK uliczne występy trupy teatralnej. Kluczowym przesłaniem tych happeningów jest zwrócenie uwagi na problem bezdomności poprzez myśl przewodnią: „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Występ szczudlarzy, poszukujących drzwi, do których nie pasuje żaden klucz ma unaocznić, że problem bezdomności to głównie problem braku własnego domu i dużej samotności.  Bezdomność to także problem biedy mieszkaniowej i tego, że w Polsce brakuje mieszkań dla tych, którzy z różnych przyczyn je utracili.  Podczas akcji aktorzy uliczni rozdawać będą przechodniom klucze połączone z breloczkiem z napisem „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Akcję wspierać będą osoby bezpośrednio doświadczające bezdomności – przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych. Rozdawana podczas happeningów klucze zbierane były przez 4 miesiące przez mieszkańców Pomorza, w odpowiedzi na apel Pomorskiego Forum i gazety Polska. Dziennik Bałtycki, która współrealizuje całą akcję.

[/lang_pl]

[lang_en]

„Werbel demokracji”

 

Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) is the first such a big campaign in Poland aimed at breaking stereotypes connected with homelessness. This professional campaign, whose name refers to the instrument producing a sound which is audible and easy to distinguish even in a tumult, is to draw our attention to the true nature of homelessness by making it noticeable and presenting it in a non-stereotypical manner. Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) will take place throughout the year 2009 in the largest cities of the Pomeranian Province (Gdańsk, Sopot, Gdynia, and Słupsk). It is realized by the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness in cooperation with Focus Ireland.

There are over 3000 homeless people living in the Pomeranian Province. They should not be judged because each person became homeless for different reasons. Homelessness is not only alcohol addiction, drug addiction or one’s choice. It is the result of unemployment, housing poverty in Poland, economic changes or crisis. Homelessness may be also caused by home violence, illness, disability, debts, breakdown of marriage, family problems or expulsion. Homelessness is experienced by men, women and children, young and old, educated and uneducated people. Anyone may “lose keys to one’s home” regardless of age, sex, education and experience.

You should know that in the Pomeranian Province:

One in four homeless people is a woman or a child. Nearly 80 per cent of women experience homelessness due to home violence, expulsion or change or permanent address;

Every second homeless person is elderly. Nearly 60 per cent of older people experience homelessness due to being disabled or ill, or because of a breakdown of relationship;

Middle –aged men constitute over 60 per cent of the homeless population. Over 60 per cent of these men are homeless due to unemployment, debts or eviction;

One in five homeless people is young. Nearly 60 per cent of young people become homeless as a result of family and domestic problems and expulsion;

Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) campaign is aimed at presenting a great number of ways leading to homelessness and illustrating the fact that, with a number of factors, nearly anyone can face it.

The campaign is realised through the activities of:

Media Council

Task: developing the concept of the campaign

Members of the Council: journalists representing local media, a representative of a company offering advertising outdoor carriers (citylights and billboards), a graphic designer and a photographer creating visual aspects of the campaign, representatives of the Pomeranian Council for the Homeless, representatives of the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness. The campaign is supported by the representatives of Focus Ireland.

Mentor Council

Task: social lobbying for breaking stereotypes towards the homeless, presenting solutions to non-discriminating way of presenting homelessness and awarding the title “Homeless Friendly Medium” to 10 journalists, radio or television broadcasting stations or newspapers  most committed to the question of homelessness.

Members: key figures in the Pomeranian Province – politicians, authorities, research workers and representatives of artistic circles.

  • Presentation of media materials

Range: presenting a non-stereotypical nature of homelessness through press interviews, radio and television broadcasts, and information in web portals.

Billboards, citylights and posters presenting images of homelessness

250 citylights and 50 billboards on AMS outdoor carriers will be used to show four faces of homelessness. The campaign will be displayed in August 2009 in Gdańsk, Sopot, Gdynia and Słupsk and four characters – young and older woman and a young and middle-aged man will present images of homelessness. Each person depicts different cause of homelessness such as violence, illness, unemployment and expulsion. The information on causes of homelessness is presented with statistical data on homelessness and linked with the motto: “Do not judge me. Each of us is homeless for a different reason”.

People presenting four aspects of homelessness in Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) campaign, two men and two women, are not homeless but work with the homeless and help them. The idea of not presenting the homeless themselves on billboards and citylights was conscious and stemmed from the fact that the homeless should not suffer further humiliation by being exposed as sick, unemployed, battered or unwanted people. Characters presented in the campaign are based on real people experiencing homelessness in the Pomeranian Province.

Happenings and a theatre group’s performances

Happenings and a theatre group’s performances will be organized at the end of July and the beginning of August 2009 in cooperation with ZNAK Theatre, and presented in the most important points and main roads of Gdańsk, Sopot, Gdynia and Słupsk. The central idea of the campaign, which should turn our attention to the problem of homelessness, will be reflected in the happenings through the motto: “It is so easy to lose the key to one’s home”. The performance of stilt walkers searching in vain the door to open with one of the keys is to show that homelessness is mainly connected with great solitude and houselessness. It is also the question of housing poverty and the lack of flats for those who lost it for different reasons. During the performance, actors will give out keys on key rings with an inscription: “It is so easy to lose the key to one’s home”. The campaign will be supported by the representatives of the Pomeranian Council for the Homeless. Keys which will be given out during performances have been collected for the last 4 months by the inhabitants of Pomerania who responded to the appeal of the Pomeranian Forum and Polska Dziennik Bałtycki, a co-producer of the campaign.

Web page WWW.WD.ORG.PL

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.