fbpx

„PULS”

[lang_pl]

Logo_puls

PROJEKT „PULS – strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności”

Okres realizacji projektu: 1 czerwiec 2009 – 30 kwietnia 2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Status projektu: zakończony

Celem głównym projektu jest wzmocnienie, rozwinięcie potencjału i skuteczności działań PFWB

 • Zwiększenie efektywności Forum w tworzeniu, udoskonalaniu, monitorowaniu, ocenianiu i promowaniu modeli polityki społecznej w obszarze bezdomności
 • Podniesienie efektywności i zaangażowanie członków Forum oraz usprawnienie systemu włączania nowych członków szczególnie w odniesieniu do członków z terenów wiejskich
 • Zwiększenie skuteczności upowszechniania idei, doświadczenia, dorobku PFWB oraz wzmacnianie profesjonalizmu i budowanie stabilności funkcjonowania Forum.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do organizacji członkowskich PFWB oraz potencjalnie nowych członków, realizujących nowe zadania w zakresie bezdomności na terenie woj. pomorskiego.

Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów sektora pozarządowego i publicznego, gdyż oba sektory wymagają zrównoważonego rozwoju.

Znaczna część działań projektowych zaplanowanych została  z myślą o organizacjach działających na terenach wiejskich i małomiejskich stanowiących około 40% podmiotów  Forum.

Działania podejmowane w projekcie

 • Komunikowanie rozwoju: Rozwój systemu przepływu informacji – powstanie platformy informatycznej
 • Promowanie rozwoju: Forum – O bezdomności bez lęku
 • Kierunkowanie rozwoju: Grupy Eksperckie i Rok Tematyczny
 • Stymulowanie rozwoju: diagnoza potencjału i potrzeb oraz działania edukacyjno – szkoleniowe dla członków Forum
 • Równoważenie rozwoju: Seminaria regionalne
 • Dzielenie się rozwojem: szkolenia i doradztwo w zakresie współpracy organizacji pozarządowych
 • Rozwój potencjału instytucjonalnego: Walne Zgromadzenia, Prezydium i Zarząd
 • Obserwowanie rozwoju Forum: Monitoring i ewaluacja
 • Promocja (broszury, ulotki, gadżety itp.) i zarządzanie projektem

Komunikowanie rozwoju: rozwój systemu przepływu informacji

 • W ramach projektu planowane jest przygotowanie koncepcji platformy internetowej, jej stworzenie, zaprogramowanie, utrzymanie, a także regularne administrowanie.
 • Platforma stanowi odpowiedź na potrzeby Członków. Umożliwi umieszczenie w jej ramach kalendarium wszystkich spotkań i wydarzeń Forum. Poprzez wprowadzenie systemu kodów dostępu, platforma da możliwość zamieszczenia wszystkich uchwał, sprawozdań, planów spotkań w jednym miejscu.
 • Dla poprawienia jakości komunikacji oraz uzupełnienia platformy stworzony zostanie Newsletter Forum.

Promowanie rozwoju: publikacja Forum – O bezdomności bez lęku

W ramach projektu przewidziane jest sfinansowanie pracy redakcji, opracowanie graficzne nowej koncepcji publikacji. W czasie trwania projektu przewidziane jest wydanie dwóch publikacji wraz z założonymi środkami na skład, korektę  językową, druk, tłumaczenia.

Kierunkowanie rozwoju: Grupy Eksperckie

W ramach projektu członkowie Forum będą pracować nad dalszym rozwojem organizacji w 5 grupach:

 • ds. Badań
 • ds. Komunikacji Społecznej
 • ds. Polityki Społecznej
 • ds. Rozwoju Instytucjonalnego

Każda grupa będzie miała swojego lidera spośród członków oraz koordynatora z biura Forum.  Każda z grup spotykać się będzie raz na kwartał (7 razy). Rezultatem prac grup będą konkretne projekty, modele, standardy, strategie oraz rekomendacje prawne i systemowe.

Kierunkowanie rozwoju: Rok Tematyczny

Rok Tematyczny:

Głównymi narzędziami realizacji tematu będzie Konferencja oraz raport, który powstanie w zakresie wybranej tematyki rocznej.

 • 2 konferencje w projekcie
 • Raport roczny przygotowany będzie w ramach prac grup eksperckich oraz specjalistyczne badania podejmowanej tematyki

Stymulowanie rozwoju: diagnoza potencjału i potrzeb oraz działania edukacyjno-szkoleniowe

W ramach pracy nad strategią zdiagnozowano potrzebę powołania grupy ds. Edukacji. Podczas pracy grupy została zdiagnozowana potrzeba podtrzymania prowadzonych działań edukacyjnych, a wręcz ich zintensyfikowania.

W czasie projektu przewidziano :

 • 4 szkolenia, wyjazdowe  i trzydniowe, po 8 godzin szkoleniowych dla 25 osób

Równoważenie rozwoju: Seminaria regionalne

W trakcie trwania projektu przewidziano 7 seminariów (raz na kwartał) połączonych z wizytami edukacyjnymi (40-50 osób).

Rolą seminariów jest wymiana doświadczeń i wiedzy, wzajemne poznawanie się oraz integracja.

Seminaria będą odbywały się w całym województwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Dzielenie się rozwojem: Szkolenia i doradztwo w zakresie współpracy organizacji pozarządowych, budowanie sieci

Jak wynika ze strategii członkowie Forum widzą potrzebę dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Zaplanowano w projekcie dzielenie się na poziomie ogólnokrajowym wiedzą na temat standardów współpracy, tworzenia sieci branżowych, o zasięgu terytorialnym, łączących w sobie partnerstwo sektora publicznego i pozarządowego.

W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie:

 • 2 dwudniowych wizyt studyjnych dla 20 osób spoza województwa pomorskiego

Rozwój potencjału instytucjonalnego: Walne Zgromadzenie, Prezydium i Zarząd

Podczas pracy nad strategią wyłoniono grupę ds. Rozwoju Instytucjonalnego, która wypracowała koncepcję zwiększenia przejrzystości struktur PFWB oraz zwiększenia aktywności przedstawicieli. Przygotowano plan wzrostu potencjału biura, usprawnienie systemu włączania nowych członków.

W ramach projektu odbędzie się:

 • 12 spotkań Zarządu
 • 8 spotkań Prezydium
 • 2 Walne Zgromadzenia PFWB (przyjmowane nowe organizacje i instytucje)

Obserwowanie rozwoju Forum: Monitoring i ewaluacja

Strategia działalności nadaje Forum nowy kształt i wymaga przeorganizowania jego działalności na wielu poziomach. Stąd koncepcja monitoringu i ewaluacji, która koncentrować się będzie nie tyle na bieżącej działalności, ale da odpowiedź na pytanie, na ile członkowie są zadowoleni ze zmian i na ile te zmiany podążają we właściwym kierunku.

W oparciu o wyniki ewaluacji znowelizowana zostanie strategia rozwoju Forum.

Rezultaty twarde Projektu PULS

 • Znowelizowana strategia rozwoju PFWB
 • Zwiększenie liczby członków Forum do 40 podmiotów
 • Powstanie platformy internetowej
 • 2 szkolenia w zakresie platformy – uczestnictwo 40 osób
 • 2 numery publikacji FORUM
 • 5 grup eksperckich – 35 spotkań
 • Realizacja 2 konferencji
 • 4 szkolenia członków Forum
 • 7 seminariów regionalnych
 • Dwie 2 dniowe wizyty studyjne

Rezultaty miękkie projektu PULS

 • Zwiększenie identyfikacji, zaangażowania i partycypacji członków w działalność i rozwój Forum, szczególnie w odniesieniu do podmiotów z terenów wiejskich
 • Rozwój potencjału merytorycznego i kadrowego, zwiększenie stabilności organizacyjnej oraz wzrost jakości produktów merytorycznych wypracowanych w ramach Forum
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników projektu m.in. w zakresie współpracy organizacji pozarządowych oraz budowania i funkcjonowania porozumień i sieci

Podsumowanie projektu:

30 kwietnia 2011 r. zakończyliśmy realizację projektu PULS.  Zadania w ramach projektu podporządkowane były strategicznym obszarom Forum  i  pomagały nam we wdrażaniu Strategii Rozwoju. Do najistotniejszych dokonań w ramach tego  projektu można zaliczyć systematycznie wdrażanie Strategii oraz jej nowelizacja w 2010 r. Niewątpliwie projekt przyczynił się do wzmocnienia i rozwinięcia potencjału oraz zwiększenia  skuteczności działań naszego międzysektorowego partnerstwa.

W ramach projektu została uruchomiona platforma internetowa ze specjalną strefą tylko dla członków. Ukazało się osiem newslettrów skierowanych do naszych organizacji członkowskich, których zadaniem było syntetyczne zebranie najważniejszych wydarzeń w Forum oraz w jego otoczeniu. Udało się nam wydać dwa roczniki Forum. O bezdomności bez lęku, każdy z nich w ilości 1000 egzemplarzy.

Przez cały czas trwania projektu spotykały się grupy eksperckie. Odbyło się:

– 18 spotkań grupy ds. badań

– 13 spotkań grupy ds. edukacji

– 16 spotkań grupy ds. polityki Społecznej

– 12 spotkań grupy ds. komunikacji Społecznej

– 7 spotkań grupy ds. rozwoju instytucjonalnego.

W ramach projektu zorganizowane zostały dwie konferencje podsumowujące rok tematyczny 2009  i 2010.

W ramach działań edukacyjnych zorganizowanych  zostało siedem szkoleń:

 1. 1-3 października 2009 r. w Szarlocie k/Kościerzyny – Modele i standardy w obszarze bezdomności – prawda i mity na temat wychodzenia z bezdomności
 2. 14-16 kwietnia 2010 r. w  Godętowie – Innowacyjne metody pracy z osobami bezdomnymi
 3. 11-13 października 2010 r. w Starych Jabłonkach – Nowelizacja Strategii Rozwoju
 4. 11-13 kwietnia 2011 r. w Pomlewie – Praca z trudnym klientem
 5. 19 stycznia 2010 r. – Szkolenie z platform internetowej
 6. 23 lutego 2010 r. – Szkolenie z platform internetowej
 7. 25 marca 2010 r. – Szkolenie z platform internetowej

Dodatkowo odbywały się również seminaria regionalne, których celem była wymiana doświadczeń i wiedzy, wzajemne poznanie się członków i integracja. Odbyło się siedem seminariów:

 1. 29 września 2009 r. w Człuchowie
 2. 15 grudnia 2009 r. w  Nowym Dworze Gdańskim
 3. 4 marca 2010 r. w Lęborku
 4. 17 czerwca 2010 w Kartuzach
 5. 23 września 2010 r. w Rumi
 6. 9 grudnia 2010 r. w Tczewie
 7. 3 marca 2010 r. w Starogardzie Gdańskim

Dbając o upowszechnianie naszego dorobku zorganizowane zostały dwie wizyty studyjne:

 1. 25-27 maja 2010 r.
 2. 27-29 kwietnia 2011 r.

W obu wizytach udział brały organizacji i instytucje z całej Polski, wizytowały one placówki oraz instytucje prowadzone przez nasze organizacje członkowskie.

W trakcie trwania projektu nasze partnerstwo powiększyło się do 41 organizacji członkowskich, do organizacji, które przystąpiły w latach 2010 i 2011 do Forum należą:

 1. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze
 2. Stowarzyszenie „ALTER-EGO”
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
 4. Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Malborku
 6. Pomorska Rada Osób Bezdomnych
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bytowie
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 9. Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
 11. Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gniewie
 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

Projekt PULS… nastawiony był również na wsparcie struktur zarządzania Fundacją Forum, udało się zorganizować  dwa Walne zgromadzenia PFWB, w okresie realizacji projektu zarząd spotkał się 18 razy a Prezydium  12 razy.

Istotnymi elementami były przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacja, która pokazuje nam w jakim kierunku zmierza Forum. Poniżej przedstawiamy fragmenty z wniosków raportu ewaluacyjnego opracowanego przez Alicję Zajączkowską:

Wyniki badania ewaluacyjnego dwuletniego projektu „PULS – strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności” potwierdzają, że realizatorom udało się osiągnąć zakładane cele projektu. Działania projektowe miały istotny wpływ na wzmocnienie i rozwinięcie potencjału i zwiększenie skuteczności działań międzysektorowego Partnerstwa ponad 30 podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności i zrzeszonych w ramach PFWB.

Prace, prowadzone w ramach projektu, nad nowelizacją Strategii Rozwoju PFWB zostały w pełni zakończone i w kolejnych latach (do 2013 roku) założenia strategii będą wdrażane i systematyczne poddawane badaniom monitorującym poziom osiąganych wskaźników rezultatów.

W opinii uczestników badania ewaluacyjnego w trakcie wdrażania założeń strategii nastąpiło zwiększenie efektywności Forum w tworzeniu, udoskonalaniu, monitorowaniu, ocenianiu i promowaniu modeli polityki społecznej w obszarze zwalczania bezdomności. Nastąpiło zwiększenie skuteczności upowszechniania idei, doświadczenia, dorobku PFWB oraz wzmocnienie profesjonalizmu i budowanie stabilności funkcjonowania Forum.

Podjęto działania, które w kolejnych etapach wdrażania projektu powinny wyraźnie wpłynąć na podniesienie aktywności i zaangażowania członków Forum oraz usprawnienie systemu włączania nowych członków, szczególnie w odniesieniu do członków z terenów wiejskich.

Konsekwentne wdrażanie startegii rozwoju PFWB potwierdza, że strategiczne myślenie odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu organizacją i ma decydujące znaczenie zarówno w budowaniu instytucjonalnych fundamentów rozwoju jak również w skutecznym wypełnianiu misji i wizji oraz zdobywania nowych obszarów aktywności.

(…)

Forum jako organizacja cechuje się spójnością planistyczną, gdyż plany operacyjne i raporty roczne są skorelowane z założeniami strategii rozwoju. Budżety roczne mają powiązanie ze strategią rozwoju. Raporty roczne ukazują, w jakim stopniu udaje się osiągać cele strategii rozwoju. Planowanie finansowe jest oparte o całościowy budżet organizacji. Plany finansowe opracowywane są zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Forum systematycznie zwiększa swój potencjał w zakresie pozyskiwania środków finansowych i pozyskuje je z różnorodnych źródeł. Opracowano strategię pozyskiwania środków finansowych i uwzględnia ona działalność zarobkową.

Władze uchwałodawcze, nadzorcze, wykonawcze oraz aktywni współpracownicy wspólnie i odpowiedzialnie wpływają na system zarządzania strategicznego organizacją i budowaniem strategii jej rozwoju.

Forum nastawione jest na innowacyjne podejście do zarządzania polegające na ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań. Strategia rozwoju ma inspirujący wpływ na wyznaczanie celów i działań operacyjnych, pozwala na lepsze rozpoznanie, które problemy należy traktować priorytetowo i jakie działania podejmować. Długoterminowe projekcje decydują o tym, jaka będzie organizacja w przyszłości.

(…)

Wyzwaniem przed, którym stoi Forum jest nadal zwiększenie zaangażowania w działania Forum poszczególnych przedstawicieli organizacji cżłonkowskich, zwłaszcza tych, które do tej pory w mniejszym stopniu podejmowąły współpracę.

Ważne jest także, aby w sposób świadomy członkowie Forum kreowali kulturę organizacji, w oparciu o systemy wartości i normy podzielane zbiorowo przez członków organizacji. Kultura organizacji jest wypadkową zarówno działań przemyślanych i zamierzonych, np. spisany kodeks etyczny, standardy organizacji, jak i przypadkowych, zawiera elementy formalne i nieformalne. Zgodnie z definicją S.R. Olsona – „Kultura organizacji to zbiór norm, zachowań, pojęć, wartości, rytuałów i ceremonii, postaw i przekonań podzielanych przez członków danej organizacji”. Istniejąca kultura organizacji może być zarówno przeszkodą, jak i znaczącą zaletą na danym etapie rozwoju organizacji.

Ewaluacja działań Forum prowadzona w 2007 roku, w momencie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju, pokazała, że Forum na tym etapie funkcjonowania charakteryzowało się kulturą klanu. (…)

Rekomendacje, jakie przyniosła ewaluacja w 2007 roku sugerowały, aby Forum podjęło pracę nad przeformułowaniem kultury organizacji z kultury klanu na kulturę adhokracji.[1] Gdzie istnieje jasno określona misja i wizja przyszłości, funkcjonuje podział zadaniowy w ramach struktur organizacyjnych, organizacja nastawiona jest na innowacje i rozwój nowych usług, działania realizowane są w sposób elastyczny i otwarty. Organizacja funkcjonująca w ramach kultury adhokracji stara się jak najszybciej reagować na zmienne warunki otoczenia wraz z rozwojem społecznym w kierunku przejścia do ery informacji i wiedzy.

( …)

Badania prowadzone w ramach ewaluacji końcowej wydają się potwierdzać, że Forum w kolejnych latach wdrażania strategii funkcjonuje w wielu aspektach zgodnie z powyższym opisem kultury organizacyjnej zwanej kulturą adhokracji.(…)

W opinii niektórych członków Forum, ta zmiana kultury organizacyjnej wywołuje żal i pewne niezadowolenie, gdyż cenili oni sobie wartości, jakie kultywowała kultura klanu, zwłaszcza silne więzi przyjacielskie i aktywne działania integrujące społeczność Forum. Są to jednak oczywiste konsekwencje wynikające ze świadomej polityki przyjętej na etapie planowania strategii rozwoju w 2008 roku.

Mając na uwadze kolejny etap rozwoju Forum wydaje się zasadne, aby Forum podjęło większy wysiłek w kierunku funkcjonowania w ramach wartości charakterystycznych dla kultury rynku i oparcia swych działań o potrzeby klienta. (…)

Wyniki badania ewaluacyjnego potwierdzają, że Forum rozwinęło swój potencjał merytoryczny, kadrowy i organizacyjny i skutecznie upowszechnia swój dorobek oraz doświadczenia i jest gotowa do podjęcia kolejnego wyzwania, które pozwoli na zrównoważony rozwój. Powinien on uwzględniać takie elementy, jak włączanie do procesu zarządzania organizacją opinii przedstawicieli grup beneficjentów, wspieranie się w zarządzaniu strategicznym na wynikach systematycznej ewaluacji i informacjach zwrotnych, opiniach klientów zewnętrznych, a także budowaniu indywidualnych planów rozwoju dla współpracowników i uelastycznianie struktur tak, aby można było szybko reagować na zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym Forum.


[1] Model Wartości Konkurujących (Quinn, Rohrbaug 1983)

[/lang_pl]

[lang_en]

PULS Project – the strategy for the development of social partnership in the sphere of homelessness

Project completion period: 1 June 2009 – 30 April 2011

Operational Programme Human Capital

Priority 5 Good management

Activity 5.4 Boosting the potential of the third sector

Sub-Activity 5.4.2  Developing civil dialogue

The aim of the project is to strengthen and develop the potential and efficiency of PFWB activity

Increase PFWB effectiveness in creating, improving, monitoring, evaluating and promoting models of social policy in the sphere of homelessness

Increase the effectiveness and involvement of Forum members and improve the system of involving new members from rural areas

Raise the efficiency of promoting the idea, experience and achievements of PFWB as well as strengthen its professionalism and stability

Target groups

 • PFWB member organisations and potential members working in the sphere of homelessness in the Pomeranian Province
 • Public sector institutions and NGOs
 • Organizations working in rural and small-town areas which form around 40 percent of PFWB units

Activities taken up in the project

 • Communicating the development: Improving the information transfer systems – creating an IT platform
 • Promoting the development: Forum – Homelessness with no fear
 • Directing the development: Expert Groups and Thematic Year
 • Stimulating the development: a diagnosis of the potential and needs; educational and training activities for PFWB members
 • Sustainable development: Regional seminars
 • Sharing the development: training and consultancy in NGOs development
 • Growth of institutional potential: General Assemblies, Executive Committee and the Board
 • Progress of Forum development: Monitoring and evaluation
 • Promoting PFWB activity (brochures, leaflets, gadgets etc.) and project management
 • Communicating the development: Improving the information transfer systems – creating an IT platform

One of the project aims is to prepare the concept, create, programme, maintain and manage an IT platform. This platform is an answer to the members’ needs. Thanks to the access code system it will be possible to place schedules and agendas of PFWB meetings and events as well as all resolutions and reports of Forum activity.

Forum Newsletter will be created in order to improve the quality of communication and it will work as a supplement to the platform.

 • Promoting the development: Forum – Homelessness with no fear

The project envisages publishing two issues. Its budget will be used for editing, working out a new graphic design of the publication, typesetting, proofreading, printing and translating the issues.

 • Directing the development: Expert Groups

Forum members will work on the organization development in 5 groups:

 • Research
 • Social Communication
 • Social Policy
 • Institutional Development

Each group will have its leader, elected from among PFWB members, and a coordinator from the Forum Office. Each group will have a quarterly meeting (seven meetings) which will result in projects, models, standards, strategies, legal and system recommendations.

 • Directing the development: Thematic Year

Main tools used in the theme realization: a conference and a report on the annual topic.

Two conference meetings in the project

An annual report will be based on the activity of the working groups and detailed analysis of the topic.

 • Stimulating the development: a diagnosis of the potential and needs; educational and training activities for PFWB members

A group for Education, whose activities will not only be maintained but also intensified, was set up when working out the strategy of the project.

The project envisages conducting 4 three-day training courses.

Time of each course: 8 hours

The number of participants: 25 people

 • Sustainable development: Regional seminars

The Project envisages conducting 7 quarterly seminars connected with educational visits (40-50 participants).

Seminars, conducted in the whole province and particularly in rural areas, are designed to exchange knowledge and experiences among the participants and to promote their integration.

 • Promoting the development: training and consultancy in NGOs development, networking

As Forum members see the need to share their knowledge and experience, the project incorporates activities designed to share knowledge on standards of cooperation, creating branch territorial networks combining public sector institutions and NGOs

The project envisages conducting 2 two-day study visits for 20 people from outside the Pomeranian Province.

 • Growth of institutional potential: General Assemblies, Executive Committee and the Board

The group for Institutional Development, created when working out the strategy, developed the concept of increasing the transparency of PFWB structures and enhancing the activity of its representatives. It also prepared the plan to boost the potential of PFWB office and improve the system of involving new members in the Forum structures.

The project envisages:

12 meetins of the Board

8 meetings of the Executive Committee

2 General Assemblies of PFWB (involving new organizations and institutions)

 • Progress of Forum development: Monitoring and evaluation

This strategy shapes Forum and requires reorganizing its activity on many different levels. This is the main reason for monitoring and evaluation which will not only focus on the current activity but it will give us an idea whether members like these changes and whether the improvements were steps in the right direction.

The Forum development strategy will be amended based on the results of the evaluation.

Hard  results of the PULS Project

 • Amended  strategy of PFWB development
 • Increase in the number of Forum members to 40 units
 • IT platform
 • 2 training courses on the IT platform – 40 participants
 • 2 issues published by Forum
 • 5 expert groups – 35 meetings
 • 2 conference meetings
 • 4 training courses for Forum members
 • 7 regional seminars
 • 2 two-day study visits

Soft results of the PULS Project

 • Forum members, especially from rural areas, increase their participation, identification and contribution in the activity and development of PFWB.
 • Project participants broaden their knowledge and develop skills on how to cooperate among NGOs, create networks and make agreements.
 • The development of staff and factual potential, increase in organizational stability and growth of quality of factual products developed within Forum activity

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.