fbpx

Projekt „AGENDA BEZDOMNOŚCI”

[lang_pl]agenda

Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy

www.ab.org.pl

Finansowanie: Program Operacyjny – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności
z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich

Okres realizacji: 27.06.2005 – 31.03.2008

Status projektu: zakończony

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie było liderem Partnerstwa na rzecz Rozwoju AGENDA BEZDOMNOŚCI – Standardy Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy zawiązanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju było zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przywrócenie samodzielności społecznej, w tym powrót na rynek pracy, poprzez wypracowanie i wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu reintegracji społecznej i zawodowej.

Cel główny realizowany był przez szereg priorytetów w trzech obszarach – praca, edukacja i mieszkalnictwo (życie):

  • zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na (otwartym) rynku pracy, poprzez przywracanie, nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • poprawa funkcjonowania psychospołecznego i lepsza adaptacja do warunków życia u osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, poprzez podniesienie kompetencji społecznych;
  • doskonalenie systemu pomocy instytucjonalnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez prowadzone badania, integrację działań, standaryzację usług i hierarchizację placówek;
  • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemu bezrobocia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez informację, edukację i upowszechnianie dorobku w tym zakresie.

Projekt miał na celu aktywizację zawodową ludzi bezdomnych w województwie Pomorskim, zmotywowanie ich do podjęcia walki o własną niezależność, oraz udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy umożliwiającej powrót do aktywnegożycia. Przede wszystkim jednak, ma on doprowadzić do wypracowania standardów pracy z ludźmi bezdomnymi, umożliwiających skuteczne przeciw-działanie problemowi, które z powodzeniem mogłyby być powielane i wprowadzane w życie w innych placówkach na terenie kraju i nie tylko.

Projekt przebiegał w czterech głównych płaszczyznach:

„Praca i Edukacja” – koncentrującej się na organizacji systemu edukacyjnowarsztatowego, który poprzez warsztaty, staże, zaprzyjaźnionych pracodawców i zakłady pracy, skutecznie szkoliłby, wdrażał i przygotowywał bezdomnych do aktywnego powrotu na konkurencyjny rynek pracy.

„Życie” – koncentrującej się na zorganizowaniu nowego systemu zaplecza mieszkaniowego, który przez hierarchizację placówek będzie stopniowo mobilizował podopiecznych do wychodzenia z bezdomności.

„Współpraca Narodowa” – koncentrującej się na nawiązywaniu współpracy, zawieraniu partnerstw, utrzymywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń pomiędzy organizatorami projektu a innymi instytucjami na terenie kraju.

„Współpraca Międzynarodowa” – skoncentrowanej na podobnych zagadnieniach, lecz służącej przede wszystkim pracy i wymianie doświadczeń z europejskimi partnerami.

Inicjatywa Wspólnotowa Equal jest tzw. inkubatorem nowych sposobów rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Celem działań projektowych w ramach IW jest wypracowanie dobrych praktyk, możliwych do wdrożenia w różnych systemach, praktyk, które wpłyną na funkcjonujące systemy i zmodyfikują je. Działania w ramach programu adresowane są zarówno do osób poszukujących pracy jak i zatrudnionych.

Kontakt z Partnerstwem: biuro@ab.org.pl

Więcej o projekcie:

www.ab.org.pl
www.agendabezdomnosci.org.pl

Biuro projektu:

Ul. Władysława IV 12
80 – 547 Gdańsk
tel.: 058 3432837;
e-mail: biuro@ab.org.pl

Do sprawnej realizacji projektu powołano odpowiednie działy merytoryczne i operacyjne projektu „Agenda Bezdomności”:

Dział reintegracji

Głównym narzędziem do realizacji celów i zadań Partnerstwa będzie działalność Działu Reintegracyjnego w ramach projektu. Proces reintegracyjny
w płaszczyźnie zawodowej i społecznej realizowany będzie w ramach Pomocy Instytucjonalnej (mieszkalnictwo – „życie”) oraz Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej CRSIZ (edukacja i praca).
Organizacjami odpowiedzialnym za ten dział są Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku.

Dział analiz, badań i standaryzacji

Grunt naukowy i merytoryczny pod działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej wypracowany zostanie w ramach Działu Analiz, Badań i Standaryzacji. Zadaniem tego działu będzie realizacja czterech badań społecznych w zakresie problematyki bezdomności (analiza funkcjonowania sytemu pomocy; skala problematyki; profil psycho-społeczny osoby bezdomnej; stereotyp społeczny ludzi bezdomnych). Ponadto wypracowany i wdrożony zostanie fakultet uniwersytecki poświęcony wykluczeniu społecznemu.
W ramach działu wypracowane zostaną modele i standardy pomocy ludziom bezdomnym (streetwork i pomoc instytucjonalna; asystowanie i monitorowanie procesu reintegracji; edukacja i aktywizacja zawodowa) a następnie wdrażane będą w ramach Działu Reintegracji.
Uniwersytet Gdański oraz Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności są odpowiedzialne za realizację zadań w tym dziale.

Dział monitoringu i ewaluacji

Do zadań związanych z monitorowaniem i ewaluacją projektu powołany został Dział Monitoringu i Ewaluacji. Zadaniem działu będzie „śledzenie” rozwoju projektu we wszystkich jego płaszczyznach, kontrolowanie jego realizacji oraz weryfikowanie zadań postawionych Partnerstwu.
Zadaniem Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych będzie także zrealizowanie ewaluacji projektowej umożliwiającej rzetelną ocenę efektywności przedsięwzięcia.

Biuro partnerstwa

Biuro Partnerstwa składa się z dwóch biur: biura Partnerstwa Krajowego oraz rotacyjnego sekretariatu biura Partnerstwa Ponadnarodowego.
Głównymi zadaniami Biura Partnerstwa będzie utrzymanie kontaktów z Partnerami projektu, kontrolowanie terminowości realizacji zadań przez poszczególnych Partnerów, pozyskiwanie danych i opracowywanie sprawozdań merytorycznych, utrzymanie kontaktów z otoczeniem Partnerstwa, oraz prowadzenie archiwum Partnerstwa, organizowanie, koordynowanie przepływu informacji wewnątrz Partnerstwa oraz zarządzanie informacją płynącą z otoczenia, prowadzenie Public Relations oraz prowadzenie szerokiej promocji projektu.
Odpowiedzialność prowadzenia biura partnerstwa spoczęła na administratorze projektu Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta.

Krajowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju w ramach „Agendy Bezdomnosci…” zawiazane zostalo przez:

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta Kolo Gdanskie –organizacje inicjujaca dzialania oraz partnerów:
www.bezdomnosc.org.pl
www.bezdomnosc.org.pl
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnosci,
www.pfwb.com.pl
www.pfwb.com.pl
Fundacje Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzadowych z Gdanska,
www.rci.org.pl
www.rci.org.pl
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej z Sopotu,
www.sopot.pl
www.sopot.pl
Uniwersytet Gdanski
www.wns.univ.gda.pl
www.wns.univ.gda.pl
Pomorska Izbe Rzemieslnicza Malych i Srednich Przedsiebiorców.
www.pomorskaizba.com.pl
www.pomorskaizba.com.pl

Partnerstwo Ponadnarodowe zostalo nawiazane pomiedzy Partnerstwami Krajowymi z Czech – „Assistance” oraz z Holandii – „Home Sweet Home”. Wybrana jest juz nazwa naszego partnerstwa, zaproponowana przez strone polska – Home@Work.

Home@Work
Holandia
CvD Rotterdam – Home Sweet Home
www.cvd.nl
www.cvd.nl
Czechy
Slezska Diakonie – Assistance
www.slezskadiakonie.cz/equal/
www.slezskadiakonie.cz/equal/
Polska
TPBA – Agenda Bezdomności
www.ab.org.pl
www.ab.org.pl

Rola Pomorskiego Forum
na Rzecz Wychodzenia
z Bezdomności w partnerstwie

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności – jako federacja organizacji i instytucji dzialajacych na rzecz osób bezdomnych w województwie pomorskim – w Partnerstwie projektu Agenda Bezdomnosci pełniło rolę eksperta w zakresie problematyki reintegracji spolecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem spolecznym.

Zaangażowani byliśmy w proces wypracowania standardów zawierających szereg modeli i programów związanych z reintegracją osób bezdomnych. Pracowaliśmy w trzech priorytetowych obszarach życie, praca i edukacja – wychodzac z założenia, że tylko symetryczne i jednoczesne oddziaływanie na te trzy płaszczyzny gwarantuje reintegrację zawodową i społeczną osób bezdomnych.

Wypracowane przez Forum standardy zostały wdrożone i przetestowane w ramach placówek Pomocy Instytucjonalnej i Centrum Reintegracyjnego Administratora (CRSIZ). Forum monitorowało ten proces. Ponadto włączając się w działania zwiazane z diagnozowaniem problematyki bezrobocia wsród osób bezdomnych zrealizowaliśmy badanie socjodemograficzne, którego celem dla projektu było określenie skali i charakteru problemu bezrobocia wsród osób bezdomnych w Trójmiescie.

Forum było także głęboko zaangażowane w przygotowanie i zrealizowanie innych badań przewidzianych w projekcie. Prowadziliśmy także biblioteke zawierającą publikacje i materialy dotyczące problematyki bezdomności i szerzej wyłączenia społecznego. Biblioteka posłużyła także wypracowaniu standardów dzialania w obszarze problematyki bezrobocia osób bezdomnych.

[/lang_pl]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.