fbpx

Projekt „12 odważnych ludzi”

[lang_pl]

12 odważnych ludzi – Podróż ku aktywności zawodowej i rozwojowi osobowemu ludzi bezdomnych

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Okres realizacji: 15.04.2004 – 14.04.2005

Status projektu: zakończony

Projekt realizowali:

Lider projektu:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Partner projektu:
Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Współrealizator:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Projekt 12 odważnych ludzi – Podróż ku aktywności zawodowej i rozwojowi osobowemu ludzi bezdomnych był skierowany do środowiska ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz tych, którzy chcą im pomóc w osiągnięciu samodzielności życiowej poprzez aktywizację zawodową i rozwój osobowy i społeczny. Obejmował swym zasięgiem jedno z największych i najlepiej rozpoznanych skupisk ludzi bezdomnych –Trójmiasto. Dzięki specjalnie dopasowanym do potrzeb i możliwości uczestników działaniom szkoleniowym, formacyjnym i długotrwałemu treningowi poprzez pracę oraz szerokiej partnerskiej współpracy wielu zaangażowanych w realizację projektu podmiotów, został wypracowany i rozpowszechniony model skutecznego przywracania do aktywności zawodowej i życiowej ludzi bezdomnych.

Celem projektu było:

Budowanie samodzielności życiowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez przywrócenie wartości pracy i kształtowanie umiejętności zawodowych

Cel ten został osiągnięty poprzez kolejne etapy (cele cząstkowe):

 • Zmiana perspektywy postrzegania życia z tu i teraz na jutro i pojutrze
 • Rozbudzenie autentycznego zainteresowania pracą
 • Przełamanie bierności życiowej ukierunkowane na podjęcie pracy
 • Zwiększenie potencjału zawodowego poprzez wzmocnienie istniejących i rozwój nowych umiejętności
 • Zbudowanie podstaw instytucjonalnych, umożliwiających racjonalne zatrudnienie i wykorzystanie odnowionych i nabytych umiejętności przez osoby bezdomne

 

W realizację projektu włączone zostały wszystkie instytucje zajmujące się pomocą osobom bezdomnym z terenu Trójmiasta oraz organizacje skupione w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, dzięki czemu model wypracowany w trakcie projektu został upowszechniony w całym województwie, a także w różnych częściach kraju.

W trakcie rocznych działań, osoby bezdomne zakwalifikowane do projektu, przeszły specjalnie dla nich przygotowane szkolenia, warsztaty i konsultacje, które pomogą im w powrocie do normalnego życia.
Staże pracy w zorganizowanych ekipach: remontowej, poligraficznej, ogrodniczo porządkowej przygotowały ich do podjęcia pracy, podnosząc ich możliwości zawodowe. Poprzez aktywność w prowadzonym przez nich Klubie Pracy (spotkania klubowe z ciekawymi ludźmi, kafejka internetowa, pracownia fotograficzna itp) przywracali swoje dawne i rozwijali nowe zainteresowania różnymi sferami życia. Uczyli się pożytecznego spędzania czasu. Osoby, które przeszły przez wszystkie zaplanowane etapy otrzymały świadectwa ukończenia szkoleń i kursów (np. BHP i PPOŻ) oraz zaświadczenia lekarskie i wyniki badań przydatności zawodowej. W ramach projektu została stworzona infrastruktura techniczna (sprzęt i wyposażenie) i ramy instytucjonalne (porozumienia i kontakty) pozwalające na kontynuację takiego działania po jego zakończeniu. W wyniku projektu co najmniej 12 osób zostało zatrudnionych na trójmiejskim rynku pracy.

Partnerzy:

Członkowie Rady Konsultacyjnej projektu
“ 12 odważnych ludzi…”

 • Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej
  ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk; tel. (+58) 307-75-98
  Pełnomocnik w Radzie Konsultacyjnej — Ewa Szczypior
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
  81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 8
  tel. (+58) 620-49-54, 620-29-44, 621-11-61, 621-11-50
  fax. (+58) 621-06-95
  e-mail: biuro@pup.gdynia.pl
  Pełnomocnik w Radzie Konsultacyjnej — Katarzyna Wrzosek
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
  80-865 Gdańsk; ul. Marynarki Polskiej 134A
  Sekcja ds. Osób Bezdomnych 80-560 Gdańsk; ul. Żaglowa 1
  tel. (+58) 342-13-10
  e-mail: sekbezd@xl.wp.pl
  Pełnomocnik w Radzie Konsultacyjnej — Maria Katarzyna Wróblewska
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
  81-366 Gdynia; ul. Armii Krajowej 44,
  tel/fax: 782-01-20, 782-01-21, 782-01-24, 782-01-26
  e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
  Pełnomocnik w Radzie Konsultacyjnej —Marcin Kowalewski
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
  81-835 Sopot; ul. Marynarzy 4
  tel. 551-17-10; 551-44-19
  e-mail: mops@sopot.pl
  Pełnomocnik w Radzie Konsultacyjnej — Piotr Czapnik
 • Fundacja Edukacji Społecznej FES w Gdańsku
  80-702 Gdańsk; ul. Przetoczna 67/2c
  tel. (+58) 301-35-43
  e-mail: fundacjafes@wp.pl
  Pełnomocnik w Radzie Konsultacyjnej — Katarzyna Stec i Piotr Stec
  Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
  ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4 (dawna ulica Mireckiego)
  80-245 Gdańsk Wrzeszcz
  tel/fax. (+58) 341-17-20 e-mail: biuro@pfwb.com.pl
  Pełnomocnicy w Radzie Konsultacyjnej — Grażyna Sochacka i Mieczysław Wacławski

Patronaty honorowe nad projektem 12 odważnych ludzi objęli:

Prezydent Miasta Gdańsk – Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Sopotu – Jacek Karnowski

Jako podsumowanie szkoleń wstępnych jedna z grup postanowiła wydać gazetkę związaną z działalnością projektu 12 odważnych. Pomysł „chwycił”, więc padła propozycja, aby gazetka ukazywała się regularnie. Otrzymała tytuł „Parszywa Dwunastka” i stała się oficjalnym wydawnictwem projektu. Redagowana jest w całości przez osoby biorące udział w projekcie. Skład, druk, a także publikacja w internecie jest zasługą ekipy klubu pracy. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Parszywa Dwunastka – Gazetka nr1

Parszywa Dwunastka – Gazetka nr2

Parszywa Dwunastka – Gazetka nr3

Parszywa Dwunastka – Gazetka nr4

Parszywa Dwunastka – Gazetka nr5

Parszywa Dwunastka – Gazetka nr6

Podsumowanie projektu

Projekt trwał w okresie od 15 kwietnia 2004 do 14 kwietnia 2005. Działania skierowane do beneficjentów trwały 8 miesięcy.

Dzięki realizacji projektu ponad 30 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością realnie zwiększyło swoje możliwości pozyskania pracy na wolnym rynku pracy. Zrealizowano 29 różnorodnych szkoleń dla łącznie około 80 osób, przeprowadzono łącznie 400 godzin konsultacji w ramach pracy socjalnej, doradztwa zawodowego i biznesowego oraz konsultacji psychologicznych. Przez szkolenia w miejscu pracy (staże trwające 6 miesięcy) przewinęło się 49 osób, z czego 21 przeszło cały okres stażowy. Blisko 10 osób podjęło terapię alkoholową w trakcie projektu.

W czasie realizacji projektu tzn. 15.04.2004 ? 14.04.2005 pracę na wolnym rynku nawiązując różne stosunki pracy podjęło 12 osób, szereg osób zostało objętych indywidualnym programem aktywizacji zawodowej zmierzającym w efekcie do zatrudnienia. Kilka osób rozpoczęło działania w kierunku powołania własnych firm. W okresie od 14.04.2005 do końca grudnia 2005 pracę podjęło jeszcze 6 osób.

W okresie od 15.04.2004 do końca grudnia 2005 – 17 osób usamodzielniło się i wyprowadziło się z placówek pomocowych.

Oczywiście nie wszystkie osoby utrzymały pracę lub mieszkanie, do którego wyprowadziły się po realizacji projektu lub w jego trakcie, na koniec grudnia 2005 można powiedzieć, że względnie stabilną sytuację finansową i mieszkalną miało łącznie 14 osób. Z czego 7 osób miało stałą i bardzo stabilną pracę.

Zaznaczyć należy, że podjęcie pracy czy też opuszczenie placówki przez uczestników projektu dokonywane było głównie siłami uczestników projektu. Przedsięwzięcie nasze wprawdzie wspierało beneficjentów w poszukiwaniu pracy czy uzyskiwaniu samodzielności, ale jak się wydaje w niewystarczający sposób, jest to główny zresztą zarzut uczestników projektu do jego realizatorów. Pozyskanie pracy i usamodzielnienie się było przede wszystkim wynikiem wytężonej pracy i starań samych beneficjentów projektu.

Uczestnicy projektu ponadto powołali własną organizację pozarządową Fundację INICJATYWA BEZDOMNYCH – ustanowioną aktem notarialnym z 11.03.2005, do władz Fundacji weszło 5 uczestników projektu.

Raporty z realizacji projektu:

Reintegracja spoleczna i zawodowa na przykladzie projektu 12 odważnych

Raport merytoryczny

Prezentacja Konferencja Zamykajaca 30.03.2005

Ps. W dziele publikacje znajduje się publikacja podsumowująca projekt „12 odważnych ludzi…”

[/lang_pl]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.