fbpx

Miasto Gdańsk

 1. Partycypacyjna analiza potencjału, szans i zagrożeń gdańskich organizacji zajmujących się problemem bezdomności
  Projekt Realizowany w okresie 18.05.2015-10.08.215Projekt polegał  na przeprowadzeniu analizy SWOT informacji dotyczących gdańskiego systemu rozwiązywanie problemu bezdomności, jego zasobów, potencjału, głównych barier, możliwości kreowania nowych rozwiązań oraz zagrożeń z tym związanych. Jest to technika analityczna polegająca na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):S(Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,

  W(Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,

  O(Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,

  T(Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

  Istotą realizacji był jego partycypacyjny charakter, w którym każdy z podmiotów zaangażowanych w gdański system będzie miał wkład w tworzenie analizy. W zadaniu proponujemy odejście od praktyki realizacji SWOT z za biurka, która naszym zdaniem jawi się jako działanie oderwane od rzeczywistości i w rezultacie dające nieadekwatne wyniki.

  W ramach projektu podjęto  również próbę odpowiedzi i określenia zagrożeń związanych ze zmianą prawa meldunkowego.

  Podsumowanie projektu – Podsumowanie

  załącznik do podsumowania –załącznik do podsumowania

  Raport dotyczący migracji i kwestii meldunkowych –  Analiza skali migracji..

 2. Level Up!
  Projekt realizowany w okresie 01.06-31.12.2016
  Cel główny projektu to podniesienie kompetencji i umiejętności 20 liderów gdańskich organizacji pozarządowych działających na rzecz wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością po przez specjalistyczne szkolenia i warsztaty.
  W ramach projektu odbyły się dwa szkolenia oraz cztery warsztaty:
  – szkolenie z zakresu deinstytucjonalizacji 29-30.06 w Kwidzynie
  – szkolenie z zakresu pracy z osobami zadłużonymi 1-2.10 w Gdańsku
  -warsztaty z zakresu asystentury, substancji psychoaktywnych, współczesnych wyzwań polityki społecznej oraz mieszkalnictwa

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.