fbpx

„LINA”

LINA – Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco to projekt w ramach którego realizowany jest cel Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023, cel 4.2.5 „Powołanie Forum współpracy w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności”

W ramach projektu „Mila”- Międzysektorowa Iskra Lokalnej Aktywności powołano Gdańskie Forum Współpracy, które zostało zainaugurowane 13 grudnia 2018 roku, przez Z-cę Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka.

Następnie Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności organizowało spotkania grup roboczych Gdańskiego Forum Współpracy, na których grupy te ustalały jakimi zadaniami będą się zajmować. W prace zaangażowało się ponad 23 gdańskich instytucji oraz organizacji, które wspólnie działają na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Gdańsku.

W ramach Gdańskiego Forum Współpracy powstały następujące grupy robocze:

Gr. ds. Karty Praw Osób Bezdomnych – Grupa ma na celu wypracowanie i wdrożenie „Karty Praw Osób Bezdomnych”, która będzie zgodna z traktatami międzynarodowymi dotyczącymi praw człowieka, przepisami prawa krajowego, a także leżącymi u ich podstaw wartościami demokratycznymi i humanistycznymi.

Gr. ds. Zdrowia Grupa mająca na celu działania w sferach: zdrowia psychicznego, działań interwencyjnych, uzależnień, współpracy pomiędzy szpitalami, ośrodkami zdrowia a placówkami pomocowymi. Grupa ma za zadanie wypracować i wdrożyć procedury, które będą funkcjonalne dla wszystkich podmiotów. Opracowanie koncepcji mobilnego zespołu zdrowia psychicznego. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności w zakresie zdrowia psychicznego.

Gr. ds. Rozwoju i badań – Grupa mająca na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników placówek, prowadzenia badań na temat zjawiska bezdomności, zwiększenie bezpieczeństwa w placówkach itp. Podejmowane są tematy, które mogą mieć wpływ na rozwój i podnoszenie jakości systemu wsparcia w Gdańsku.

Gr ds. integracji społecznej Grupa ta ma szeroki zakres tematyczny poruszająca zagadnienia związane z obszarem mieszkalnictwa, zadłużeń jak i aktywności społeczno- zawodowej podejmowanej przez osoby bezdomne. Omawiane są także procedury dotyczące asystentury i prowadzenia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

Gr. Zadaniowa/edukacyjna – Grupa poświęcona kwestiom problematycznym które pojawiają się w danym roku i będzie odpowiadała na potrzeby danej chwili. Grupa postanowiła skupić swoje działania na kwestiach dotyczących migrantów w kryzysie bezdomności.

Projekt realizowany jest od 01.05.2019 – 31.12.2019

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.