fbpx

LEGO- Lokalny Empowerment Gdyńskich Organizacji …

Gdynia

Projekt zakłada dwa etapy. Pierwszy to inicjowanie lokalnej platformy stałej współpracy na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności i zagrożenia bezdomnością, poprzez identyfikację potencjalnych interesariuszy gminnego systemu oraz ich aktywizację i zwiększenie zaangażowania w kształtowanie systemu (animowanie środowiska). Zadanie będzie realizowane poprzez organizowanie, moderowanie i dokumentowanie spotkań partnerstwa. Etap drugi drugi to opracowanie gdyńskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności, wsparcie w jego realizacji. 

Etap I „Animowanie środowiska” to okres 01.08 – 31.12.2014 r.

W etapie tym przewidziano następujące działania: zidentyfikowanie interesariuszy (NGO, służby mundurowe, ochrona zdrowia itp.) ocenę ich potencjału i znaczenia dla lokalnego partnerstwa, udrożnienie kanałów komunikacji między nimi i zachęcenie do wspólnego tworzenia Programu. Rdzeniem działania będzie tu praca nad rozbudzaniem i utrzymywaniem zaangażowania interesariuszy w rozwiązywanie problemu bezdomności oraz minimalizowanie zagrożenia nią. W ramach tego etapu przewidujemy takie kroki jak:

1.Włączanie podmiotów (organizacji, instytucji) w proces tworzenia, wdrażania, oceniania i doskonalenia gminnego systemu rozwiązywania problemu bezdomności.

2. Spotkania koalicji i wypracowanie celów i narzędzi ( m.in. Programu) działania koalicji.

3. Tworzenie atmosfery do współpracy koalicji – usprawnienie kanałów komunikacji wewnętrznej.

4. Moderowanie i dokumentowanie spotkań.

Etap II „Opracowanie i wsparcie w realizacji Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności” to okres 01.01 2015 – 31.12.2016 r.

Przewidujemy w tym czasie zobiektywizowane moderowanie i animowanie procesu tworzenia lokalnego programu rozwiązywania problemu bezdomności, organizację i prowadzenie spotkań wszystkich zainteresowanych interesariuszy celem opracowania programu, przygotowywanie projektów dokumentu
i realizacja konsultacji, przygotowanie ostatecznej wersji programu. Przewidujemy również szerokie wsparcie w realizacji Programu. W ramach tego etapu przewidujemy takie działania jak:

 1. Spotkania koalicji i animowanie środowiska.

2. Opracowanie Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

3. Redagowanie Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

 4. Angażowanie lokalnych instytucji i organizacji do tworzenia Programu.

5. Tworzenie atmosfery do współpracy koalicji – usprawnienie kanałów komunikacji wewnętrznej.

6. Poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na lokalne potrzeby.

7.Budowanie pozytywnego wizerunku gdyńskiej koalicji i podejmowanych przez nią działań poprzez rzetelne informowanie otoczenia funkcjonowania.

 8. Tworzeniu zasad/miar efektywności i skuteczności Programu.

Gdynia

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.