fbpx

PUBLIKACJE – GSWB

Publikacje wydawane w ramach projektu „Standardy w Pomocy” przez Partnerów Zadania 4 „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Doświadczenia. Gdańsk 2013.ny Standard Wychodzenia z Bezdomności – Gdańsk 2012. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
O PARTNERSTWACH LOKALNYCH I GMINNYCH MODELACH pilotażowe wdrożenia. Prezentowana broszura dzieli się na dwie części. Pierwsza prezentuje zakres wdrożeń przewidziany w Partnerstwach Lokalnych w podziale na sześć obszarów – partnerstwa lokalne, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, streetworking. W każdym z obszarów przedstawiono zakres usług, jaki w danym standardzie jest wdrażany. Natomiast druga część broszury prezentuje wszystkie Partnerstwa Lokalne testujące Gminne Modele. Czytelnik znajdzie tam podstawowe informacje o Partnerstwach, wielkość realizowanych wdrożeń oraz dane o liczbie testowanych Standardów. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – Gdańsk 2012. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
Podręcznik Streetworkera Bezdomności , red. M. Dębski, A.Michalska  Gdańsk 2012. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
THE REPORT ON THE DIAGNOSIS PHASE – SUMMARY – Streszczenie RAPORTU Z FAZY DIAGNOZY, Kondycja i dobre praktyki… –  Barbara Goryńska-Bittner, Tłumaczenie Monika Spanialska, Gdańsk 2012. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, red. M. Dębski, Gdańsk 2011. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
STRESZCZENIE – PROBLEM BEZDOMNOŚCI W POLSCE, WYBRANE ASPEKTY,DIAGNOZA ZESPOŁU BADAWCZEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU „STANDARDY W POMOCY”, Redakcja naukowa: Maciej Dębski Streszczenie: Barbara Goryńska-Bittner, Wersja elektroniczna dostępna tutaj
STRESZCZENIE RAPORTU Z FAZY DIAGNOZY – Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja materiał opracowany przez grupy eksperckie pod redakcją Rafała Stenki, Opracowanie streszczenia: Barbara Goryńska-Bittner, Wersja elektroniczna dostępna tutaj
Report of the diagnosis phase, PROBLEM OF HOMELESSNESS IN POLAND, SOME ASPECTS, DIAGNOSIS OF THE RESEARCH TEAM, English version
Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja. Gdańsk 2011 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
Przedstawiona broszura zawiera informacje dotyczące partnerstwa zadania 4, projektu 1.18. W skrócie zostały w niej przedstawione informacje dotyczące samego projektu, filozofii działania, partnerów i poszczególnych zadań. Wersja elektroniczna dostępna tutaj
Presented booklet provides information about the partnership task 4, Project 1.18. English
<a href=”http://www.pfwb.com.pl/wp-content/uploads/2009/09/pfwb_broszura_2.pdf”></a>
<table border=”0″>
<tbody>
<tr>
<td><a href=”http://www.pfwb.com.pl/wp-content/uploads/2009/09/pfwb_broszura_2.pdf”><img class=”alignleft size-full wp-image-5884″ title=”broszura_front_cover” src=”http://www.pfwb.com.pl/wp-content/uploads/2010/08/broszura_front_cover.jpg” alt=”” width=”216″ height=”218″ /></a></td>
<a href=”http://www.pfwb.com.pl/publikacje/lata-2000-2002/” target=”_blank”> </a>
<td>Przedstawiona broszura zawiera informacje dotyczące partnerstwa zadania 4, projektu 1.18. W skrócie zostały w niej przedstawione informacje dotyczące samego projektu, filozofii działania, partnerów i poszczególnych zadań.<a href=”http://www.pfwb.com.pl/publikacje/lata-2000-2002/” target=”_blank”></a></td>
</tr>
</tbody>

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.