fbpx

Monitoring Partnerstw Lokalnych

 • Raport I – Monitoring realizacji pilotażowych wdrożeń testujących model Gminny Standard Wychodzenia z BezdomnościMateriał niniejszy stanowi ilustrację zaawansowania pilotażowych wdrożeń realizowanych w 19 partnerstwach lokalnych rozsianych na obszarze całego kraju. Wdrożenia zaplanowane są na okres od kwietnia 2012 do sierpnia 2013. Testowaniu podlegają Standardy pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w sześciu obszarach (partnerstw lokalnych, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia, zatrudnienia i edukacji oraz streetworkingu). Raport powstał w oparciu o kilka źródeł danych. Najważniejsze z nich to arkusze monitorujące M1 (Karta osoby bezdomnej/zagrożonej bezdomnością), M2 (Arkusz nasycenia standardów), M3 (Arkusz monitorowania działań Partnerstwa Lokalnego), M4 (Karta usług dla uczestnika projektu). Ponadto bazowano na wnioskach aplikacyjnych przygotowanych przez partnerstwa realizujące wdrożenia. Całe przedsięwzięcie toczy się w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”.
 • Raport II – Niniejszy raport stanowi kontynuację oraz rozwinięcie analiz prezentowanych czytelnikowi w poprzednim. Asortyment materiałów źródłowych jest niemalże identyczny, jak w poprzednim raporcie. Mimo ciągłości między pierwszym, drugim i kolejnymi raportami – potrzeby zapoznawania się z nimi w kolejności chronologicznej – zdecydowaliśmy się przywołać kontekst niniejszego dokumentu. Bieżący raport powstał w oparciu o wypełnione i wymienione wyżej arkusze monitorujące zebrane w trzech pierwszych okresach sprawozdawczych.
  Pilotażowe wdrożenia Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności po początkowych trudnościach przyśpieszyły. Wyraźnie pokazuje to drugi raport z monitorowania. Jego struktura jest bardzo podobna i stanowi powtórzenie szkieletu pierwszego dokumentu, niemniej w kilku szczegółach jest odmienny. Rezygnacja z tworzenia strukturalnej i treściowej kalki wynika z kilku założeń przyświecających zespołowi autorskiemu. Najważniejszym jest dostarczenie odbiorcy możliwie bogatej treści, a zarazem uniknięcie zbędnego rozbudowania, szafowania słowami. Następnie, potrzeba ukazania rozmachu i różnorodności przedsięwzięcia, ma temu służyć przyjmowanie różnych perspektyw, punktów opisu tego, co dzieje się w partnerstwach lokalnych. W niniejszym raporcie znalazło się miejsce do nowego uporządkowania części prezentowanych informacji, mianowicie w kilku miejscach położono większy akcent na opisywanie zagadnień w porządku partnerstw niż obszarów. Różne sposoby ujmowania problematyki nie wpłynęły jednak na strukturę całości. Materiał zachował podział na część poświęconą analizie danych uzyskanych w Karcie osoby bezdomnej i zagrożonej bezdomnością (M1). Czytelnik otrzyma głębszą analizę niż poprzednio, przedstawiono takie istotne zmienne, jak średni wiek uczestników wdrożeń czy średni czas doświadczania bezdomności. Kolejna część poświęcona będzie prezentacji danych zebranych w Karcie usługi dla uczestników projektu (M4). W tym przypadku również analiza została nieco bardziej skomplikowana celem wskazania większej liczby informacji. Odbiorca uzyska m.in. rzeczywisty obraz wyczerpania poszczególnych standardów w pilotażowych wdrożeniach oraz możliwe interpretacje takiego stanu rzeczy. Kolejne części poświęcono, jak poprzednio, opisowi informacji zebranych w arkuszu monitorującym Działania (M3). Zachowano podział na opis działań, rezultatów i na koniec zagrożeń pilotażowych wdrożeń. Całość zamyka podsumowanie.
 • Raport III – Rezultatem ostatniego, majowego zakreślenia w kalendarzu jest niniejszy materiał – raport z czwartego okresu sprawozdawczego, czyli trzeci raport z monitorowania pilotażowych wdrożeń modelu GSWB. Jest on wyjątkowy w stosunku do poprzedników. Wprowadzono tu kilka istotnych zmian, zarówno w metodzie pozyskiwania danych, jak i w strukturze opisu. W tym raporcie prezentowane dane pozyskano w oparciu o arkusze monitorujące M1 (Kartę osoby bezdomnej i zagrożonej bezdomnością), arkusze monitorujące M3 (zakładkę ryzyka oraz rezultaty i wskaźniki).Czytelnikowi, dla którego jest to pierwszy czytany raport warto zwrócić uwagę, że materiał ten stanowi ilustrację zaawansowania pilotażowych wdrożeń realizowanych w 19 partnerstwach lokalnych rozsianych na obszarze całego kraju. Wdrożenia zaplanowane są na okres od kwietnia 2012 do sierpnia 2013. Testowaniu podlegają Standardy pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w sześciu obszarach (partnerstw lokalnych, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia, zatrudnienia i edukacji oraz streetworkingu). (…) Całe przedsięwzięcie toczy się w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”.
  Okresów sprawozdawczych, które wyznaczają rytm powstawania raportów monitorujących jest pięć. (Raport za pierwszy i drugi okres sprawozdawczy. Monitoring realizacji pilotażowych wdrożeń testujących model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, 2013).
  Zaplanowano okresy sprawozdawcze na lipiec i październik 2012, styczeń, maj i sierpień 2013. W oparciu o dane z dwóch pierwszych powstał pierwszy raport z monitorowania, dane z trzeciego okresu stanowiły podstawę do opracowania drugiego raportu. W niniejszym raporcie źródłem danych są dwa narzędzia monitorujące – M1 Karta osoby bezdomnej i zagrożonej bezdomnością, oraz arkusz monitorujący M3.
 • Raport IV – Niniejszy raport prezentuje dane z partnerstw lokalnych wdrażających Model GSWB z ostatniego okresu sprawozdawczego. Z tej perspektywy raport ten traktować można jako podsumowanie osiągnieć wdrożeń. Pamiętać należy, że nie do końca wyczerpujące – ponieważ oparte głównie na danych liczbowych. Dane pozyskiwano w oparciu arkusze monitorujące: M1 (Kartę osoby bezdomnej i zagrożonej bezdomnością), M3 (zakładkę ryzyka oraz rezultaty i wskaźniki). Czytelnikowi, dla którego jest to pierwszy czytany raport warto zwrócić uwagę, że materiał ten stanowi ilustrację zaawansowania pilotażowych wdrożeń realizowanych w 19 partnerstwach lokalnych rozsianych na obszarze całego kraju. Wdrożenia zaplanowane są na okres od kwietnia 2012 do sierpnia 2013. Testowaniu podlegają Standardy pomocy ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w sześciu obszarach (partnerstw lokalnych, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia, zatrudnienia i edukacji oraz streetworkingu). (…) Całe przedsięwzięcie toczy się w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”.Okresów sprawozdawczych, które wyznaczają rytm powstawania raportów monitorujących jest pięć (Raport za pierwszy i drugi okres sprawozdawczy. Monitoring realizacji pilotażowych wdrożeń testujących model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, 2013).
 • Poniżej przedstawiono analizę raportów badawczych opracowanych w ramach badań ewaluacyjnych prowadzonych w 19 Partnerstwach Lokalnych, które przystąpiły do projektupilotażowej realizacji Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, wdrażanego w ramach Projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocyi integracji społecznej” w zad. nr 4, w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.