fbpx

Prelegenci

aaa3
 • Freek Spinnewijn – pochodzi z Belgii, od 2001 roku Dyrektor FEANTSA – Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji Pracujących na rzecz Bezdomnych z siedzibą w Brukseli, która zrzesza ponad 100 organizacji z 30 krajów europejskich. Posiada stopień naukowy w zakresie historii o specjalności historia średniowiecza oraz tytuł magistra europeistyki. Przed objęciem funkcji dyrektora FEANTSA kierował europejską siecią organizacji działających na rzecz osób starszych. Jako dyrektor jedynej tak dużej sieci organizacji zajmujących się problemem bezdomności na skalę europejską, Freek Spinnewijn przewodniczy kilku europejskim i krajowym projektom badawczym i projektom wymiany dotyczącym bezdomności – jednym z nich jest projekt “Najpierw Mieszkanie
 • Freek Spinnewijn is Belgian and since 2001 is the Director of the Brussels-based European Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA, an European network of NGOs working on the issue of homelessness. Its members are over 100 organisations in 30 European countries. Spinnewijn has a university degree in medieval history and MA in European studies. Before FEANTSA he was director of an European network of older people’s organisa-tions. As a leader of the only major European network that focuses exclusively on homelessness at European level, Freek Spinnewijn sits on the steering group of several European and national research and exchange projects on homeless-ness, including the Housing First Europe project.
aaa2
 • José Ornelas – adiunkt w Instytucie Uniwersyteckim ISPA w Lizbonie. Kierownik studiów magisterskich i doktoranckich na kierunkach Rozwój Społeczności i Psychologia Społeczności. Uzyskał stopień doktora psychologii na Uniwersytecie w Bostonie oraz na Uniwersytecie Oporto w Portugalii. W ciągu ostatnich 25 lat zajmował się badaniami w dziedzinie Psychologii Społeczności, w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego społeczności. Członek dwóch państwowych komisji pracujących nad systemem opieki zdrowia psychicznego oraz nowym programem nauczania psychologii w szkolnictwie wyższym. Od 2009 roku odpowiedzialny za ewaluację i badania w programach “Najpierw Mieszkanie” prowadzonych w Portugalii.
 • José Ornelas is an Associate Professor with Aggregation at the ISPA- Instituto Universitário, in Lisboa, Portugal. At ISPA-IU, he is the Director of a Community Development course and Community Psychology Masters and Doctoral pro-grams. His first doctoral degree was at Boston University in Psychology, and the second doctoral degree was at the University of Oporto in Portugal. Over the last 25 years he has developed research and practice in the field of Community Psy-chology, particularly in the domains of community mental health. Ornelas has been a member of two National Commissions, one to reform the mental health system and the other for higher education on new psychology curricula. Since 2009, he is responsible for the evaluation and research of Housing fFrst pro-grams in Portugal.
peter
 • Peter Fredriksson – od 2008 roku pracuje jako specjalny doradca w Ministerstwie Środowiska Finlandii i odpowiada za realizację projektu którego celem jest ograniczenie zjawiska bezdomności długotrwałej. Jest członkiem Sekretariatu Obszaru Metropolitalnego (Secretariat of Metropolitan Issues) oraz kierownikiem programu City Innovations. W latach 2000-2007 pracował jako specjalny doradca ministra odpowiedzialnego za wdrożenie strategii mieszkalnictwa przez rząd Finlandii (Housing Strategy of the Finnish Government 2000-2003) i członek grup roboczych do spraw mieszkalnictwa. Obecnie jest dyrektorem projektu którego celem jest stworzenie programu dotyczącego zmiany klimatu, usług w zakresie ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej.
 • Peter Fredriksson is a Special Advisor for the Finnish Ministry of Environment since 2008 and responsible for the Finnish programme to reduce long-term homelessness. He is a member of the Secretariat of Metropolitan Issues and a Leader of the City Innovations Programme. From 2000 to 2007 he was Special Advisor for the Minister and responsible for the implementation of the Housing Strategy of the Finnish Government (2000-2003) and member of several work-ing groups dealing with different housing issues. Currently he is also in charge as Project Director of building up a regional based programme for governance of Climate Change, environmental services and green economy.
aaa1
 • Jacek Protasiewicz posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 80. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach był stypendystą The Kettering Foundation w USA. Działalność publiczną zaczynał w samorządzie województwa dolnośląskiego, będąc w latach 1998 – 2001 radnym sejmiku. Następnie, w wieku 34 lat, zdobył mandat posła do Sejmu RP w którym pracował do 2004 roku. Sprawami europejskimi zajmuje się blisko 10 lat. W 2003 r. został jednym z 54 polskich obserwatorów w Parlamencie Europejskim, a od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji. Przez 4 lata był Przewodniczącym Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Białorusią. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz swobód obywatelskich, praw człowieka i demokracji w tym kraju. W styczniu 2012 roku został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnym za relacje z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz politykę bezpieczeństwa.Zasiada w Radzie Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” oraz Radzie Fundacji Kolegium Europy Wschodniejt.
 • Jacek Protasiewicz – Member of the European Parliament. In the 1980s member of the Independent Students’ Union (Niezależne Zrzeszenie Studentów, NZS). Graduate of the Polish Philology Faculty at Wrocław University. After graduation completed a fellowship programme at the Kettering Foundation in the USA. Began his career in public office in Dolny Śląsk Voivodeship regional self-government as a member of the Lower Silesia Regional Council (1998-2001). At the age of 34 elected member of Parliament of the Republic of Poland (2001-2004). For nearly 10 years involved with European matters. In 2003 elected one of 54 Polish Observers to the European Parliament and since 2004 a Member of the European Parliament of the sixth and seventh term. For four years chairman of the EP Delegation for relations with Belarus. For many years has supported initiatives for civil freedoms, human rights and democracy in that country. Elected European Parliament Vice-President in January 2012, responsible for cooperation with the Eastern Partnership countries and international security. Member of Council of the Polish Foundation for International Co-operation and Development „Fundacja Wiedzieć Jak” and member of the Council of the Foundation College of Eastern Europe.
image3885
 • Paolo Brusa – od 1994 roku aktywnie działa w obszarze edukacji i polityki społecznej, w 1997 roku uzyskał stopień naukowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej i Psychologii Społeczności. Od 2000 roku pracuje jako psycholog i współpracuje z wieloma organizacjami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, gminami i podmiotami oferującymi usługi socjalne użyteczności publicznej na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. Oprócz wsparcia dla osób indywidualnych, par oraz kobiet doświadczających przemocy domowej, nadzoruje i prowadzi szkolenia dotyczące świadczenia pomocy osobom doświadczającym wykluczenia społecznego, ofiarom, uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, niepełnoletnim, osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, Romom i imigrantom. Ponadto jest odpowiedzialny za badania, koordynację, zarządzanie i nadzór nad projektami finansowanymi przez Komisję Europejską. W 2006 roku stworzył i opracował MultiPolis (www.multipolis.eu), narzędzie typu role-play (odgrywanie ról) wykorzystywane w pracy zespołowej i przy nadzorze działań projektowych. Od 2006 roku jest członkiem FEANTSA w grupie roboczej do spraw polityki zatrudnienia. Więcej informacji o działalności Paolo Brusa na stronie www.paolobrusa.eu
 • Paolo Brusa – I am active in education and social issues since 1994, with a University Degree in Clinic and Community Psychology in 1997. Since 2000 I work on a free-lance basis as a psychologist, also in collaboration with various organisations, NGOs, Foundations, Municipalities and SSGIs on local, national and EU level. Beside my activity of psychological support for individuals, couples, women victims of violence, I am active as supervisor and trainer on the themes of the care-giving relation with people experiencing social exclusion, victims, refugees and asylum seekers, minors, people with mental and physical disability, Roma and migrants. I also work as coordinator, researcher, supervisor and manager of projects financed by the EU Commission. In 2006 I created and developed MultiPolis (www.multipolis.eu), a role-play tool I use to favour my group work sessions and supervisions. Member of the FEANTSA working group on employment policies since 2006. More details on my activities are available on my blog (www.paolobrusa.eu)
cezary
 • Cezary Miżejewski – polityk społeczny z zawodu. Socjalista z ducha. Na początku lat dziewięćdziesiątych ekspert KK NSZZ „Solidarność” ds. bezrobocia. Poseł PPS 1993- 1997. Od 2001 roku doradca ministra Jerzego Hausnera. Sekretarz Zespołu zadaniowego ds. Narodowej Strategii integracji Społecznej. W okresie 200422005 wiceminister pracy  i  polityki  społecznej.  Obecnie  pracuje  w  Ministerstwie  Rozwoju  Regionalnego.  Współautor  i  entuzjasta ustaw:  o  zatrudnieniu  socjalnym,  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  oraz  o  spółdzielniach socjalnych. Współautor projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej
 • Cezary Miżejewski – a social politician by profession, a socialist by conviction. In the early 1990s unemployment expert to the National Commission of the Independent Self-governing Labour Union „Solidarity”. Member of the Polish Socialist Party (PPS) 1993-1997. In 2001 appointed as advisor to Minister Jerzy Hausner. Secretary of the Task Force to draft a National Strategy of Social Integration (NSIS). Between 2004-2005 Deputy Minister in the Ministry of Labour and Social Policy.  Currently works in the Ministry of Regional Development.  Co-author and supporter of: the Social Employment Act, the Act on promotion of employment and labour market institutions, and the Act on social co-operatives. Co-author of the Draft Act on Principle of the Social Policy Implementation.
antoni
 • Antoni Sobolewski – Specjalista z zakresu ekonomii społecznej, rozwoju społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego, w praktyce i w teorii zajmuje się zarządzaniem zmianą gospodarczą oraz badaniami i ewaluacjami. Współinicjator kilkudziesięciu projektów rozwojowych w Polsce, Niemczech i na Ukrainie m. in. Pracy w Posagu, wdrażania partnerstwa w Polsce i na Ukrainie, Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i publikacji nt. ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego i zarządzania zmianą społeczną i gospodarczą oraz partnerstwa. Członek Podkomitetu monitorującego POKL w WZP oraz Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, członek zespołu Koordynującego ds. Planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w woj. zachodniopomorskim, Prezes Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o. oraz wiceprezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość.
 • Antoni Sobolewski – an expert in social economy, regional development and development of local communities, theoretician and practitioner in the field of economic change, involved in research and evaluation. Co-author of several dozen of development projects in Poland, Germany, Ukraine, e.g. Job as a dowry – a model of leaving family unemployment in rural areas, implementation of partnership in Poland and Ukraine, and Social Economy Trade Fair in Nowe Warpno. Author and co-author of several dozen of articles and publications on social economy, local development and management of social and economic change, and partnership. Member of the Sub-Committee of the Operational Programme Human Capital in the West Pomeranian Voivodeship and Member of the Team for Systemic Solutions in the field of Social Economy appointed by the President of the Council of Ministers, member of the Action Plan Coordinating Team for the development, promotion and dissemination of social economy in the West Pomeranian Voivodeship, President of the social and economic development centre (Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o.) and Vice-President of the Time Space Identity Association (Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość).
aaa4
 • Aneta Cebera Bolard – Psycholog, od 13 lat pracuje w dziedzinie bezdomnosci: na poczatku jako streetworker zajmowalam sie prewencja uliczna dla bezdomnych narkomanow i prostytutek, nastepnie w osorodku dla bezdomnych uzaleznionych pracowalam z kobietami aktualnie, koordynuje projekt ktory stworzylam BOCIEK’. Jest to siec pomocy d’la bezdomnych imigrantow z Europy Wschodniej ( polskich, rosyjskich, bulgarskich, rumunskich). Dzisiaj partnerami projektu sa ponad 25 organizacji socjalnych poza rzadowowych w tym wladze miasta Paryza (dases), ministerstwa zdrowia (ars) i ministerstwa do spraw socjalnych (drhil)
 • Aneta Cebera Bolard – a psychologist; she has been working in the area of homelessness for the last 13 years: first as a streetworker in the area of street prevention with homeless drug addicts and prostitutes, then in the centre for homeless addicts where she worked with women and currently involved in coordination of the BOCIEK project which she developed. This project is a network of assistance for homeless immigrants from Eastern Europe (Poland, Russia, Bulgaria and Romania). Currently the number of partners involved in the project implementation amounts to 25 social non-governmental organisations, Paris authorities (DASES), Health Agencies (ARS) and Île-de-France Regional and Interdepartmental Department of Housing and Accommodation (DRHIL).
no foto - women
 • Caitriona Carney, Homeless Link – Dyrektor regionalny oddziału w Londynie. W swojej działalności przede wszystkim zapewnia wsparcie i doradztwo organizacjom działającym na rzecz osób bezdomnych w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez organizacje i poprawy sytuacji osób bezdomnych. Współpracuje z lokalnymi władzami aby pokazać jak ich działania przyczyniają się do zawierania porozumień lokalnych. Wspiera także działalność lokalnych władz w zakresie opracowania metod przeciwdziałania różnym formom bezdomności.
 • Caitriona Carney, Homeless Link . Caitriona is a Regional Manager for London. Her main focus in the region is to offer support, advice and guidance to homelessness organisations to improve their services and become Places of Change. Caitriona works with Local Authorities to demonstrate how their work contributes to Local Area Agreements. She also works to support Local Authorities to develop preventative responses to rough sleeping and homelessness.
FOTO1
 • Anna Chester – ukończyła Państwową Szkołę Filmową w Łodzi. Od 1978 mieszka i pracuje w Londynie. Najpierw w agencji Release, w której organizowała kampanie informacyjne dotyczące narkotyków. Następnie była zatrudniona w City Roads –pracowała z uzależnionymi osobami bezdomnymi w kryzysie. Ukończyła London School of Economics zyskując uprawnienia opiekuna społecznego i kuratora. Następnie kierowała ośrodkiem dla uzależnionych od kokainy i amfetaminy (Newham Community Drug Team). Przez wiele lat była konsultantem specjalistów zajmujących się klientami wykluczonymi społecznie. Prowadziła kursy dla młodych ludzi powiązanych z gangami. Obecnie jestem koordynatorem w St. Mungo’s Outrech Team na Ealing.
 • Anna Chester – graduated from National Film School in Łódź. Since 1978 she has been living and working in London. First she worked for the Release agency where she organised information campaigns concerning the problem of drug addiction. Next she was employed in City Roads and her job involved working with addicted homeless people experiencing crises situations. Anna Chester graduated from London School of Economics where she obtained qualifications as a community guardian and a probation officer. Then she ran a centre for people addicted to cocaine and amphetamine (Newham Community Drug Team). For many years she was a consultant for specialists working with people experiencing social exclusion. She conducted courses for young people involved in gangs. At present she is a coordinator in St. Mungo’s Outreach Team in Ealing.    
FOTO5
 • Darek Karwacki – streetworker St. Mungos oraz koordynator pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnym, emigrantom z Europy Środkowej i Wschodniej. Od pięciu lat związany z organizacją St. Mungos , pracuje głównie w dzielnicy Southwark w Londynie. St Mungo’s jest jedną z największych organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii oferuje wsparcie dla tysięcy ludzi w Londynie i na południu Anglii: od schronisk do mieszkań treningowych i hosteli, od uslug psychoterapeutycznych do wzajemnej pomocy, od edukacji do możliwości zatrudnienia. Każdej nocy zapewnia noclegi i wsparcie dla około 2.000 ludzi i zarządza ponad 200 projektami mieszkaniowymi, zdrowotnymi i wspierającymi podjęcie pracy.
 • Darek Karwacki – a streetworker in St. Mungos and a coordinator of assistance provided to emigrants from Central and Eastern Europe experiencing or threatened with the problem of homelessness. For the last five years Darek Karwacki has been cooperating with St. Mungos and he has been mainly working in the London Borough of Southwark. St. Mungos is one of the biggest charity organisations in Great Britain offering support to thousands of people in London and in the South of England in the form of: shelters, training flats and hostels, psychotherapeutic and mutual aid services, education and job opportunities. The organisation provides lodging and support to approximately 2,000 people and runs over 200 housing, health and employment projects.
FOTO3
 • Jakub Wilczek – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – koordynator projektów mających na celu wspieranie osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności i reintegracji ze społeczeństwem. Związany z Towarzystwem od 2005 r., pierwotnie w Zabrzu, następnie we Wrocławiu. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa, reprezentant polskich organizacji bezdomnościowych w Radzie Administracyjnej FEANTSA (Europejskiej Federacji Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi), współzałożyciel i członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, absolwent kierunku administracja publiczna.
 • Jakub Wilczek – St. Brother Albert’s Aid Society (TPBA) – a coordinator of projects designed to support the homeless in the process of getting out of homelessness and facilitate their reintegration with the society. He has cooperated with TPBA since 2005, first in Zabrze and then in Wrocław. A member of Main Board of St. Brother Albert’s Aid Society, a representative of Polish organisations dealing with the problem of homelessness in the FEANTSA Administrative Council (FEANTSA – European Federation of National Organisations Working with the Homeless), a co-founder and a board member of the Polish Nationwide Federation for Solving the Problem of Homelessness, and a graduate of public administration.
FOTO6
 • Piotr Olech –  socjolog,  pracownik socjalny, dyrektor biura Pomorskiego Forum na rzecz    Wychodzenia z  Bezdomności,  kierownik  zadania Gminny  Standard  Wychodzenia z Bezdomności. Ekspert w zakresie aktywnych narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie. Szkoleniowiec, autor artykułów i raportów na temat bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego
 • Piotr Olech – a sociologist, a social worker; the director of the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness, the project manager of Commune Standard Of Getting Out Of Homelessness; expert in the field of active tools of integration of people experiencing social exclusion; trainer, author of articles and reports on homelessness and housing exclusion.
FOTO7
 • Ks. dr Stanisław Słowik – jest absolwentem KUL na Instytucie Teologii Pastoralnej. Ukończył też studia podyplomowe o kierunku Marketing i Zarządzanie na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1989 roku jest dyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej. Tworząc tę instytucję od podstaw zorganizował sieć ponad 67 placówek pomocy na terenie woj. świętokrzyskiego i małopolskiego. Jest członkiem władz naczelnych kilku stowarzyszeń o zasięgu krajowym takich, jak: Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta czy EAPN Polska oraz Subvenia Victima. Przez IV kadencje Rady Działalności Pożytku Publicznego Ks. Słowik jest reprezentantem organizacji kościelnych w Radzie. Z rekomendacji RDPP również uczestniczy w kilku Komitetach Monitorujących programy UE oraz Zespołach roboczych ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Na szczególną uwagę zasługuje uczestnictwo w Stałym Zespole ds. Ekonomii Społecznej powołanym przez Premiera RP w 2009 roku. Ponadto, od wielu lat w ramach Caritas i innych stowarzyszeń ks. Słowik uczestniczy w projekcie systemowym realizowanym z inicjatywy MIPS oraz współtworzy sieć nowoczesnych rozwiązań w Polsce dających oparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Równocześnie Ks. Słowik prowadzi zajęcia zlecone na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest również autorem i współautorem wielu ogólnopolskich opracowań z zakresu bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji zawodowej.
 • Father Stanisław Słowik – a graduate of John Paul II Catholic University of Lublin (KUL), Department of Pastoral Theology, a post-graduate of Nowy Sącz School of Business in Marketing and Management and a post-graduate of Jan Kochanowski University in Kielce in Crisis Intervention. Since 1989 he has been the director of the Caritas of Kielce Diocese, a network of as many as 67 aid facilities in Świętokrzyskie and the Małopolska Province. He is a board member of such national organisations as: St. Brother Albert’s Aid Society, EAPN Poland or Subvenia Victima. For the last four terms of the Council of Work for Public Benefit Father Słowik has acted as a representative of church organisations. On the recommendation of the Council of Work for Public Benefit acts as a member of EU programmes Monitoring Committees and a member of working groups against social exclusion. He is a member of the team for systemic solutions in social economy, which was formed by the Prime Minister in 2009. Father Słowik is also the co-author of modern solutions in the sphere of homelessness and for many years has participated in the systemic project implemented by the Ministry of Labour and Social Policy. He conducts classes with students at the Jan Kochanowski University in Kielce and is the author and co-author of many publications concerning the problem of homelessness, devoted to counteracting social exclusion or promoting vocational activation.
FOTO4
 • Julie Acquaviva – Przez sześć lat pracowałajako psycholog w szpitalu psychiatrycznym w tym  dwa lata na oddziale dla osób uzależnionych. Poruszała problematykę zaburzeń klinicznych wywołanych wykluczeniem społecznym. Przez dwa lata animwała i koordynowała pracę zespołu wielodyscyplinarnego w centrum pobytu dziennego dla ludzi bez stałego zameldowania-przyjmującego ponad dwieście pięćdziąt osób dziennie. Zajmując się problematyką bezdomności wykorzystywała akcje socjalne, medyczne oraz mediacje kulturowe.

 

 

 

 

 

FOTO2
 • Christophe Pauvel – Wykształcenie akademickie/wydział nauk społecznych/. Od 18 pracuje w obszarze wykluczenia aspołecznego. Jestem szefem obsługi Centrum Zakwaterowania i reintegracji społecznej w ośrodku w Paryżu. Mam doświadczenie zawodowe również w regionie ile de France oraz w centrum socjalnym emaus france na lotnisku ChdG. Członek komisji międzynarodowej solidarności stowarzyszenia Emmaus Solidarite, oraz grupy roboczej emaus europa do spraw polski i ukrainy.
 • Christophe Pauvel – university education, a graduate of social sciences; has been working in the field of social exclusion for the last 18 years. Currently works as the head of staff in the Centre for Accommodation and Social Reintegration in Paris. Worked in the region of Île-de-France and in Emmaus centre at Charles de Gaulle airport. Member of Emmaus Solidarite and member of the Emmaus Europe Poland/Ukraine Collective.
celestino_PFWB_2
 • Celestino Cunha – Education : graduation psychology, Graduate  : Pressley Ridge, LSCI – Life space crisis intervention,clouds House : Models of Group & Individual Counselling for Addiction
  Portuguese Association of Psychotherapy Emotional, Member in training – Emotional Psychotherapy – Individual and GroupProfessional Experience : Ministry of Health – ARSLVT – Unit Alcohology Lisbon Psychologist – Team Psychotherapeutic – Outpatient and InpatientComunidade Vida e Paz : Coordination of therapeutic activity in the treatment of homeless drug addicts, alcoholics and dual diagnosis ( addiction / alcoholism and mental disorder / personality) in Therapeutic Community and Community Integration / Reintegration ;
  Coordination Team Direct Intervention / Open Space to Dialogue / Street Teams / Volunteers;
  Representative of the Social CVPaz Lisbon Network , Platform Homeless Person , Working Groups of the Lisbon City Hall – Individual Homelessness and Addiction in the Contingency Plan for Jobs Cold Homeless People with Civil Protection Lisbon ( CMLx ) ;
  OPP – the Portuguese Psychologists Internship Advisor
  Catholic University / ISPA / Community Life and Peace, Advisor Training Curriculum
  Pressley Ridge Portugal – Focused Intervention Program ( BIP ) – IDT PES P’Andar – Prevent Educating SocializingDesign and implementation of primary prevention campaign in two schools Grouping Pr . Peter D’ Orey da Cunha – Amadora .
  City of Amadora : Team Coordinator Direct Intervention / Street Team ( Damaia and Buraca – Cova da Moura) – Intervention with Homeless People – Addictions ; Coordination of Design and Implementation of Primary Prevention Campaign – „Dream a Healthy Life ” in Schools of the Parish of Damaia ( Azevedo Neves , Pedro D’ Orey Cunha ; D. João V ) ; Coordination of groups of young people ( 14-18 years ) of the Military Road Subdivision – Damaia : Conducting group dynamics , training and events abroad with the aim of preventing delinquency and promote integration in Portuguese society ;
bohdan konferencja
 • Bohdan Aniszczyk -dr hab. Matematyki, Od 1989 związany z Towarzystwem Pomocy im.św. Brata Alberta, które w całej Polsce prowadzi ponad 150 placówek dla osób bezdomnych i ubogich ; od 1995r Przewodniczący Towarzystwa. Kilkuletni reprezentant polskich organizacji pracujących z osobami bezdomnymi w FEANTSA ( europejskiej federacji takich organizacji), Przewodniczący Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego od jego powstania w roku 2002. Jeden z 3 fundatorów Fundacji Umbrella, która prowadzi „Sektor 3” – inkubator organizacji pozarządowych we Wrocławiu. Aktywny członek kilku innych stowarzyszeń. Jest członkiem Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego od początku jej istnienia – aktualnie jej Przewodniczący. Od 1990 roku zaangażowany w samorząd miejski Wrocławia: W latach 1990-92 organizator i pierwszy dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W latach 1992-2002 Członek Zarządu Miasta Wrocławia odpowiedzialny za pomoc społeczną , zdrowie i oświatę, a także za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W latach 2003-2006 Sekretarz Gminy Brzeg Dolny. Radny Rady Miejskiej nieprzerwanie od 1990 roku , gdzie uczestniczył i uczestniczy w komisjach zajmujących się sprawami pomocy społecznej, zdrowia, edukacji , ale również budżetu i finansów oraz stanowionego prawa lokalnego. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży. Zdobyte szerokie doświadczenie wykorzystuje jako Przewodniczący Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz Rady Programowej Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – mianowany na te funkcje przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Był członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej poprzedniej kadencji. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także Dolnośląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Od wielu lat przewodniczy komitetom organizacyjnym konkursów na młodzieżowy wolontariat „8 wspaniałych” oraz na najlepszy samorząd uczniowski , których był współtwórcą.
 • Bohdan Aniszczyk – 61 years old, Ph. D. in mathematics  Since 1989 he has worked with St. Brother Albert Aid Society, a charity organisation which runs over 150 facilities for the poor and the homeless in Poland and since 1995 he has been the Chairman of the Society. Bohdan Aniszczyk also acted as a representative of Polish members of FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless). He is a Chairman of Wrocław School Sport Association (Wrocławski Szkolny Związek Sportowy) since its establishment in 2002 and he is one of the founders of the Umbrella Foundation which runs the Wroclaw Centre for NGOs Support SECTOR 3. Bohdan Aniszczyk is also an active member of several other associations. He is member and currently the Chairman of Wrocław Public Benefit Works Council since its establishment. Since 1990 he has been involved in the activity of Wrocław Municipality. Between 1990 and 1992 he was the organiser and the first director of the Municipal Social Assistance Centre in Wrocław. Between 1992 and 2002 he was a member of Wrocław Municipal Board, responsible for social assistance, health, education and cooperation with non-governmental organisations. Between 2003 and 2006 he acted as the Secretary of Brzeg Dolny Commune.
  Since 1990 he has been a member of the Municipal Council where he worked in commissions responsible for the sphere of social assistance, health care, education, the budget and finances, and local law enactment. Currently he is the Chairman of the Commission of Education and Youth (Komisja Edukacji i Młodzieży). Mayor of Wrocław, Rafał Dutkiewicz, appointed Bohdan Aniszczyk as the Chairman of the Social Council of Wrocław Health Care Centre (Rada Społeczna Wrocławskiego Centrum Zdrowia) and Programme Council of Wrocław Teacher Training Centre (Rada Programowa Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli). He is also a former member of Social Assistance Council appointed by the Minister of Labour and Social Policy of the previous parliamentary term. He is a member of the Human Capital Operational Programme Monitoring Committee and Lower Silesian Council of Friends of Scouts (Dolnośląska Rada Przyjaciół Harcerstwa).For many years he has been the Chairman of organisational committees in contests for youth voluntary service “8 wspaniałych” and for the best students’ council selected from the group of councils which he also co-established.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.