fbpx

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

[lang_pl]

Projekt systemowy – 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2010 – 31 grudnia 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I

Model „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

 • Liderem partnerstwa jest CRZL, a partnerami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę realizacji projektu  są przedstawiciele 
6 największych polskich organizacji zajmujących się tematyką bezdomności – członkowie FEANTSA:

 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Główny,

 • Sieć Barka,

 • Stowarzyszenie MONAR,

 • Caritas Kielce,

 • oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Warszawy.

W przedsięwzięcie zaangażowani zostaną, jako badacze i eksperci – przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, przedstawiciele sektora publicznego (Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, środowiska naukowe).

Potrzeba realizacji systemowego projektu GSWB wynika z deficytów w czterech obszarach:

 • w płaszczyźnie współpracy,
 • polityki społecznej,
 • regulacji systemowych
 • oraz w obszarze diagnostycznym.

Wszystkie one wpływają na potrzebę stworzenia w Polsce spójnego systemu polityki społecznej, ukierunkowanego na rozwiązywanie i łagodzenie skutków problemu bezdomności.

Cel główny zadania 4:

Podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie  i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomności (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Standard ten powinien zawierać elementy nowej metodyki pracy socjalnej: Streetworker Bezdomności, a także ścieżkę proceduralną aktywizacji osoby bezdomnej od noclegowni do lokalu socjalnego wraz z określeniem ścisłych zasad współpracy samorządu gminnego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.”

Końcowym efektem winno być wskazanie „ścieżki wychodzenia z bezdomności” według układu: Standard → Model → Strategia.

 

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – to pakiet modelowych wystandaryzowanych usług kierowanych do osób bezdomnych np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej wdrażanych lokalnie w Partnerstwach Gminnych. Standard ten, to składnik modelu integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, stosowanego w lokalnych strategiach rozwiązywania i łagodzenia skutków bezdomności.

Cele szczegółowe:

 • Stworzenie spójnego systemu polityki społecznej ukierunkowanego na rozwiązywanie i łagodzenie skutków problemu bezdomności i zagrożenia bezdomnością.
 • Konsolidacja środowiska i podmiotów działających w obszarze bezdomności oraz wypracowanie i wdrożenie modelu partnerstwa.
 • Zebranie, uspójnienie i stworzenie ogólnopolskich modeli, metod i standardów w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.
 • Wypracowanie i wdrożenie lokalnych strategii rozwiązywania problemu bezdomności oraz stworzenie partnerstw lokalnych w ramach pilotażu.
 • Wprowadzenie do systemu polityki społecznej modelów diagnozowania i „mierzenia” bezdomności.
 • Stworzenie rekomendacji zmian systemowych w obszarze problematyki bezdomności.
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych i efektywnych metod zwalczania bezdomności podmiotów działających w obszarze bezdomności.
 • Zmiana świadomości społecznej w temacie bezdomności oraz zmiana w społeczeństwie wizerunku osób bezdomnych oraz kierowanej do tych osób pomocy.

Główne działania projektowe obejmują osiem etapów:

 • fazę diagnozy (6-mcy),
 • fazę modelu (10-mcy),
 • fazę edukacyjno-informacyjną (6-mcy),
 • fazę pilotażu (18-mcy),
 • fazę rekomendacji (6-mcy),
 • fazę upowszechniania (6-mcy),
 • promocję (1.10-12.13)
 • zarządzanie projektem (1.10-12.13)

Opis projektu

Opis projektu GSWB 10.2009

Prezentacja projektu

Prezentacja GSWB 11.12

Zakresy i podział zadań między partnerów

Podział i zakres zadań Partnerów 17.12.2009

[/lang_pl]

[lang_en]

The system project – 1.18 “Creating and developing standards of quality and social integration” in task 4 aimed at standardization the work with the homeless and working out a model of “District Standard of Getting out of Homelessness”.

Project completion period: 1 January 2010 – 31 December 2013

Operational Programme Human Capital

Priority 1

The model “District Standard of Getting out of Homelessness”

 • The Human Resource Development Centre (CRZL) is the partnership leader. Partners responsible for the factual aspect of project accomplishment are FEANTSA members and they represent six biggest Polish organizations dealing with homelessness:

 • The Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness

 

 • St. Brother Albert’s Aid Society, Executive Board

 • Barka Association

 • MONAR Association

 • Caritas Kielce

 • “Open Door” Association from Warsaw

Representatives of NGOs and public sector institutions (Social Assistance Centres, Marshalls’ Offices, Provincial Offices, scientific circles) will be involved in the project as researchers and experts.

The need to conduct GSWB project resulted from deficits in four spheres:

 • Cooperation
 • Social policy
 • System regulations
 • Diagnosis

All these spheres influence the need to create a coherent system of social policy in Poland which would be aimed at solving the problem of homelessness and alleviating its consequences.

Main aim of task 4:

 • Raising the efficiency of the system aimed at solving the problem of homelessness and alleviating its consequences through drawing up and implementing standards of services directed to the homeless and those threatened with homelessness. These standards, specified in the District Standard of Getting out of Homelessness, will be included in District Strategies of Solving Social Problems.

The District Standard should include elements of new social work methodology: Street worker  of Homelessness,  a procedural path of activation of homeless people – from a nightshelter to a communal flat, with stipulated rules of cooperation between district authorities and NGOs.

The final result is the presentation of “the path of getting out of homelessness” which follows the pattern:

Standard → Model → Strategy.

District Standard of getting out of homelessness is a package of standard services addressed to the homeless, e.g. a standard of:  a nightshelter, a shelter, social work or services of vocational activation locally implemented in District Partnerships. This Standard, an element of social and vocational activation integration model for the homeless, is applied in local strategies of solving the problem of homelessness and easing its consequences.

Detailed aims:

 • Creating a coherent system of social policy aimed at solving the problem of homelessness, minimizing its threats and easing its consequences;
 • Consolidating  circles and entities acting in the field of homelessness, working out and implementing a model of partnership;
 • Collecting, making uniform and creating all-Poland models, methods and standards in the sphere of solving the problem of homelessness;
 • Working out and implementing local strategies of solving the problem of homelessness and creating local partnerships in the pilot phase;
 • Introducing models of diagnosing and “measuring” homelessness to the social policy system;
 • Creating recommendations of system changes in the sphere of homelessness;
 • Increasing skills and knowledge of entities working in the field of homelessness in efficient methods of combating homelessness;
 • Changing social awareness of homelessness, the image of the homeless and help directed to the homeless.

Main project activities consist of eight phases:

 • Diagnosis (6 months)
 • Model (10 months)
 • Education and Information phase (6 months)
 • Pilot phase (18 months)
 • Recommendation (6 months)
 • Dissemination (6 months)
 • Promotion (1.10 – 12.13)
 • Project management (1.10 – 12.13)

Project description

GSWB 10.2009 Project description

Project presentation

Presentation of GSWB 11.12

Scope and segregation of duties among partners

Segregation and scope of partners’ duties 17.12.2009

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.