fbpx

AKADEMIA Streetworkingu

AS-LOGO

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi. W szkoleniu mogą także brać udział osoby, które w zakresie swoich obowiązków mają wskazaną pracę metodą streetworkingu, a jednocześnie nie są zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego i inne ww.

Projekt skierowany jest do grupy ponad 500 pracowników  zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej/rodzinie oraz w organizacjach pozarządowych.

 

Główny cel:

Podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych – pomocy społecznej – zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. 

 

Streetworking jest metodą wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.
Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej odwiedzanych przez bezdomnych, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego.
 
Działania streetworkerów umożliwiają dotarcie do osób bezdomnych w miejscach ich przebywania: dworce, altankach, śmietnikach, działkach oraz pustostanach i innych.

 

Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych poświęconych zagadnieniom Streetworkingu.
Łączna liczba godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 60 minut) przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin.
Proponowane szkolenie zrealizowane zostanie w podziale 2 etapy x 2 dni szkoleniowe.
W 3 lub 4 dniu szkoleniowym organizatorzy przewidują  wyjście w teren, w celu wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia.
 
1. Bezdomność i wykluczenie społeczne – 6 godz.
2. System pomocy osobom bezdomnym – 2 godz.
3. Metodyka pracy metodą streetworkingu – 6 godz.
4. Komunikacja w pracy streetworkera – 6 godz.
5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami – 2 godz.
6. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie) – 3 godz.
7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu – 5 godz.
8. Podstawy etyczne – 2 godz.
 
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY 
 
Szkolenia będą odbywać się w systemie zjazdowym 2 x w miesiącu po dwa dni: wtorek i środę.
Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu w wysokości podróży komunikacją publiczną.
 
Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.
 
 
 
SESJE SZKOLENIOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
 

1. Warszawa 
16-17 i 28-29 stycznia 2020
termin zgłoszeń do dn. 3.01.2020 r.

2. Gorzów Wielkopolski 
11-12 i 25-26 lutego 2020
termin zgłoszeń do dn. 31.01.2020 r.

3. Częstochowa 
3-4 i 17-18 marca 2020
termin zgłoszeń do dn. 21.02.2020 r.

4. Bydgoszcz 
10-11 i 24-25 marca 2020
termin zgłoszeń do dn. 28.02.2020 r.

5. Białystok – ODWOŁANO
7-8 i 21-22 kwietnia 2020
termin zgłoszeń do dn. 27.03.2020 r.

6. Kraków 
5-6 i 19-20 maja 2020
termin zgłoszeń do dn. 24.04.2020 r.

SZKOLENIE PRZENIESIONE -TERMIN NIE USTALONY

7. Łódź 
ZMIANA TERMINU 2-3.06.2020 

I ZJAZD: 16-17.06 2020

II ZJAZD: 30.06-01.07.2020
termin zgłoszeń do dn. 05.06.2020 r.

8. Białystok – ODWOŁANE
7-8 i 21-22 lipca 2020
termin zgłoszeń do dn. 24.06.2020 r.

9. Kraków 
4-5 i 18-19 sierpnia 2020, Kraków
termin zgłoszeń do dn. 22.07.2020 r.

10. Białystok 
8-9 i 22-23 września 2020
termin zgłoszeń do dn. 24.08.2020 r.

11. Wrocław – ODWOŁANO
3-4 i 17-18 listopada 2020
termin zgłoszeń do dn. 20.10.2020 r.

12. SZKOLENIE ONLINE – ZAPISZ SIĘ !
15-16 i 21-22 grudnia 2020
termin zgłoszeń do dn. 9.12.2020 r.

 

 

 

 
 
 
 

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 
Całkowity koszt projektu: 1 024 275,00  zł
 
Dofinansowanie z UE: 863.258,97 zł
 
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
 
Lider: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 
 
Partner: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.