fbpx

AKADEMIA Streetworkingu

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Dofinansowanie z UE: 6 688 731,59 zł
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Lider: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 
 
Partner: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 

AS-LOGO

 

 

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi. W szkoleniu mogą także brać udział osoby, które w zakresie swoich obowiązków mają wskazaną pracę metodą streetworkingu, a jednocześnie nie są zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego i inne ww.

Projekt skierowany jest do grupy ponad 500 pracowników  zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej/rodzinie oraz w organizacjach pozarządowych.

Główny cel:

Podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych – pomocy społecznej – zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. 
 
Streetworking jest metodą wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.
Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej odwiedzanych przez bezdomnych, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego.
 
Działania streetworkerów umożliwiają dotarcie do osób bezdomnych w miejscach ich przebywania: dworce, altankach, śmietnikach, działkach oraz pustostanach i innych.
 
Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych poświęconych zagadnieniom Streetworkingu.
Łączna liczba godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 60 minut) przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin.
Proponowane szkolenie zrealizowane zostanie w podziale 2 etapy x 2 dni szkoleniowe.
W 3 lub 4 dniu szkoleniowym organizatorzy przewidują  wyjście w teren, w celu wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia.
 
1. Bezdomność i wykluczenie społeczne – 6 godz.
2. System pomocy osobom bezdomnym – 2 godz.
3. Metodyka pracy metodą streetworkingu – 6 godz.
4. Komunikacja w pracy streetworkera – 6 godz.
5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami – 2 godz.
6. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie) – 3 godz.
7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu – 5 godz.
8. Podstawy etyczne – 2 godz.
 
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY 
 
Szkolenia będą odbywać się w systemie zjazdowym 2 x w miesiącu po dwa dni: wtorek i środę.
Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu w wysokości podróży komunikacją publiczną (nie dotyczy szkoleń online).
 
Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.
 
 
SESJE SZKOLENIOWE  W 2021 ROKU:
 

1. SZKOLENIE ONLINE 
09-10 i 16-17 lutego 2021
termin zgłoszeń do dn. 29.01.2021 r.

2. SZKOLENIE ONLINE 
02-03 i 09-10 marca 2021
termin zgłoszeń do dn. 19.02.2021 r.

3. SZKOLENIE ONLINE
16-17 i 23-24 marca 2021
termin zgłoszeń do dn. 05.03.2021 r.

4. SZKOLENIE ONLINE 
13-14 i 20-21 kwietnia 2021
termin zgłoszeń do dn. 02.04.2021 r.

5. SZKOLENIE ONLINE – ZAPISZ SIĘ !
11-12 i 18-19 maja 2021
termin zgłoszeń do dn. 30.04.2021 r.

 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.