fbpx

Projekty

[lang_pl]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności prowadzi i prowadziło szereg projektów finansowanych zarówno z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak i funduszy prywatnych czy krajowych.

Do najważniejszych i największych dotychczas realizowanych projektów należą:

 

AS-LOGO

„AKADEMIA streetworkingu”

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności jest partnerem w projekcie, w którym wraz z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny, wspólnie realizują projekt szkoleniowy z pracy metodą streetworkingu.

Projekt wdrożeniowy finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem projektu jest: Podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych – pomocy społecznej – zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. 

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt skierowany jest do grupy ponad 500 pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej/rodzinie oraz w organizacjach pozarządowych.

Projekt jest realizowany w okresie od października 2018  – obecnie 

Więcej o projekcie 

 

Gdynia

LEGO – Lokalny Empowerment Gdyńskich Organizacji Pozarządowych Zajmujących się Problemem Bezdomności

Projekt finansowany przez Gminę Miasto Gdynia

Celem  głównym projektu jest:

Rozwój i wzmocnienie lokalnego systemu rozwiązywania problemu bezdomności, w tym zapobiegania, interweniowania i wychodzenia z bezdomności w kierunku zmniejszenia jej ryzyka i skali.

 Projekt polega na anmowaniu gdyńskiego środowiska oraz włączaniu różnych instytucji i organizacji w proces kształtowania polityki w mieście w tym po przez partycypacyjne opracowanie Gdyńskiego Program. Projekt jest realizowany w okresie sierpień 2014 – grudzień 2016. 

Więcej o projekcie

 

Projekt systemowy – 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Celem projektu jest:

Podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie  i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomności (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Standard ten powinien zawierać elementy nowej metodyki pracy socjalnej: Streetworker Bezdomności, a także ścieżkę proceduralną aktywizacji osoby bezdomnej od noclegowni do lokalu socjalnego wraz z określeniem ścisłych zasad współpracy samorządu gminnego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.”

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – to pakiet modelowych wystandaryzowanych usług kierowanych do osób bezdomnych np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej wdrażanych lokalnie w Partnerstwach Lokalnych. Standard ten, to składnik modelu integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, stosowanego w lokalnych strategiach rozwiązywania i łagodzenia skutków bezdomności.

Więcej o projekcie

PROJEKT “PULS – strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności”

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora – Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Celem głównym projektu jest wzmocnienie, rozwinięcie potencjału i skuteczności działań PFWB

  • Zwiększenie efektywności Forum w tworzeniu, udoskonalaniu, monitorowaniu, ocenianiu i promowaniu modeli polityki społecznej w obszarze bezdomności
  • Podniesienie efektywności i zaangażowanie członków Forum oraz usprawnienie systemu włączania nowych członków szczególnie w odniesieniu do członków z terenów wiejskich
  • Zwiększenie skuteczności upowszechniania idei, doświadczenia, dorobku PFWB oraz wzmacnianie profesjonalizmu i budowanie stabilności funkcjonowania Forum.

Więcej o projekcie

werbel demokracji

WERBEL Demokracji – kampania ku przeciwdziałaniu dyskryminacji osób bezdomnych

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce, duża, profesjonalna kampania nakierowana na przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością. Przedsięwzięcie Werbel, w nazwie odnoszące się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet w chaosie przekaz, zwrócić ma uwagę na prawdziwe oblicze bezdomności poprzez wydobycie głosu osób bezdomnych spośród zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób przełamujący stereotypy. Werbel Demokracji rozbrzmiewał przez niemalże cały 2009 rok w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk).

Więcej o projekcie

Impuls_logo_male

IMPULS – pakiet startowy dla partnerstwa społeczno – publicznego w obszarze bezdomności

Wsparcie udzielone było przez Islandię i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt IMPULS był pakietem startowym dla rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego w obszarze bezdomności realizowanego na terenie województwa pomorskiego pod nazwą Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

  1. Pierwszym celem przedsięwzięcia było rozwinięcie i zwiększenie skuteczności oraz zakresu działań Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz zwiększenie zaangażowania i aktywności organizacji partnerskich poprzez realizację ewaluacji działań oraz wypracowanie długoletniej i długofalowej strategii działań.
  2. Drugim celem był wzrost jakości usług i profesjonalizmu działań Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności poprzez generalny remont, adaptację pomieszczeń biurowych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt.

Więcej o projekcie

agenda

Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy

Finansowanie: Program Operacyjny – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności
z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich

Głównym celem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju było zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przywrócenie samodzielności społecznej, w tym powrót na rynek pracy, poprzez wypracowanie i wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu reintegracji społecznej i zawodowej.

Cel główny realizowany był przez szereg priorytetów w trzech obszarach – praca, edukacja i mieszkalnictwo (życie):

  • zwiększenie szans osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na (otwartym) rynku pracy, poprzez przywracanie, nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • poprawa funkcjonowania psychospołecznego i lepsza adaptacja do warunków życia u osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, poprzez podniesienie kompetencji społecznych;
  • doskonalenie systemu pomocy instytucjonalnej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez prowadzone badania, integrację działań, standaryzację usług i hierarchizację placówek;
  • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemu bezrobocia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez informację, edukację i upowszechnianie dorobku w tym zakresie.

Więcej o projekcie

O projektach realizowanych przez PFWB można także poczytać w sprawozdaniach PFWB

[/lang_pl]

[lang_en][/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.