fbpx

Powołanie Rady

Z radością informujemy, że dnia 23 stycznia 2009 roku w Sali Czerwonej Zamku w Krokowej spotkały się osoby doświadczające bezdomności, które w ramach komitetu założycielskiego powołały Pomorską Radę Osób Bezdomnych.  Podczas spotkania założycielskiego określono misję i zasady działania Rady w postaci regulaminu. Głównym zamysłem powstania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych jest realizacja działań w myśl zasady „Nic o nas, bez nas, dla nas”.

Za cel działania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych przyjęto:

  1. Przygotowanie własnych rekomendacji dotyczących problematyki osób bezdomnych
  2. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w konferencjach oraz seminariach.
  3. Przygotowanie i dystrybucję publikacji z zakresu bezdomności (gazetka, ulotki, plakaty)
  4. Prowadzenie wolontariatu
  5. Stworzenie warunków do pozyskiwania informacji przez Internet.

Ustalono, iż członkiem Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych może być każda osoba fizycznie bezdomna bądź ta, która kiedykolwiek doświadczała problemu bezdomności, zagrożona bezdomnością, bądź osoby, którym bliski jest temat bezdomności.

Pomorska Rada Osób Bezdomnych składa się z pełnoprawnych członków rady w postaci kolegium rady i członków rady oraz członków wspierających. Kolegium rady składa się z pięciu członków rady, wybranych na podstawie demokratycznych wyborów, większością głosów. Zadaniem kolegium jest koordynowanie i organizowanie pracy całej Rady.  Pełne członkowstwo w radzie wiąże się z podpisaniem regulaminu, deklaracji członkowskiej  i kodeksu honorowego. Członkiem wspierającym Rady jest osoba, która działa w ramach rady, jednak nie podpisała regulaminu, deklaracji członkowskiej  i kodeksu honorowego i tym samym nie bierze udziału w wyborach do Kolegium . Obecnie kolegium jest wybierane na pół roku – do czasu walnego zebrania. Decyzję o zmianie regulaminu, rozwiązaniu rady oraz wyborze kolegium rady poodejmują zdeklarowani członkowie Rady większością bezwzględną  2/3 głosów podczas walnego zgromadzenia członków rady. Uchwałą przyjęto, iż walne zgromadzenie członków odbędzie się 23 lipca 2009 roku.

Podczas wyborów wybrano kolegium Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych w składzie:

1. Janusz Witkowski

2. Krzysztof Iwanow

3. Dariusz Rosa

4. Boleław Kawka

5. Kinga Pluta

Pełni nadziei i wiary w dalszy, tak pozytywny jak dotąd rozwój Rady, zapraszamy do zgłaszania nowych członków i wspierania jej rozwoju.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.