fbpx

Projekt MPHASIS

Cel projektu MPHASIS

Głównym celem projektu MPHASIS jest zapewnienie progresu i kontynuacji studium opublikowanego przez Komisję Europejską w 2007 roku – Mierzenie Bezdomności na Poziomie Unii Europejskiej. Studium to proponuje metodologię dla zbierania danych o bezdomności oraz szereg rekomendacji w zakresie metodologii ich zbierania. Celem MPHASIS jest przetestowanie niniejszych metodologii i rekomendacji w różnych kontekstach narodowych. Rekomendacje te uwzględniają wspólną Europejską definicję, zestaw podstawowych wskaźników możliwych do wykorzystania do zbierania danych o krajowej bezdomności.

Raport „Mierzenie Bezdomności…” prezentuje propozycję harmonizacji definicji bezdomności w oparciu o typologię ETHOS, proponuje metodologię „mierzenia bezdomności” z wykorzystaniem przede wszystkim Baz Danych Usługodawców oraz Elektronicznych Rejestrów Klientów (osób bezdomnych). Raport ponadto prezentuje propozycję najważniejszych wskaźników, które mogłyby obowiązywać w całej Europie.

Realizatorzy projektu:

  • Lider – Uniwersytet Dundee

Partnerzy projektu:

  • Resource Information Service w Londynie (RIS)
  • GISS Niemcy
  • FEANTSA
  • 20 przedstawicieli krajów UE

W PolscePomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny, Stowarzyszenie MONAR, Caritas Kielce, Fundacja BARKA

Materiały projektu

Jak zwiększyć wiedzę o bezdomności na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Raport roboczy wspierający seminaria krajowe.

Charakterystyka sytuacji Polski w kontekście badania problematyki bezdomności.

Sprawozdania z realizacji projektu

Seminarium 5.12.2008 w Warszawie

Sprawozdanie MPHASIS 10.01.2008

Sprawozdanie MPHASIS 14.03.2008 Budapeszt

Relacja z konferencji kończącej projekt MPHASIS oraz konferencji Europejskiego Obserwatorium Bezdomności


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.