fbpx

HOME@WORK

Partnerstwo Ponadnarodowe zostalo nawiazane pomiedzy Partnerstwami Krajowymi z Czech – „Assistance” oraz z Holandii – „Home Sweet Home”. Wybrana jest juz nazwa naszego partnerstwa, zaproponowana przez strone polska – Home@Work.

W ramach projektu „Agenda Bezdomności-Standard Aktywnego Powrotu Na Rynek Pracy” zawarte zostało także Partnerstwo Ponadnarodowe, pomiędzy Partnerstwem Polskim i dwoma Partnerami zagranicznymi, także realizującymi projekty finansowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej „EQUAL”.

Partnerami tymi są Czeskie Partnerstwo „Assistance” oraz Holenderskie Partnerstwo „Home Sweet Home”, którzy podobnie jak uczestnicy „Agendy Bezdomności”, starają się przeciwdziałać problemowi bezdomności i stymulować proces reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych.
Partnerstwo ponadnarodowe noszące nazwę Home@Work, zostało powołane przede wszystkim w celu wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami, porównania metod pracy i wypracowania wspólnuch rozwiązań, mających usprawnić realizowanie poszczególnych projektów. Współpraca ponadnarodowa opiera się przede wszystkim na serii spotkań u poszczególnych partnerów, w trakcie których odbywają się wizytacje placówek i ośrodków a także seminaria, w trakcie których eksperci wypracowują wspólne dokumenty i rozwiązania, jakie potem mają być wprowadzone w życie u członków partnerstwa.

Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań są: wypracowanie procedur monitoringu i ewaluacji działań adresowanych do osób bezdomnych (za które odpowiada strona polska), wypracowanie pakietu metod wsparcia selekcji uczestników wśród osób bezdomnych, zaintersowanych udziałem w projekcie (za które odpowiada strona czeska), oraz wypracowanie metod zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie i systemu pomocy osobom bezdomnym – profile kompetencji osobistych trenerów, asystentów, psychologów i innych osób współpracujących z bezdomnymi (za które odpowiada strona holenderska).

Partnerstwo Ponadnarodowe zostalo nawiazane pomiedzy Partnerstwami Krajowymi z Czech – „Assistance” oraz z Holandii – „Home Sweet Home”. Wybrana jest juz nazwa naszego partnerstwa, zaproponowana przez strone polska – Home@Work.

Home@Work
Holandia
CvD Rotterdam – Home Sweet Home
www.cvd.nl
www.cvd.nl
Czechy
Slezska Diakonie – Assistance
www.slezskadiakonie.cz/equal/
www.slezskadiakonie.cz/equal/
Polska
TPBA – Agenda Bezdomności
www.ab.org.pl
www.ab.org.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.