fbpx

FEANTSA

Czym jest FEANTSA?

FEANTSA, Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi jest parasolową organizacją non-profit, która uczestniczy i pomaga w walce z bezdomnością w Europie.

Celem FEANTSA jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego ludzi zagrożonych bezdomnością lub doświadczających tego zjawiska poprzez zachęcanie, ułatwianie i moderowanie współpracy wszystkich instytucji walczących z bezdomnością. Obecnie FEANTSA skupia ponad 100 organizacji członkowskich w całej Europie, w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej. Większość członków FEANTSA to narodowe lub regionalne organizacje parasolowe zrzeszające usługodawców, którzy wspierają ludzi bezdomnych zapewniając im szeroką gamę usług w zakresie mieszkalnictwa, zdrowia, zatrudnienia i społecznego wsparcia.

FEANTSA – struktura organizacyjna

Polskie organizacje członkowskie FEANTSA to:

  1. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
  2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
  3. Stowarzyszenie MONAR
  4. Caritas Diecezji Kieleckiej
  5. Sieć Barka

W Radzie Administracyjnej FEANTSA zasiada:

  • Piotr Olech z PFWB

Członkiem Grupy Eksperckiej ds. Zatrudnienia jest:

  • Paweł Jaskulski z TPBA

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.