fbpx

Strategia Rozwoju PFWB

Strategia Rozwoju PFWB 2008 – 2015

Forum posiada własną strategię rozwoju określającą misję, cele priorytetowe i szczegółowe, grupy odbiorców działań oraz najważniejsze kierunki działań. Strategia została wypracowana w ramach projektu IMPULS – finansowanego z przez Islandię i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Forum przez lata tworzyło nieformalną strukturę, której działania były mało sprofesjonalizowane (brak zaplecza personalnego i biurowego) i nieuporządkowane (bark jasnych struktur organizacyjnych). Działania partnerstwa były ambitne i intensywne, aczkolwiek ich charakter mało zorganizowany i usystematyzowany. Brakowało przejrzystości  w rolach i odpowiedzialności struktur zarządczych, programowych i wykonawczych. W 2007 została zrealizowana ewaluacja funkcjonowania Forum, która pokazała, iż partnerstwo charakteryzuję się kulturą organizacyjna KLANU. Pomorskie Forum cechuje duże poczucie wspólnoty, zbieżność celów oraz dobra atmosfera i bliskie kontakty członków, natomiast aktywność zadaniowa i podział obowiązków – nie jest wystarczającym poziomie. Natomiast oczekiwaniem członków Forum powinno być dążenie do kultury organizacyjnej – ADHOKRACJI, gdzie istnieje jasno określona misja i wizja przyszłości, funkcjonuje podział zadaniowy w ramach struktur organizacyjnych. Organizacja nastawiona jest na innowacje i rozwój nowych usług, działania realizowane są w sposób elastyczny i otwarty.

Przygotowanie Strategii Rozwoju PFWB wynikało z jednej strony z potrzeby dokonania zmian wewnętrznych w ramach organizacji, z drugiej strony stanowiło odpowiedź na niejako wymóg czasu, związany z wolą wdrażania coraz to nowych i innowacyjnych działań gwarantujących progres i rozwój organizacji członkowskich. Ponadto 10 letnie doświadczenie wspólnej pracy stworzyło odpowiednią przestrzeń oraz wytworzyło gotowość członków do pracy nad stworzeniem planu dalszej działalności PFWB, dało także solidny fundament i podwaliny do perspektywicznego planowania rozwoju dalszej aktywności Pomorskiego Forum.

Strategia Rozwoju PFWB 2008-2013

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.