fbpx

Planowane projekty

Mieszkam w sieci

Celem projektu jest zwiększenie dostępu służb, pracowników instytucji i organizacji oraz społeczeństwa do informacji nt. sposobów i możliwości wspierania osób bezdomnych na terenie województwa pomorskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez wybudowanie i dostarczenie innowacyjnych narzędzi służących swobodnej komunikacji w internecie, przygotowanie i konwersję istniejącej wiedzy na temat bezdomności (procedury, polityki, wytyczne) do postaci cyfrowej (elektroniczne bazy wiedzy), transferu przygotowanej wiedzy do uczestników projektu, oraz promocję całego systemu.

Istotą całego systemu będzie stworzony internetowy serwis informacyjny wraz z narzędziami do swobodnej komunikacji pomiędzy uczestnikami. Cechą szczególną tych narzędzi jest ich przystępna obsługa, łatwy dostęp oraz innowacyjność – łączą bowiem w sobie algorytmy data-miningu, języka naturalnego, psychologii społecznej, najnowszych technologii komunikacji mobilnej. System osadzony będzie na dedykowanym sprzęcie w postaci serwera, do którego dostęp na etapie wdrożenia będą miały uprawnione osoby.

Główne działania projektu to:

  1. stworzenie osobowości i wyglądu Networkera
  2. stworzenie bazy wiedzy Networkera
  3. stworzenie platformy internetowej, na której osadzony zostanie Networker
  4. upowszechnianie i promocja projektu
  5. Odbiorcami projektu będą osoby bezdomne, mieszkańcy województwa pomorskiego oraz organizacje i instytucje zajmujące się problematyką bezdomności.

Projekt realizowany będzie przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, z udziałem 2 strategicznych partnerów (fido intelligence jako Partner technologiczny oraz Uniwersytet Gdański, jako partner naukowy) przez okres 18 miesięcy.

Kontynuacja Projektu Werbel Demokracji

Działania projektu możemy podzielić na 4 zasadnicze nurty:

  1. Laboratorium Wykluczenia – Edukacja Obywatelska: Kontynuacja wcześniejszej kampanii, a w tym – dalsza współpraca z Dziennikiem Bałtyckim, ekspozycja tych samych citylightów, modernizacja i dalsze administrowanie strony internetowej, przygotowanie i druk materiałów promocyjnych – pocztówek z postaciami kampanii, przygotowanie i jingla radiowego, seria debat.
  2. Laboratorium Wykluczenia – Edukacja szkolna: działanie nakierowane na edukacje szkolną – przygotowanie i poprowadzenie serii zajęć lekcyjnych. Akcja mogłaby być połączona ze zbieraniem kluczy w szkołach oraz konkursem prac artystycznych dla uczniów.
  3. Laboratorium Wykluczenia – Edukacja Obywatelska – Rozwiniecie: zadanie miałoby polegać na dodaniu do realizowanej dotychczas kampanii zupełnie nowego elementu a wraz z nim nowych twarzy.
  4. Laboratorium Wykluczenia – Edukacja Obywatelska poprzez działania happeningowe: przygotowanie i przeprowadzenie partytury (serii) happeningów, rozgrywających się w przestrzeniach miejskich, równolegle w czterech miastach województwa – Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku.

M4 – Strategia Rozwiązywania Problemu Bezdomności Ulicznej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku

Bezdomność uliczna to ważny i palący problem w Trójmieście oraz Słupsku. Przebywanie i nocowanie w przestrzeni publicznej to najbardziej skrajny przykład wykluczenia społecznego. Około 20% populacji ludzi bezdomnych zamieszkuje  ulice lub miejsca publiczne. Ludzie w takiej sytuacji narażeni są na permanentne zagrożenia zdrowia a nawet życia, znajdują się w trudnej sytuacji psychologicznej. Bezdomność uliczna jest negatywnie odbierana społecznie, co więcej opinia publiczna swoja wiedzę o bezdomności czerpie z kontaktu i doświadczeń z ludźmi bezdomnymi przebywającymi w przestrzeni publicznej. Na tej podstawie budowane są stereotypy postrzegania ludzi bezdomnych ( na podstawie marginesu buduje się obraz całości). Na podstawie tych doświadczeń opinia publiczna buduje w sobie przekonania, że: władze samorządowe w sprawie zjawiska bezdomności nic nie robią, nie istnieją miejsca w których ludzie bezdomni mogą znaleźć pomoc, bezdomność to kwestia wyboru oraz, że z bezdomności nie można wyjść. Dlaczego strategia? Bezdomność to fenomen dużych aglomeracji miejskich. Duża wewnętrzna migracja ludzi bezdomnych pomiędzy miastami zmusza do zintegrowanego działania. Dotychczas każde miasto posiada własną politykę rozwiązywania bezdomności , brakuje spójnego rozumienia zjawiska oraz sposobów zwalczania zjawiska. Konieczność koordynacji i wymiany informacji pomiędzy gminami. Umożliwia opracowanie profesjonalnego i zintegrowanego planu zwalczania bezdomności, a potem wspólna jego implementację.

Pracę nad strategią podzielono na kilka części – część Diagnostyczna (dokładnie zbadania zjawiska bezdomności ulicznej), część tworzenia Strategii (prace wszystkich miast), część Szkoleniowa (edukacja i komunikacja społeczna), część Wdrożenia Strategii (implementacja), część Monitorowania i Ewaluacji (ocena wdrażania oraz dostosowywanie strategii do zmieniających się realiów).

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.