fbpx

Ewaluacja PFWB

Ewaluacja

Forum na bieżąco (każdego roku) prowadzi ewaluację  swoich działań, która pozwala na usystematyzowanie i uporządkowanie aktywności Forum. Ewaluacja opiera się na poprowadzeniu grup tematycznych, przeprowadzeniu badań ankietowych oraz wywiadów z kluczowymi dla Forum osobami. Materiał wypracowany podczas ewaluacji, tworzy podwaliny do wypracowania strategii na dalsze lata funkcjonowania Forum.

Ewaluacja w projekcie IMPULS

W ramach projektu Impuls rozwinięto zakres i zwiększono skuteczność działań Pomorskiego Forum oraz zwiększono zaangażowanie organizacji partnerskich w nasze działania poprzez realizację ewaluacji działań oraz wypracowanie długoletniej i długotrwałej strategii działań.

Działania podejmowane przez Forum w okresie swojej nieformalnej działalności wymagały usystematyzowania i uporządkowania. Na podstawie pracy niezależnych ekspertów i członków Forum powstała baza wyjściowa do przygotowania strategii rozwoju Forum. Na potrzeby ewaluacji została wykorzystana metoda fokusowa, badanie ankietowe oraz wywiady pogłębione z osobami kluczowymi w organizacji. Obszary ewaluacji dotyczyły wielu sfer m.in. działań merytorycznych, zarządzania, oczekiwań itp. Ewaluacja trwała od października 2007 do grudnia 2007.

Ewaluacja w projekcie PULS

W ramach projektu PULS, ekspert Alicja Zajączkowska przygotowała raport Metodologiczny, który zawiera koncepcję przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu. Raport podzielony wg. harmonogramu na trzy etapy:

  • Raport metodologiczny do 30 października 2009r. (opracowanie szczegółowej koncepcji ewaluacji)
  • Raport okresowy do 30 kwietnia 2010r. (dostarczy wiedzy na temat mocnych i słabych stron wdrażania strategii, ukaże które elementy należy zachować w formie zmienionej, a które należy zmodyfikować lub wzmocnić)
  • Raport końcowy do 30 października 2011r. (jej celem jest podsumowanie projektu, w tym skuteczności zarządczej oraz stwierdzenie, czy i jakim stopniu osiągnął zamierzone cele)

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone metodą triangulacji (proces, który umożliwia zbieranie danych za pomocą różnych metod: obserwacji, badań sondażowych, wtórna analiza danych). W badaniu zostaną wykorzystane jakościowe i ilościowe metody badawcze.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.