fbpx

Rozwój instytucjonalny

[lang_pl]

Rozwój Instytucjonalny: oznacza wielowymiarowy rozwój PFWB gwarantujący profesjonalizację i stabilizację funkcjonowania partnerstwa. Wymiarami rozwoju instytucjonalnego są m.in. struktury, zarządzanie, kadra, członkostwo, komunikacja wewnętrzna oraz finansowanie.

W ramach rozwoju instytucjonalnego prowadzona jest grupa ekspercka, której zadaniem jest strategiczny rozwój PFWB.

Grupa ekspercka Rozwoju Instytucjonalnego PFWB zrodziła się w ramach wypracowywania Strategii Rozwoju PWFB na lata 2008 – 2013. Grupa ta pracuje w  obszarze wielowymiarowego rozwoju PFWB, co ma zagwarantować profesjonalizację i stabilizację funkcjonowania Forum. Wymiarami rozwoju instytucjonalnego są m.in. struktury PFWB, zarządzanie, kadra, członkostwo, komunikacja wewnętrzna oraz finansowanie.

Skład grupy Eksperckiej: obligatoryjnie- Członkowie Prezydium (5 osób) oraz Zarząd Fundacji (3 osoby)

 1. Jan Mąkosa – AGAPE Borowy Młyn
 2. Marcin Kowalewski – MOPS Gdynia
 3. Piotr Olech – PFWB
 4. Mieczysław Wacławski  – TPBA Koło Grudziądzkie
 5. Katarzyna Stec – MOPS Gdynia/FES Gdańsk
 6. Zdzisława Ługowska – MOPS Sopot
 7. Bogdan Palmowski – ChSD
 8. Jarosław Józefczyk – MOPS Gdynia
 9. Wiesława Pacholczyk – MOPS Rumia

Lider grupy – Jarosław Józefczyk – MOPS Gdynia

Opiekun z ramienia biura – Beata M. Prusak

Więcej o grupie eksperckiej

Strategia i wizja rozwoju PFWB

Forum od roku 2008 wdraża opracowaną Strategię Rozwoju zaplanowaną do roku 2013.

Przygotowanie Strategii Rozwoju PFWB wynikało z jednej strony z potrzeby dokonania zmian wewnętrznych w ramach organizacji, z innej strony stanowiło odpowiedź na niejako wymóg czasu, związany z wolą wdrażania coraz to nowych i innowacyjnych działań gwarantujących progres i rozwój organizacji członkowskich. Ponadto doświadczenie dziesięcioletniej wspólnej pracy stworzyło odpowiednią przestrzeń oraz wytworzyło gotowość członków do pracy nad stworzeniem planu dalszej działalności PFWB, dało także solidny fundament i podwaliny do perspektywicznego planowania rozwoju dalszej aktywności Pomorskiego Forum.

Liczymy, że do roku 2013 uda nam się wdrożyć następującą WIZJĘ rozwoju PFWB:

PFWB to międzysektorowe, stabilne partnerstwo. Otwarte miejsce dialogu społecznego, stanowiące profesjonalną przestrzeń porozumienia na rzecz rozwiązywania i minimalizowania problemu bezdomności.

PFWB to platforma współpracy, kreująca nowe trendy, kierunki działań i rozwoju w sferze problematyki bezdomności, promieniująca przykładem dobrych praktyk, na obszar całego kraju i Wspólnoty Europejskiej.

Strategia Rozwoju PFWB 2008-2013

Więcej o Strategii Rozwoju PFWB

Więcej o ewaluacji PFWB

Więcej o planowanych projektach

Struktury PFWB

Praca w PFWB

[/lang_pl]

[lang_en]

Institutional development is a multi-dimensional development of the Pomeranian Forum which guarantees professionalism and stability of the partnership. It is achieved through structures, management, staff, membership, internal communication and financing;

There is an expert group consisting of PFWB members working in this sphere. Its task is to work on the strategic development of PFWB.

PFWB Institutional Development Expert Group developed when we have been working on the Development Strategy for 2008-2013. This group works in the sphere of multi-dimensional development of PFWB which is to guarantee professionalism and stability of the partnership. Institutional development is achieved through structures, management, staff, membership, internal communication and financing;

Members of the expert group: obligatory – Members of the Executive Committee (5 members) and the Board of the Foundation (3 members)

 1. Jan Mąkosa – AGAPE Borowy Młyn
 2. Marcin Kowalewski – Municipal Social Assistance Centre in Gdynia
 3. Piotr Olech – PFWB
 4. Mieczysław Wacławski  – TPBA, Grudziądz circle
 5. Katarzyna Stec – Municipal Social Assistance Centre in Gdynia/FES Gdańsk
 6. Rafał Stenka – TWP Przystań
 7. Zdzisława Ługowska – Municipal Social Assistance Centre in Sopot
 8. Bożena Dołkowska – Municipal Social Assistance Centre in Gdańsk
 9. Jarosław Józefczyk – Municipal Social Assistance Centre in Gdynia
 10. Adam Koszutowski – Municipal Family Assistance Centre in Słupsk/HORYZONT Association
 11. Beata M. Prusak – PFWB

Group leader – Marcin Kowalewski – Municipal Social Assistance Centre in Gdynia

Acting on behalf of PFWB office – Beata M. Prusak

More about the expert group

Strategy and Vision of TPBA development

Strategy and Development Concepts

Forum has been implementing the Development Strategy since 2008. The Strategy implementation period is 2008-2013.

Preparing PFWB Development Strategy was the result of two factors: the need of internal changes within the organisation and the need to introduce innovative solutions guaranteeing the progress and development of member organisations. Moreover, the experience of 10 years of cooperation created a proper space and readiness of members to work on the plan of PFWB further activity. It also lay the foundations of perspective planning of further activity of the Pomeranian Forum.

We hope that the following Concept of PFWB Development will have been implemented by 2013:

PFWB is a cross-sector stable cooperation. It is an open space for social dialogue and a sphere of cooperation designed to solve and minimise the problem of homelessness.

PFWB is a platform of cooperation creating new trends, directions of activity and development in the sphere of homelessness. It promotes the code of good practice in Poland and in the EU.

PFWB Development Strategy 2008-2013

More about PFWB Development Strategy

More about PFWB evaluation

More about planned projects

PFWB Structures

Working in PFWB

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.