fbpx

Praca Socjalna (2010)

Organizacje zrzeszone w Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zagadnienie Pracy Socjalnej w roku 2010 uczyniły tematem przewodnim swojej pracy (temat roczny). W ramach tematu rocznego zrealizowane zostaną cztery seminaria, powstanie raport tematyczny opublikowany w wydawnictwie „Forum O bezdomności bez lęku”, prowadzona będzie praca grup eksperckich i zostanie zrealizowana ogólnopolska konferencja podsumowująca.

Rys problemowy:

PRACA SOCJALNA JEST „DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ, MAJĄCĄ NA CELU POMOC OSOBOM I RODZINOM WE WZMOCNIENIU LUB ODZYSKANIU ZDOLNOŚCI DO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE POPRZEZ PEŁNIENIE ODPOWIEDNICH RÓL SPOŁECZNYCH ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH TEMU CELOWI

„Pojęcie pracy socjalnej jest zagadnieniem szerokim, odnoszącym się zarówno do pojedynczych osób, rodzin, czy grup objętych pomocą. Metoda ta jest zróżnicowana nie tylko ze względu na grupę odbiorców, ale również ze względu na organizacje, w obrębie których może być realizowana. Najbardziej popularną w Polsce formą jest praca socjalna, realizowana w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej. Pomimo legislacyjnych możliwości, praca socjalna w Polsce znacznie rzadziej prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, zorientowane na działalność w zakresie pomocy społecznej. Podmioty Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, w odpowiedzi na swoje doświadczenia w tym zakresie stoją na stanowisku, iż zasadne jest zarówno wprowadzenie odrębnej specjalizacji pracy socjalnej, nakierowanej na osoby bezdomne (analogicznie do pracy socjalnej zorientowanej na pracę z rodziną czy narkomanami), jak i realizowanie jej w ramach organizacji pozarządowych.”[1]

Praca socjalna w kontekście rozwiązywania problemu bezdomności ma fundamentalne znaczenie dla 3 podstawowych filarów polityki społecznej:

  1. PREWENCJI BEZDOMNOŚCI – praca socjalna, niezależnie od miejsca jej realizacji, jest głównym instrumentem zapobiegania bezdomności. Pracownicy socjalni dysponują szerokim instrumentarium współpracy z osobami potencjalnie lub już fizycznie zagrożonymi bezdomnością. To właśnie poprzez realizowaną pracę socjalną można zbierać informacje o zagrożeniach, oddziaływać na przyczyny bezdomności związane np. z zadłużeniami, eksmisjami, konfliktami rodzinnymi, przemocą czy też problemami zdrowotnymi. Świadomość zagrożeń oraz umiejętność szybkiej i skutecznej wczesnej interwencji umożliwia utrzymanie ludzi zagrożonych w środowisku i potrafi uchronić wiele osób przed dramatem bezdomności. Dramatem, który nie tylko w wymiarze osobowym jest tragedią, ale i w wymiarze systemowym jest porażką całego systemu wsparcia. Co w konsekwencji prowadzi do zwielokrotnienia nakładów finansowych i organizacyjnych, koniecznych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludzi już doświadczających bezdomności.
  2. INTERWENCJI –  praca socjalna jest absolutnie kluczowym elementem tworzenia systemu ratowania życia i zdrowia ludzi już doświadczających bezdomności. Jest fundamentem zapewniania doraźnej pomocy, gwarantującej poczucie bezpieczeństwa i godności osób już znajdujących się w dramatycznej sytuacji bezdomności. Zapewnienie dostępu do schronienia i posiłków, wyposażenie w niezbędną odzież, wyrobienie odpowiednich dokumentów i zagwarantowanie podstawowych świadczeń to jedne z wielu usług, które są abecadłem pracy socjalnej świadczonej w sytuacji bezdomności. Przypominać z pewnością nie trzeba, że poza tradycyjnie rozumianą praca socjalną realizowaną czy to w ośrodkach pomocy społecznych, organizacjach pozarządowych czy szpitalach, w obszarze interwencji szczególne miejsce zajmuje uliczna praca socjalna, czyli Streetwork.
  3. INTEGRACJI LUDZI BEZDOMNYCH – praca socjalna odgrywa niebagatelną rolę, także w procesie (re)integracji społecznej i zawodowej ludzi bezdomnych. Skomplikowany proces wychodzenia z bezdomności, wymaga zupełnie innej pracy socjalnej, skoordynowanie wysiłków wielu specjalistów, monitorowanie postępów, wspieranie i motywowanie, wytyczanie ścieżki rozwoju i wdrażanie programu usamodzielnienia wymaga specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności. Praca socjalna służy także utrwalaniu już zrealizowanych i osiągniętych zmian, ugruntowując działania podejmowane w kierunku usamodzielniania.

Członkowie Forum rok 2010 ustanawiając rokiem Pracy Socjalnej pragną podnieść znaczenie pracy socjalnej we wszystkich obszarach zwalczania problemu bezdomności. Chcemy przedyskutować i znowelizować dotychczas wypracowane, wdrażanie i upowszechniane standardy pracy socjalnej w kontekście ludzi bezdomnych. Pragniemy w debatę nad pracą socjalną zaangażować możliwie jak najszersze grono instytucji, organizacji i ekspertów.

Zapraszamy zatem do międzysektorowej i międzywydziałowej debaty o działaniach, które realnie mogą podnosić jakoś pracy socjalnej w obszarze prewencji, interwencji i integracji, przyczyniając się do jeszcze skuteczniejszego rozwiązywania problemu bezdomności. Seminarium będzie okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w tym zakresie. Zebranie różnych perspektyw oraz opinii może pomóc przy formułowaniu rekomendacji systemowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemu bezdomności.

Zapraszamy do współpracy!

Materiały z seminariów:


[1] Ewa Szczypior, Agnieszka Meller, Grupa Standaryzacyjna – Standard Pracy Socjalnej; „Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach” Aleksandra Dębska-Cenian, Piotr Olech (red), Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Agenda Bezdomności (2008r.)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.