fbpx

Bezdomność a zdrowie (2006)

Oddajemy w Wasze ręce poradnik (informator) poświęcony tematyce bezdomności w kontekście zdrowia. Poradnik ten służyć ma zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i pracownikom szeroko rozumianej pomocy społecznej. Zasadniczym celem poradnika jest podniesienie wiedzy i ułatwienie przepływu informacji w zakresie udzielania usług zdrowotnych ludziom bezdomnym. Specjaliści pracujący w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności uznali, że jednym z głównych problemów w dostępie i świadczeniu usług zdrowotnych ludziom bezdomnym jest brak wiedzy, przepływu informacji oraz wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem służby zdrowia a pomocą społeczną. Niniejszy poradnik jest odpowiedzią na niniejszy deficyt. Informator ten zawiera opis głównych problemów w dostępie osób bezdomnych do świadczeń zdrowotnych oraz diagnozę i analizę głównych problemów zdrowotnych ludzi bezdomnych. Ponadto szeroko opisujemy procedury oraz funkcjonujące normy prawne, jakie powinniśmy wykorzystywać i stosować przy zapewnianiu opieki zdrowotnej ludziom bezdomnym. Wskazujemy główne źródła finansowania usług medycznych dla osób bezdomnych. Opisujemy dokładną procedurę obejmowania ubezpieczeniem dotychczas nieubezpieczonych osób bezdomnych. Umieszczamy szereg wypracowanych postulatów i rekomendacji także prawnych i systemowych –w zakresie sytuacji zdrowotnej osób bezdomnych, mogących posłużyć zarówno organizacjom pomagającym osobom bezdomnym, jak i służbie zdrowia. Ponadto umieściliśmy tutaj praktyczne informacje o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych w woj. pomorskim, procedury postępowania służb medycznych, zakres i standardy pomocy zdrowotnej, kwestie możliwości dokonania czynności higienicznych dla osób bezdomnych.

Staraliśmy się, aby niniejsza publikacja zawierała możliwie jak najbardziej praktyczne informacje, będące wskazówkami w codziennej pracy z ludźmi bezdomnymi.

Informator przygotowany został w trakcie ponad półrocznej kooperacji pracowników systemu pomocy ludziom bezdomnym i służby zdrowia w ramach projektu „Bezdomność a zdrowie …”. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie organizacji pomocowych oraz służby zdrowia w zakresie udrożnienia dotychczasowej współpracy oraz rozwinięcia procesu wymiany doświadczeń oraz koordynacji usług świadczonych ludziom bezdomnym (organizacje pomocowe – pomoc społeczna; służba zdrowia – opieka zdrowotna). Celem projektu jest podniesienie jakości współpracy między tymi podmiotami w województwie pomorskim.

Podczas realizacji tego projektu odbyło się szereg debat z udziałem grona ekspertów merytorycznych i praktyków, zarówno w obszarze problematyki bezdomności, jak i służby zdrowia, m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników szpitali, pracowników Narodowego Funduszy Zdrowia oraz pracowników socjalnych, opiekunów w placówkach dla osób bezdomnych. Tematyka spotkań obejmowała sytuację zdrowotną osób bezdomnych: choroby psychiczne, uzależnienia, interwen- cyjna pomoc medyczna, dostęp do świadczeń, opieka zdrowotna starszych osób bezdomnych, schorzenia i choroby typowe dla bezdomności. Poruszane problemy znajdują swoje odzwierciedlenie w kształcie i treści niniejszego opracowania, wydanego jako efekt finalny projektu.

Poniżej przedstawiamy Kompendium Bezdomność a Zdrowie

Kompendium (2006)

Poniżej materiały z seminarium (28.03.2007 Gdańsk) podsumowującego projekt „Bezdomność a Zdrowie”

Kondycja zdrowotna ludzi bezdomnych w woj. pomorskim

Szkic problematyki Bezdomność a Zdrowie 28.03.2007

Prezentacja Stowarzyszenia AGAPE 28.03.2007

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.