fbpx

Rok Tematyczny

Temat Roczny PFWB – Forum widząc potrzebę większego skoncentrowania rocznej pracy PFWB wokół wybranego, jasno sprecyzowanego zagadnienia (np. profilaktyka bezdomności, bezdomność wśród kobiet i dzieci itp.) od kilku lat ustanawia przewodni, główny temat całej swojej działalności. Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania PFWB wskazują, że aby móc adekwatnej ujmować problem bezdomności, w celu tworzenia skuteczniejszych programów przeciwdziałania bezdomności oraz zwalczania tego zjawiska, należy skupiać uwagę na przepracowywaniu wybranego aspektu. Temat roczny wyznacza obszar merytorycznej działalności całego Forum (praca grup, konferencja, treść publikacji oraz zakres seminariów regionalnych i szkoleń). Wybór tematyki rocznej ustalany jest podczas Walnego Zgromadzenia członków PFWB. Dotychczas tematami rocznymi były:

  1. Zdrowie a bezdomność (2006);
  2. Bezdomność kobiet i dzieci (2008)
  3. Prewencja i Profilaktyka Bezdomności (2009).
  4. Praca socjalna (2010)
  5. Mieszkalnictwo (2011)
  6. Współpraca (2012)
  7. Starość (2013)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.