fbpx

Standardy Etyczne

W pracy skierowanej do osób bezdomnych łatwo jest koncentrować się głównie na złożoności zagadnień wpisanych we współdziałanie z tą różnorodną grupą, w najbardziej jaskrawy sposób doświadczającą marginalizacji i wykluczenia. W świadczeniu pomocy na rzecz osób bezdomnych istnieje również pokusa poświęcenia uwagi w głównej mierze rzeczom organizacyjnym, wynikającym z potrzeby uruchomiania, prowadzenia i rozliczenia rozbudowanego przedsięwzięcia, jakim jest działalność nakierowana na reintegrację społeczną i zawodową.

Standard Etyczny zrodził się, w głównej mierze, z potrzeby wprowadzenia do działań nakierowanych na reintegrację społeczną i zawodową balansu pomiędzy przedsięwzięciami merytorycznymi, technicznymi i etycznymi. Wypłynął z przeświadczenia, że specyfika pracy z ludźmi bezdomnymi wymaga stworzenia odrębnych i dodatkowych zasad, wychodzących znacznie ponad funkcjonujące dotychczas kodeksy etyczne i uregulowania prawne. Został spisany, aby podkreślić, iż wszystkim działaniom kierowanym do osób bezdomnych powinny przyświecać zasady nadrzędne – stojące ponad zasadami pełnego świadczenia usług wysokiej jakości, skutecznego zarządzania, czy prawidłowego rozliczania zadań.

Standard Etyczny ma być podstawą, a jednocześnie drogowskazem pracy ukierunkowanej na wychodzenie z bezdomności i dążenie do samodzielności życiowej. Zamysłem autorów było ukazanie go, jako nadrzędnego do wszystkich pozostałych. Stąd też, nieprzypadkowo, znalazł się on w tej publikacji jako pierwszy. Zawiera on najważniejsze wskazania dla wszystkich, którzy zajmują się tworzeniem i wdrażaniem modeli pomocy osobom bezdomnym.

Standard Etyczny (podręcznik 2008)

Standardy Etyczne 09.2007 (starsza wersja Standardu Etycznego)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.