fbpx

Standard Pracy Socjalnej

Pojęcie pracy socjalnej jest zagadnieniem szerokim, odnoszącym się zarówno do pojedynczych osób, rodzin, czy grup objętych pomocą. Metoda ta jest zróżnicowana nie tylko ze względu na grupę odbiorców, ale również ze względu na organizacje, w obrębie których może być realizowana. Najbardziej popu- larną w Polsce formą jest praca socjalna, realizowana w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej. Pomimo legislacyjnych możliwości, praca socjalna w Polsce znacznie rzadziej prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, zorientowane na działalność w zakresie pomocy społecznej.

Podmioty Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, w odpowiedzi na swoje doświadczenia w tym zakresie stoją na stanowisku, iż zasadne jest zarówno wprowadzenie odrębnej specjalizacji pracy socjalnej, nakierowanej na osoby bezdomne (analogicznie do pracy socjalnej zorientowanej na pracę z rodziną czy narkomanami), jak i realizowanie jej w ramach organizacji pozarządowych. Poniższy standard stanowi propozycję takiej specjalizacji pracy socjalnej, realizowanej w instytucjonalnym systemie placówek, świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych, która przyporządkowana jest modelowi reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych. Ponadto koncentruje się na specyfice pracy pracownika socjalnego zatrudnionego przez organizacje pozarządowe.

Poniżej przedstawiamy Standardy wypracowane w ramach Forum od 2001 roku.

Standard Pracy Socjalnej (podręcznik 2008)

Starsze opracowania:

Standaryzacja Pracy Socjalnej – 04.2007 (Agenda Bezdomności)

Standaryzacja Pracy Socjalnej 2006 (Agenda Bezdomności)

Model pracy socjalnej 2004

Model pracy socjalnej 2001

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.