fbpx

Standard Aktywizacji Zawodowej

Materiał zebrany w poniższym standardzie stanowi esencję doświadczeń organizacji Pomorskiego Forum w zakresie pracy nad przywracaniem osób bezdomnych na szeroko rozumiany rynek pracy. Doświadczenia niniejsze zebrane zostały nie tylko przez organizacje pozarządowe, ale i przez instytucje sektora publicznego tj. Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Urzędy Pracy. Jako bezpośredni asumpt do przygotowania niniejszego standardu posłużyły przede wszystkim doświadczenia kilku największych projektów realizowanych w województwie pomorskim. Jednym z nich był pierwszy w województwie pomorskim projekt reintegracyjny, skierowany do osób bezdomnych „12 odważnych ludzi”, realizowany na przełomie 2004 i 2005 roku, obejmujący działaniami z obszaru aktywizacji zawodowej ponad 50 osób bezdomnych w Trójmieście. Innym projektem była „Agenda Bezdomności” (2005-2008), w której komponent aktywizacji zawodowej uczestników był jednym z kluczowych elementów całego systemu reintegracji osób doświadczających bezdomności. Oba przedsięwzięcia realizowane były w szerokim partnerstwie, któremu liderowało Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Kolejnymi impulsami do powstania standardu były przedsięwzięcia realizowane w ramach funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, codziennej działalności placówek dla osób bezdomnych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy na terenie województwa pomorskiego. Ponadto wykorzystano tutaj doświadczenie wielu organizacji z Polski i Europy (Holandia, Anglia, Niemcy, Dania), szczególnie tych zrzeszonych w ramach FEANTSA oraz doświadczenie i wiedzę Fundacji Pinel Polska, stosującej w naszym kraju metody pracy z osobami bezrobotnymi, wypracowane przez holenderską firmę reintegracyjną Wesseling Groep.

Standard aktywizacji zawodowej zaprezentowany w niniejszym materiale w sposób znaczny różni się od pozostałych. Nie przedstawia on, w odróżnieniu od innych, jednej lub kilku wystandaryzowanych usług skierowanych do osób bezdomnych. Jest on konglomeratem wielu usług, składających się raczej na pewien model aktywizacji zawodowej osób bezdomnych niż na jednolity standard. Model niniejszy ma elastyczny charakter. Dzieje się tak dlatego, że aktywizacja zawodowa jest zagadnieniem szerokim, na który składa się wiele form usług i aktywności, niemożliwych do dokładnego wystandaryzowania na tym etapie. Autorzy niniejszego opracowania postanowili niniejszy standard, bądź inaczej model, zaprezentować w formule maksymalnie szerokiej i otwartej, tak by czytelnicy mogli dostosowywać go do własnych potrzeb – wybierając najbardziej adekwatne i potrzebne usługi. Zawiera on również minimalną ilością teorii (tylko koniecznej) i maksymalną ilością praktycznych porad, do zastosowania w codziennej pracy z osobami bezdomnymi.

Standard do pobrania:

Standard Aktywizacji Zawodowej (podręcznik 2008)

Standard Aktywizacji Zawodowej Osób Bezdomnych (wersja rozszerzona 2008)

Starsze opracowania:

Standard Aktywizacji Zawodowej 09.2007 (Agenda Bezdomności)

Edukacja zawodowa ludzi bezdomnych – L.Michno i Grupa Standaryzacyjna 2006

Inne materiały odnoszące się do modelu i standardu aktywizacji zawodowej ludzi bezdomnych:

Raport o zatrudnieniu FEANTSA (streszczenie raportu 2007 rok)

P.Olech – Aktywizacja zawodowa osob bezdomnych

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.