fbpx

Preambuła do regulaminów placówek

Preambuła do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych

Każda osoba bezdomna wymaga by traktowano ja zgodnie z zasadami ujętymi w Karcie Praw Człowieka, a ponadto:

“Człowiek znajdujący się w sytuacji bezdomności, w związku z jej doświadczaniem nie staje się bezosobowym „bezdomnym”. Pozostaje w dalszym ciągu człowiekiem wraz z całym bagażem doświadczeń i ludzkich potrzeb oraz sferą emocjonalną, duchową i fizyczną, która wymaga szacunku oraz zrozumienia.” – Standard Etyczny – Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

1.) Ludzie doświadczający bezdomności mają prawo do godności i godnego traktowania, co oznacza że:

• Ludzie Bezdomni mają prawo do zachowania prywatności i intymności.

• Ludzie Bezdomni mają prawo do tego, by odnosić się do nich z należytym szacunkiem i zachowaniem odpowiedniej kultury osobistej.

• Ludzie Bezdomni mają prawo do samostanowienia i podejmowania własnych wyborów, także ponoszenia konsekwencji tych wyborów.

• Osoby Bezdomne mają prawo do własności prywatnej i do traktowania ich prywatnej własności z należytym szacunkiem.

• Osoby Bezdomne mają prawo do otrzymania pełnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji związanych z udzielaniem im pomocy i wsparcia.

• Ludzie bezdomni mają prawo do otrzymywania profesjonalnej i dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i możliwości pomocy.

• Ludzie bezdomni mają prawo do niewykorzystywania ich trudnej sytuacji życiowej

• Ludzie bezdomni mają prawo do współplanowania, wybierania i współuczestniczenia w procesie pomocy, mają także prawo odmówić przyjęcia pomocy.

Szczegółowe prawa, obowiązki oraz sankcje spisane i zawarte są w regulaminie funkcjonowania placówki dla ludzi bezdomnych.

Rekomendowany regulamin placówek dla bezdomnych

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Minimalny regulamin określający całościowo funkcjonowanie placówki stacjonarnej dla ludzi bezdomnych powinien zawiera następujące punkty:

1. Podmiot prowadzący (nazwa organizacji). Zarząd z siedzibą (adres).

2. Opis charakteru placówki oraz adresatów pomocy m.in. kogo przyjmuje (np. mężczyzn w wieku 20 – 60 lat, kobiety itd.) i kogo nie przyjmuje (np. osób niezdolnych do samoobsługi, wymagających stałej opieki medycznej, osób po alkoholu).

3. Określenie okresu pobytu mieszkańców w placówce (np. okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu) i ewentualnie trybu pracy z mieszkańcem.

4. Opis formalnej procedury przyjęcia i dokumentów wymaganych przy przyjęciu (np. skierowanie, dokument tożsamości, lub przyjęcia bezwarunkowe).

5. Procedura przyjęcia (co się

dzieje po kolei np. zabiegi higieniczne, ewentualne badanie trzeźwości, podpisanie regulaminu, kontraktu pobytu, posiłek, wskazanie miejsca noclegowego, wpis do rejestru mieszkańców).

6. Określenie co mieszkaniec otrzymuje. Warto przy tym punkcie skorzystać z „Modelu Hierarchizacji i Standardy Usług Placówek dla Osób Bezdomnych”.

Opracowanie to wskazuje, że każda placówka przyjmująca osoby bezdomne zapewnia im czyste łóżko (materac), możliwość kąpieli , odwszawienia, wymiany bielizny, posiłek. Jest to absolutne minimum, które każdy mieszkaniec musi otrzymać. Następnie, w zależności od charakteru placówki (np. noclegownia, schronisko, dom dla bezdomnych) klient otrzymuje odpowiednio (np. 3 posiłki dziennie w tym jeden gorący, możliwość prania itd.).

Kolejnym elementem jest zagwarantowanie pomocy specjalistycznej oferowanej w ramach funkcjonowania placówki (np. dostęp do lekarza, psychologa, warsztatów, pracownika socjalnego itp.)

7. W jakim rytmie przebiega życie placówki. Określenie godzin posiłków, spotkań, ciszy nocnej, pracy można uwzględnić indywidualne potrzeby mieszkańców np. dzieci otrzymując dodatkowo, osoby pracujące , uczące się mogą korzystać z posiłków w innych porach.

8. Na terenie ośrodka zabrania się (alkohol, przemoc …..).

9. Opis sankcji i kar przewidzianych za złamanie regulaminu (opisanie sankcji).

10. Obowiązki mieszkańców warunkujące ich pobyt w ośrodku (warto je sprecyzować) (np. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego, zasad regulaminu i pożycia społecznego, załatwianie własnych spraw życiowych szanowanie mienia, praca na rzecz domu (ile godzin lub jakie czynności) opłaty (kwota lub procent od dochodów), obowiązek współpracy przy załatwianiu własnych spraw życiowych.

11. Tradycje, porządek domu (np. odwiedziny mieszkańców, wyjścia z ośrodka, zachowanie higieny osobistej, zwierzęta, przechowywanie żywności …).

12. Prawa zgłaszania własnych pomysłów, życzeń, skarg, odwołania od decyzji pracownika.

13. Uregulowania związane z partycypacją i samorządnością mieszkańców.

14. Sprecyzowanie i określenie trybu odwoławczego od decyzji pracowników oraz kierownika placówki.

15. Określenie zasad związanych z własnością prywatną i zachowaniem prywatności mieszkańców placówki.

16. Podstawowy opis roli i zadań kierownika placówki oraz pracowników zatrudnionych do pracy z mieszkańcami placówki.


pobierz Preambułę do regulaminów placówek dla ludzi bezdomnych 11 2010


Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.