fbpx

Model Hierarchizacji i Standard Usług Placówek

Standardy placówek dla ludzi bezdomnych Pomorskie Forum tworzy od 1997 roku.

Pierwszy materiał opisujący standardy schronisk opublikowany został w 1998 roku. Kolejny materiał zdecydowanie obszerniejszy powstał w 2004 roku. Materiał niniejszy ma obecną już strukturę w podziale na specjalistyczne placówki. Kolejne szczegółowe opracowania powstały w latach 2006-2008, kiedy standardy ponownie zostały zweryfikowane i w ramach projektu „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy” wdrożone w pełni zhierarchizowanej formie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. W ramach projektu standard został wprowadzony i testowany w placówkach Towarzystwa Pomocy: Ogrzewalni, Noclegowni, Schronisku oraz wynajmowanych na potrzeby projektu Mieszkaniach Treningowych, przeznaczonych dla osób bezdomnych. Standardy opracowywane w ramach PFWB wdrażane są w wielu gminach (m.in Gdańsk, Gdynia, Słupsk), instytucjach i organizacjach, zapisy opracowania stanowią w wielu gminach podstawę do kontraktowania usług dla ludzi bezdomnych.

Pod koniec 2009 roku PFWB ponownie postanowiło zweryfikować zapisy standardu i dokonać w nim poprawek, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. W pracę nad standardami dotychczas zaangażowanych zostało około 100 ekspertów PFWB.

Zaprezentowany poniżej Model Hierarchizacji i Standard Placówek dla Osób Bezdomnych opisuje wymogi merytoryczne, kadrowe, organizacyjne, techniczne oraz sanitarne, jakie powinny spełniać placówki świadczące pomoc w postaci udzielania schronienia, zakwaterowania i mieszkalnictwa ludziom bezdomnym.

Niniejsze opracowanie zawiera propozycję standardu optymalnego i minimalnego dla każdego rodzaju placówki, przy czym standard optymalny jest wzorem, do jakiego placówki powinny dążyć. Podmioty Pomorskiego Forum wychodzą z założenia, że dostosowanie funkcjonujących placówek do standardów, wymaga elastycznego podejścia, stąd niniejsze rozwiązanie.

System standardów układa się w pewnego rodzaju „drabinę mieszkaniową” (hierarchizację), której celem jest zoptymalizowanie i ułatwienie procesu wychodzenia z bezdomności. Standardy poszczególnych placówek w znacznym stopniu różnią się od siebie, zakres usług w nich świadczonych oraz kadra zatrudniona powinny być zróżnicowane. Część placówek w niniejszych opisach realizuje zadania w ramach Pomocy Interwencyjnej (doraźnej), jednak część z nich – a szczególnie schroniska oraz mieszkania wspierane – realizuje kluczowe zadania w procesie Integracji Społecznej (wychodzenia z bezdomności).

MODEL HIERARCHIZACJI I STANDARD PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH – CZYM JEST?

MODEL HIERARCHIZACJI I STANDARD PLACÓWEK dla ludzi bezdomnych definiuje ogólne zasady i warunki organizowania, funkcjonowania i realizowania usług udzielania schronienia, zakwaterowania i mieszkalnictwa ludziom bezdomnym w różnego rodzaju placówkach. wystandaryzowane placówki mogą układać się w system drabinkowy nazwany modelem hierarchizacji.

Aktualne opracowanie Standardów z 2010 roku:

Więcej informacji o zmianach

MODEL HIERARCHIZACJI I STANDARDY USŁUG PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH 2010 ROK – pobierz zaktualizowaną wersję

Udostępniamy także opracowania już nieaktualne, aby unaocznić proces tworzenia standardów placówek.

Starsze wersje standardów placówek:

Standard Pomocy Instytucjonalnej (podręcznik 2008)

Standaryzacja Pomocy Instytucjonalnej – 03.2007 (Agenda Bezdomności)

Standaryzacja Pomocy Instytucjonalnej 2006 (Agenda Bezdomności)

Standaryzacja Placowek 2004

Standaryzacja Placowek 1998

Poniżej przedstawiamy standardy placówek opracowane przez inne podmioty:

Standardy Rady Opiekuńczej Warszawa

Standardy Caritas Kielce

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.