fbpx

Modele i Standardy

Standardy i modele – Pomorskie Forum od początku swojego funkcjonowania kładzie olbrzymi nacisk na tworzenie i wdrażanie standardów jakości wyspecjalizowanych usług skierowanych do ludzi bezdomnych. Uznajemy, że jest to doskonały sposób na zwiększanie profesjonalizmu i podnoszenia jakości i skuteczności działań organizacji na tym polu.

Dotychczas wypracowaliśmy standardy i modele w zakresie:

  • Model Polityki Społecznej wobec Bezdomności
  • Standard Etyczny
  • Model Hierarchizacji i Standardy Placówek dla Osób Bezdomnych (Ogrzewalnie, Noclegownie, Schroniska, Domy dla Bezdomnych, Mieszkania Treningowe) pobierz
  • Standard Pracy Socjalnej z Ludźmi Bezdomnymi,
  • Standard Streetworkingu,
  • Standard Edukacji Osób Bezdomnych,
  • Standard Aktywizacji Zawodowej,
  • Standard Asystowania Osobie Bezdomnej i Zagrożonej Bezdomnością,
  • Standard Monitorowania Postępów Osoby Bezdomnej i Zagrożonej Bezdomnością.

Standardy niniejsze zostały opublikowane w 2008 roku w publikacji  – Podręcznik „Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach” red. Aleksandra Dębska-Cenian oraz Piotr Olech.

Więcej o publikacji

Po co standardy?

Problem bezdomności jako skrajny przejaw marginalizacji jest faktem społecznym, który dotyczy nie tylko osób bezdomnych oraz szerokiego grona instytucji i organizacji zajmujących się tym palącym problemem społecznym, ale i społeczeństwa a co za tym idzie wszystkich jego członków w ogóle. Stąd w kontekście rozwiązywania problemu bezdomności oraz budowania systemu przeciwdziałania bezdomności i wspierania ludzi już bezdomnych, kluczowe i fundamentalne jest współdziałanie zarówno ludzi bezdomnych, organizacji niosących pomoc, jak i społeczności danej gminy, powiatu czy też państwa. Zasada solidaryzmu społecznego z jednej strony wymaga indywidualnego wspierania ludzi wykluczonych społecznie, z drugiej zaś budowania systemu obywatelskiego sprzyjającego integracji i spójności, systemu kompleksowo zapobiegającego marginalizacji społecznej. Realizacja priorytetów tutaj przedstawionych wymaga permanentnego powiększania wiedzy społecznej o problematyce bezdomności, przełamywania negatywnych stereotypów oraz naturalnie tworzenia narzędzi instytucjonalnych służących kohezji społecznej.

Organizacje Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności tworzące płaszczyznę współpracy organizacji pozarządowych i sektora publicznego w sferze problemu bezdomności pragną w sposób wiarygodny i rzetelny urzeczywistniać pojęcie koordynacji oraz konsolidacji działań Podmiotów w obszarze zagadnienia bezdomności w celu zwiększenia jakości i efektywności wsparcia świadczonego ludziom bezdomnym i zagrożonych bezdomnością.

Dlatego też specjaliści z całego województwa pomorskiego zawodowo zajmujący się problematyką społeczną, a w szczególności bezdomnością, uznali za zasadne i niezbędne dla dalszego rozwoju systemu polityki społecznej w kontekście bezdomności wypracować kompleksowe standardy i modele sprzyjające i wspierające osiąganie samodzielności życiowej ludzi bezdomnych. Polityka społeczna ukierunkowana na integrację społeczną i zawodową osób bezdomnych powinna wykraczać daleko poza system pomocy społecznej, holistyczne wspieranie procesu wychodzenia z bezdomności winno uwzględniać wsparcie na rynku pracy i edukacji, w zakresie służby zdrowia oraz mieszkalnictwa.

Nad tekstem standardów i modeli pracowali eksperci, członkowie oraz osoby reprezentujące Podmioty należące do Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności oraz inne organizacje partnerskie.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności od początku swojej działalności pracuje nad wzorcowymi modelami i standardami działalności organizacji i instytucji w obrębie problematyki bezdomności. Praca nad standaryzacją i specjalizacją placówek była zresztą przyczyną powstania Forum. W przeciągu ponad 10 lat nieustannie pracujemy nad standardami usług skierowanych do osób bezdomnych, nieustannie je doskonaląc i dopasowując do potrzeb. Wychodzimy z założenia, że standaryzacja usług świadczonych ludziom bezdomnym, to element koniecznej profesjonalizacji, która sprzyja zwiększeniu skuteczności pomocy i wsparcia.

Poniżej przedstawiamy dość kompleksowy system standardów i modeli, który składa się zarówno z działań w zakresie interwencji kryzysowej (streetwork, placówki), jak i działań w zakresie integracji społecznej (asystowanie, edukacja i aktywizacja zawodowa, mieszkania treningowe).

Standardy i modele umieszczone na stronie internetowej w naszym przekonaniu mogą służyć zarówno jednostkowym organizacjom, jak i twórcom polityki społecznej w kreowaniu skutecznych rozwiązań w dziedzinie bezdomności.

Zachęcamy do krytycznej oceny oraz debaty nad standardami.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.