fbpx

Definicje Bezdomności

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności od wielu lat dyskutuje i wypracowuje definicję i typologię bezdomności. Na przestrzeni wielu lat definicje te zmieniały się. Obecnie PFWB promuje wspólne stanowisko Forum, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenia MONAR, CARITAS Diecezji Kieleckiej, Sieci BARKA oraz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, w sprawie definicji i typologii, które wypracowane i zaakceptowane zostało w 2009 roku.

Poniżej prezentujemy polską typologię bezdomności będącą operacjonalizacją definicji opisowych. Trudno bowiem wprost wykorzystać definicje opisowe do określania skali zjawiska czy jej charakteru, większość z nich wymaga do tych celów operacjonalizacji na konkretne kategorie. Typologia niniejsza może być wykorzystywana jako materiał pomocniczy przy realizacji badań nad bezdomnością. W materiale niniejszym zrezygnowano z prezentacji kategorii dotyczących wykluczenia mieszkaniowego (bezdomność sensu largo), ograniczając się do zjawiska samej bezdomności (sensu stricte). Do opracowania wykorzystano europejską typologię bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS wypracowana i upowszechnianą przez FEANTSA. Zgodnie z zaleceniami FEANTSY to od danego kraju zależy dokładne zdefiniowanie typologii związanych z bezdomnością a także odrębnie zdefiniowanie wykluczenia mieszkaniowego. Definicje i typologie należy rozumieć jako całość wzajemnie się uzupełniającą. Zachowano numerację kategorii zgodną z ETHOS w całości zaprezentowaną w ostatniej części stanowiska.

Polska Definicja i Typologia Bezdomności – 14.07.2009

Materiał powyższy powstał jako rezultat współpracy przy projekcie MPHASIS oraz w efekcie seminarium poświęconemu definicjom bezdomności.

W definicji powyższej organizacje partnerskie odwołują się do typologii ETHOS (Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego) opracowanej przez FEANTSA

ETHOS (wersja polska)

J.Wygnańska – komentarz i wyjaśnienia do ETHOS (POMOST 2005)

więcej informacji o definicjach i badaniu problematyki bezdomności uzyskać na stronie www.bezdomnosc.edu.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.