fbpx

Polityka społeczna

[lang_pl]

Polityka społeczna: oznacza obszar priorytetowy rozwoju PFWB, w ramach którego tworzone oraz wdrażane są modele polityki społecznej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków, w ramach współpracy międzysektorowej i międzywydziałowej.

Międzysektorowość oznacza zaangażowanie do tego procesu sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnego.

Międzywydziałowość oznacza zaangażowanie do tego procesu podmiotów różnych sfer polityki społecznej m.in. rynku pracy, mieszkalnictwa, służby zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego, bezpieczeństwa publicznego.

Tworzenie spójnego systemu walki z bezdomnością – Forum stara się tworzyć, promować i pomaga wdrażać kompletny system walki z bezdomnością polegający na:

  • Tworzeniu systemów interwencji (ratunkowych) i pomocy podstawowej – Forum wspiera organizacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz agendy rządowe
    w tworzeniu kompleksowego systemu zabezpieczania najważniejszych potrzeb ludzi bezdomnych (tworzenie jadłodajni, punktów charytatywnych, prowadzenia ulicznej pracy socjalnej – streetworking, partnerstwa pomiędzy służbami, tworzenia i prowadzenia ogrzewalni i noclegowni);
  • Tworzeniu systemów integracji społecznej (wychodzenia z bezdomności) – PFWB promuje i wspiera różne podmioty w tworzeniu systemu działań umożliwiających i wspierających integrację społeczną ludzi bezdomnych (edukacja, aktywizacja zawodowa, mieszkania treningowe, terapie, wsparcie psychologiczne, asystowanie, schroniska, centra aktywizacyjne, domy dla bezdomnych);
  • Tworzeniu systemów profilaktyki bezdomności – Forum promuje idee przeciwdziałania bezdomności jako najlepszego sposobu na walkę z bezdomnością (edukacja masmediów, edukacja lokalnych społeczności, tworzenie koalicji z różnymi podmiotami w celu przeciwdziałania bezdomności, edukacja młodzieży).

Więcej o Polityce Społecznej:

Baza Innowacji i Dobrych Praktyk

Definicje bezdomności

Modele i Standardy

Strategie i Programy

Stanowiska PFWB

Rok tematyczny

Grupa ekspercka Polityki Społecznej

[/lang_pl]

[lang_en]

Social policy

Social policy is a PFWB development priority sphere used to create and implement models of social policy aimed at solving the problem of homelessness and alleviate its consequences within cross-sector and cross-department cooperation.

Cross-sector activity means that public, non-government and private sectors are involved in the process.

Cross-department activity means that entities from different spheres of social policy are involved in the process e.g. labour market, housing, health care system, education, social assistance, judiciary, penitentiary system or public safety institutions.

Creating a coherent system of combating homelessness – Forum is trying to create, promote and help to implement a complete system of combating homelessness based on:

  • Creating systems of intervention (rescue) and basic assistance – Forum supports organisations, units of local government and government departments in creating a complex system of meeting basic needs of the homeless (creating eating places, charity centres, heat distribution centres and nightshelters, streetwork, partnership among services)
  • Creating systems of social integration (getting out of homelessness) – Forum promotes and supports organisations and entities in creating a system of activities enabling and supporting social integration of the homeless (education, vocational activation, training flats, therapies, psychological support, assistance, shelters, activation centres, houses for the homeless);
  • Creating systems of homelessness prevention – Forum promotes the idea of counteracting homelessness as the best way to solve this problem (educating mass media, local communities and young people, forming coalitions with different entities in order to counteract homelessness).

More about Social Policy:

Definitions of Homelessness

Models and Standards

Strategies and Programmes

PFWB Standpoints

Thematic Year

Social Policy Expert Group

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.