fbpx

Seminarium – Definicje i typologie bezdomności (17.04.2009 Warszawa)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Sieć BARKA, Stowarzyszenie MONAR, CARITAS Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskim Korespondentem Europejskiego Obserwatorium Bezdomności zrealizowało Seminarium poświęcone: DEFINICJOM I TYPOLOGIOM BEZDOMNOŚCI

Seminarium odbyło się 17 kwietnia 2009 roku w godzinach 11.00-14.00 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie (Sala Bączkowskiego)

Zaproszenie Seminarium – Agenda

Prezentacje seminaryjne

Prezentacja ETHOS P.Olech 04.2009

Wybrane polskie definicje i typologie M.Dębski

Sprawozdanie:

Protokół Seminarium 17.04.2009 Warszawa

Materiał opracowany po seminarium:

Polska Definicja i Typologia Bezdomności – 14.07.2009

PFWB promuje wspólne stanowisko Forum, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenia MONAR, CARITAS Diecezji Kieleckiej, Sieci BARKA oraz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, w sprawie definicji i typologii, które wypracowane i zaakceptowane zostało w 2009 roku.

Powyżej prezentujemy polską typologię bezdomności będącą operacjonalizacją definicji opisowych. Trudno bowiem wprost wykorzystać definicje opisowe do określania skali zjawiska czy jej charakteru, większość z nich wymaga do tych celów operacjonalizacji na konkretne kategorie. Typologia niniejsza może być wykorzystywana jako materiał pomocniczy przy realizacji badań nad bezdomnością. W materiale niniejszym zrezygnowano z prezentacji kategorii dotyczących wykluczenia mieszkaniowego (bezdomność sensu largo), ograniczając się do zjawiska samej bezdomności (sensu stricte). Do opracowania wykorzystano europejską typologię bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS wypracowana i upowszechnianą przez FEANTSA. Zgodnie z zaleceniami FEANTSY to od danego kraju zależy dokładne zdefiniowanie typologii związanych z bezdomnością a także odrębnie zdefiniowanie wykluczenia mieszkaniowego. Definicje i typologie należy rozumieć jako całość wzajemnie się uzupełniającą. Zachowano numerację kategorii zgodną z ETHOS w całości zaprezentowaną w ostatniej części stanowiska.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.