fbpx

Nagroda POMORSKI KLUCZ

Z ogromną przyjemnością Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności informuje, a zarazem serdecznie zaprasza do pierwszej edycji konkursu Nagrody „POMORSKI KLUCZ” (w załączniku formularz wniosku nominacyjnego raz regulamin konkursu)

Propozycja nagrody została zainicjowana przez grupę ekspercką Rozwoju Instytucjonalnego w ramach projektu PULS Strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności”,  w ramach priorytetu V – Dobre rządzenie, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA – POKL.05.04.02-00-170/08-00 na przestrzeni lat 2009- 2011.

Kapituła Nagrody „POMORSKI KLUCZ” rozpatrzy wnioski nominacyjne w kategorii:

  • Osoby (indywidualne)
  • Organizacji (organizacja),

które w nowatorski sposób przyczyniły się do osiągnięcia sukcesów w bezdomności.

Kapituła weźmie pod uwagę: inicjowanie i wdrażanie programów, podnoszenie standardów jakości usług instytucji, aktywizowanie społeczności lokalnych, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, promowanie dobrych praktyk.

Uprawnieni do składania wniosków nominacyjnych są organizacje pozarządowe w tym członkowie PFWB, instytucje publiczne a także osoby prywatne.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2010r. na adres biura Pomorskiego Forum ul. Przytockiego 4, Gdańsk Wrzeszcz 80-245 (decyduje data stempla pocztowego), bądź mailowo na adres beata.prusak@pfwb.com.pl

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Konferencji podsumowującej rok tematyczny  27 maja 2010r.

Wniosek Nominacyjny

Regulamin_przyznawania nagród

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.