fbpx

Komunikacja społeczna

[lang_pl]

Komunikacja społeczna: oznacza obszar priorytetowy rozwoju PFWB, w którym podnoszona jest skuteczność upowszechniania dorobku Pomorskiego Forum.

 • Latarnia: oznacza działania informacyjno-promocyjne w ramach komunikacji społecznej skierowane do społeczeństwa, w tym do osób bezdomnych. Zadaniem działań w zakresie latarni jest wyznaczać (oświetlać dookoła) „kierunki” i „ścieżki” rozumienia zjawiska bezdomności, tak aby możliwie największe grupy odbiorców mogły dowiedzieć się o problemie oraz działaniach PFWB.
 • Jupiter: oznacza działania („ukierunkowane światło”) w zakresie komunikacji społecznej skierowane do specjalistów różnych sektorów i wydziałów zajmujących się problematyką bezdomności, tak by każdy zainteresowany mógł pogłębić swoją wiedzę.
 • Laser: oznacza działania (precyzyjna wiązka promieni) w zakresie komunikacji społecznej skierowane do decydentów, tak by „każdy, kto powinien wiedzieć rozważył zanim podejmie decyzję”.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA to wszystkie działania skierowane na zewnątrz organizacji, mające na celu permanentne upowszechnianie dorobku Pomorskiego Forum. Grupa odpowiada za kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej bezdomności a także za wypracowanie strategii lobbowania stanowisk Forum w środowisku władz i polityków. Działania w ramach komunikacji społecznej skierowane są do opinii publicznej, specjalistów oraz polityków i decydentów. Sztandarowym działaniem w ramach komunikacji Społecznej był realizowany w okresie wrzesień 2008 – listopad 2009 projekt „Werbel Demokracji” – kampania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób bezdomnych www.wd.org.pl

Przełamywanie stereotypu – W ciągu 10 lat swoich działań Forum kładło szczególny nacisk na przełamywanie negatywnego stereotypu ludzi bezdomnych, zarówno wśród mediów, polityków, jak i wśród opinii publicznej. Zrealizowaliśmy lub współrealizowaliśmy wiele działań w tym zakresie jak np. debaty medialne, programy telewizyjne i radiowe, projekty edukacyjne dla młodzieży i studentów.

Kampanie społeczne – PFWB prowadzi cykliczne kampanie społeczne ku przeciwdziałaniu dyskryminacji osób bezdomnych. Jednym z projektów był Werbel Demokracji, projekt realizowany w okresie wrzesień 2008 – październik 2009 w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk) i nakierowanym na przeprowadzenie kampanii społecznej, przeciwdziałającej dyskryminacji osób bezdomnych. Wielopłaszczyznowe oddziaływanie, głównie poprzez działalność Rady Medialnej
(w skład której weszły osoby bezdomne, przedstawiciele mediów, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, przedstawiciele środowisk twórczych, naukowcy, decydenci), przeprowadzenie kampanii outdoor (Billboardy, Citylighty), prasowej, radiowej oraz happeningów („Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”) ma na celu zmianę wśród mieszkańców województwa pomorskiego stereotypowego postrzegania bezdomności oraz tendencyjnego sposobu prezentowania tego tematu przez media.

Informacja – PFWB poprzez własne biuro prowadzi bieżący przepływ informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką bezdomności, wykorzystując do tego celu wiele narzędzi, tj. newslettery, stronę internetową, spotkania, informacje pocztowe.

Platforma Internetowa www.pfwb.com.pl – Forum od wielu lat prowadzi wielowymiarową stronę internetową poświęconą zagadnieniu bezdomności w województwie pomorskim, zawierającą m.in. cały dorobek PFWB. Z biegiem czasu strona PFWB ewoluowała w stronę wielofunkcyjnej platformy komunikacyjnej dostępnej nie tylko dla członków Forum, ale i wszystkich zainteresowanych. Strona internetowa PFWB odwiedza każdego miesiąca kilka tysięcy internautów.

Forum prowadzi Grupę ekspercką ds. Komunikacji Społecznej

Skład grupy:

 1. Ewa Szczypior – PUWWPS (lider grupy)
 2. Adam Koszutowski PFWB/Horyzont
 3. Tomasz Maruszak – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 4. Agata Chrul – Urząd Marszałkowski
 5. Cezary Horewicz – MOPS Gdynia
 6. Anna Kwaśnik – PFWB
 7. Paweł Janowski – PFWB

Więcej o grupie

[/lang_pl]

[lang_en]

Social communication

Social communication is a priority sphere of PFWB development used to raise the efficiency of promoting PFWB achievements.

 • Lighthouse: denotes information and promotion activities in the sphere of social communication directed to the society including the homeless. “Lighthouse” activities should outline (to light all around) “directions” and “paths” of understanding the question of homelessness so that the greatest possible number of people can find out about the problem and PFWB activities.
 • Spotlight: denotes action (directed light) in the sphere of social communication directed to specialists from different sectors and departments dealing with the problem of homelessness, so that anyone interested in the subject can broaden their knowledge.
 • Laser: denotes action (precise bundle of rays) in the sphere of social communication directed at decision-makers so that “anyone who should know consider it before taking a decision”

SOCIAL COMMUNICATION consists of all the activities directed outside the organisation aimed at continuous promotion of TPBA achievements. The group is responsible for shaping social consciousness concerning homelessness and for working out the strategy of lobbying for PFWB standpoint among the authorities and politicians. Activities within the social communication framework are directed to the public opinion, experts, politicians and decision-makers. A flagship social communication activity was the project conducted between September 2008 and October 2009, Werbel Demokracji (The Drum of Democracy), a campaign aimed at counteracting discrimination of the homeless www.wd.org.pl

Fighting with the stereotype – the activities of Forum for the last 10 years have been focused on changing the negative stereotype of homelessness in the media, politics and among the public opinion. In order to do so we have realized or co-produced many ventures such as television and radio programmes or educational projects for teenagers and students.

Social campaigns – PFWB conducts cyclic social campaigns aimed at counteracting discrimination of the homeless. One of such campaigns was Werbel Demokracji (The Drum of Democracy), a project conducted between September 2008 and October 2009 in the biggest cities of the Pomeranian Province (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk) designed to run a social campaign counteracting discrimination of the homeless. Multidimensional activity, mainly through the work of the Media Board (consisting of homeless people, representatives of media, the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness and opinion-forming circles, scientists and decision-makers), running an outdoor (billboards, citylights), press and radio campaigns, and happenings (“It’s so easy to lose the keys to your home”) were designed to change a stereotypical perception of homelessness among the inhabitants of the Pomeranian Province and to bring a change in the tendentious presentation of the question by mass media.

Information – PFWB keeps the flow of information among the organisations and institutions dealing with homelessness. Such tools as newsletters, both traditional mail and e-mails, website and meetings are used for this purpose.

Internet Platform www.pfwb.com.pl – Forum runs a multidimensional website devoted to the question of homelessness in the Pomeranian Province. The website has been managed by Forum for many years and it presents achievements of PFWB. With time it evolved and became a multifunctional communication platform accessible not only to Forum members but to anyone interested in the question of homelessness. Several thousand of Internet users visit PFWB website each month.

Forum has an Expert group for Social Communication

Group Members:

 • Ewa Szczypior – Pomeranian Provincial Office, Social Policy Department (group leader)
 • Tomasz Maruszak – St. Brother Albert’s Aid Society
 • Agata Chrul – Marshall’s Office
 • Cezary Horewicz – Municipal Social Assistance Centre Gdynia
 • Adam Koszutowski – Horyzont

More about the group

[/lang_en]

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.