fbpx

Szkolenie – System Polityki Społecznej wobec problematyki bezdomności 2006

W ramach projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zostało zrealizowane szkolenie, które odbyło się w dniach 16 – 18 października 2010r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Kaszubska Strzecha” w Goręczynie.

 Odbiorcami szkolenia byli pracownicy jednostek polityki społecznej woj. pomorskiego i Polski – opiekunowie, psycholodzy, pracownicy socjalni, ludzie bezpośrednio stykający się z osobami bezdomnymi. W szkoleniu uczestniczyło 90% osób spoza Pomorskiego Forum. Udział wzięło ponad 25 osób.

 Szkolenie prowadzili – Piotr Olech, Maciej Dębski, Adam Koszutowski, Krzysztof Ługowski, Aleksandra Dębska, Ewelina Zbieg-Lenarczyk.

 Szkolenie składało się z następujących bloków tematycznych:

 16 października 2006:

 Warsztaty zapoznawcze;

 • Pokaz filmu – „W drodze”
 • Problematyka bezdomności w ujęciu europejskiej typologii bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego
 • Badania problematyki – skala i charakter zjawiska
 • System Polityki Społecznej wobec Bezdomności – doświadczenia europejskie
 • Etyka i misja w pracy z ludźmi bezdomnymi
 • Profilaktyka bezdomności – mieszkalnictwo, polityka gmin, rynek pracy, edukacja obywatelska

 17 Października 2006:

 Doświadczenia Pomorskiego Forum w budowaniu spójnego systemu polityki społecznej wobec problematyki bezdomności

 • Podstawowy system pomocy ludziom bezdomnym – Standaryzacja i specjalizacja Streetworkingu, Pracy Socjalnej, Placówek udzielających wsparcia (Ogrzewalnia, Noclegownia, Schronisko, Dom dla Bezdomnych, Mieszkania Treningowe)
 • Problemy zdrowotne osób bezdomnych, Bezdomność a służba zdrowia
 • Wolontariat jako niewykorzystywana możliwość zwiększenia skuteczności pracy z ludźmi bezdomnymi

 18 Października 2006:

 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych

 • Asystowanie jako metoda pracy z ludźmi bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością
 • Mieszkalnictwo socjalne jako element wychodzenia z bezdomności

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.