fbpx

Szkolenie – System Polityki Społecznej wobec problematyki bezdomności 2006

W ramach projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zostało zrealizowane drugie szkolenie, które odbyło się w dniach 18 – 20 października 2006r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Kaszubska Strzecha” w Goręczynie.

Odbiorcami szkolenia byli pracownicy jednostek polityki społecznej woj. pomorskiego i Polski, aczkolwiek  koordynatorzy, dyrektorzy, prezesi i inne osoby odpowiedzialne za prowadzenia projektów, instytucji i organizacji działających w obrębie bezdomności. Udział wzięło ponad 25 osób.

Szkolenie prowadzili – Piotr Olech, Maciej Dębski, Ewa Szczypior, Krzysztof Ługowski, Aleksandra Dębska, Ewelina Zbieg-Lenarczyk.

 Szkolenie składało się z następujących bloków tematycznych:

 18 października 2006

 Warsztaty zapoznawcze – Integracja uczestników

  • Etyczne fundamenty polityki społecznej wobec bezdomności

 19 października 2006

 Problematyka bezdomności w ujęciu europejskiej typologii bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego

  • Badania problematyki – skala i charakter zjawiska
  • System Polityki Społecznej wobec Bezdomności – doświadczenia europejskie
  • Rola Organizacji Pozarządowych w realizacji pomocy dla ludzi bezdomnych. Współpraca sektora publicznego z pozarządowym w obrębie bezdomności. Partnerstwo i współpraca
  • Spójny system instytucjonalny pomocy ludziom bezdomnym oraz doświadczenia Pomorskiego Forum w budowaniu spójnego systemu polityki społecznej wobec problematyki bezdomności
  • Asystowanie jako metoda pracy z ludźmi bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością

20 października 2006

  • Podstawowy system pomocy ludziom bezdomnym – Standaryzacja i specjalizacja Streetworkingu, Pracy Socjalnej, Placówek udzielających wsparcia (Ogrzewalnia, Noclegownia, Schronisko, Dom dla Bezdomnych, Mieszkania Treningowe)
  • Wolontariat jako niewykorzystywana możliwość zwiększenia skuteczności pracy z ludźmi bezdomnymi

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.