fbpx

Szkolenie dla kandydatów na stanowisko pracy streetworkera 2005

W ramach partnerstwa w projekcie „Agenda Bezdomności …” odbył się cykl szkoleń dla kandydatów do pracy na stanowisku streetworkerów:

 Ten cykl szkoleniowy odbywał się w dniach 19 – 28 września 2005 roku, uczestniczyło w nim 16 osób.

Szkolenie to zostało podzielone na sześć cykli:

 Cykl pierwszy: (19. 09. 2005r.) Tematyką tego cyklu była:

a)       prezentacja projektu Działu Reintegracji AGENDY BEZEDOMNOSCI oraz wstępnej roli, zadań i warunków pracy streetworkerów;

b)      System Pomocy Społecznej a osoby bezdomne;

 Cykl drugi: (20 – 22. 09. 2005r.) Tematyka tego cyklu dotyczyła:

Instytucje i organizacje pomocy społecznej w Trójmieście. System interwencji w Trójmieście w rozbiciu na Gdańsk, Sopot i Gdynię. Miał on formę lustracji MOPS – ów trójmiejskich oraz placówek świadczących pomoc w postaci schronienia dla osób bezdomnych.

 Cykl trzeci: (23. 09. 2005r.) Tematyką tego cyklu była:

a)       Prewencja realizowana przez Policję w Trójmieście – z ukierunkowaniem na bezdomność;

b)      Działania prewencyjne Straży Miejskiej w Gdańsku;

 Cykl czwarty: (26. 09. 2005r.) Tematyką tego cyklu była:

Problematyka bezdomności i populacja osób Bezdomnych w Trójmieście i woj. pomorskim (definicja, badania, regulacje, modele pomocy bezdomnym – na gruncie europejskim, polskim i pomorskim).

 Cykl piąty: (27. 09. 2005r.) Tematyką tego cyklu była:

a)       Charakterystyka pracy z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie CIK w Gdańsku;

b)      Praca streetworkerów w ramach GPCU

 Cykl szósty: (28. 09. 2005r.) Tematyką tego cyklu była:

a)       Praca z bezdomnymi w słupskich miejscach niemieszkalnych;

b)      Uszczegółowienie roli, zadań, metodologii pracy stretworkerów;

Dzięki tym szkoleniom oraz rozmowom kwalifikacyjnym wyłoniono 4 osoby, które rozpoczęły prace w charakterze streetworkerów w projekcie „Agenda Bezdomności …” oraz jeden z dwóch pracowników socjalnych w tymże projekcie.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.