fbpx

Szkolenie – Coaching jako metoda aktywizacji zawodowej i społecznej 2010

Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szansa na awans – aktywizacja zawodowa bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowane przez Caritas Archidiecezji Białostocka.

Szkolenie prowadziły trenerki Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności:

Justyna Rozbicka – Centrum Integracji Społecznej, TPBA Koło Gdańskie

Katarzyna Łangowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Szkolenie skierowane było do mieszkańców Podlasia mających doświadczenie w pracy na rzecz osób grup dotkniętych/zagrożonych społecznym wykluczeniem, jednak podczas szkolenia miały  zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu innowacyjnych metod pracy z osobami wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W szkoleniu udział wzięło 26 osób, z czego pięć osób zostanie zatrudnione w charakterze coucha przez Caritas Archidiecezji Białostocka.

Program szkolenia zawierał:

  • Problemy osób wykluczonych społecznie
  • Coaching jako metoda pracy z osobami wykluczonymi społecznie
  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Kontrakt socjalny
  • Narzędzia aktywnej integracji
  • Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych
  • Centrum Integracji Społecznej jak forma zatrudnienia socjalnego osób wykluczonych społecznie

Szkolenie odbyło się w okresie marzec – Maj 2010r. (wg harmonogramu spotkań – 120 godzin)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby skutecznie rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki.